Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306
                                               

Cracking (softvér)

Cracking je skúmanie, upravovanie, alebo úplné odstraňovanie ochranných mechanizmov proprietárneho softvéru použitím metód reverzného inžinierstva. Názov osoby odstraňujúcej tieto ochrany pozri v článku cracking. Prelamovanie softvérových ochrán ...

                                               

Exploit

Exploit je v informatike špeciálny program, dáta alebo sekvencia príkazov, ktoré využívajú programátorskú chybu, ktorá spôsobí pôvodne nezámernú činnosť softvéru a umožňuje tak získať nejaký prospech. Obyčajne ide o získanie kontroly nad iným poč ...

                                               

Firewall

Firewall je sieťové zariadenie alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami. Kontrola údajov prebieha na základe aplikovania pravidiel, ktoré určujú podmienky a akcie. Po ...

                                               

HMAC

Hašovaný autentifikačný kód správy alebo HMAC je typ autentifikačného kódu správy počítanej použitím kryptografickej hašovacej funkcie v kombinácii s tajným klúčom. Tak ako každý MAC, môže byť aj HMAC použitý jednak na overenie dátovej integrity ...

                                               

HTTP cookie

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači ...

                                               

IP spoofing

IP Spoofing je jedna z najnebezpečnejších hakerských techník. Spoofing je typ útoku, pri ktorom osoba alebo program maskuje svoju totožnosť a tvári sa ako druhá osoba. Vela protokolov používaných v TCP/IP je náchylných na spoofing útoky. Príklady ...

                                               

Keylogger

Keylogger je software alebo hardware, ktorý zaznamenáva stlačenia jednotlivých klávesov. Antivírusovým programom bývajú keyloggery často považované za spyware, hlavne ak používajú dosť rozšírenú metódu hooking. Nedetekovatelné sú väčšinou keylogg ...

                                               

Kryptografická hašovacia funkcia

Kryptografická hašovacia funkcia je hašovacia funkcia používaná v kryptografii. Kritéria kladené na jej bezpečnosť ju robia vhodnou na použitie v rozličných aplikáciách informačnej bezpečnosti, akými sú napr. autentifikácia či integrita správ. Dv ...

                                               

Login

Login je prihlásenie; proces identifikácie používatela vzhladom na počítač, ktorý je pripojený komunikačnou linkou. Väčšinou sa používa spolu s heslom na overenie totožnosti používatela. Podla loginu odlišujú operačné systémy jednotlivých používa ...

                                               

Malware

Malware je zlomyselný kód či softvér, ktorý obyčajne poškodí alebo zablokuje, zmocní sa alebo odcudzí informácie z počítačového systému. Vo všeobecnosti sem patrí: vírus, červ, trójsky kôň, logická bomba, rootkit, bootkit, metóda tajných vstupov, ...

                                               

Meltdown (zranitelnosť)

Meltdown je hardvérová zranitelnosť, postihujúca procesory Intel x86 a niektoré procesory založené na ARM. Umožňuje podvodnému procesu čítať akúkolvek fyzickú pamäť, kernel pamäť, alebo mapovanú pamäť iného procesu, bez ohladu na to, či má proces ...

                                               

OpenID

OpenID je systém pre decentralizovanú správu identít. Pri návšteve webových stránok podporujúcich OpenID nie je potrebné používať obvyklé prihlasovacie údaje ako meno a heslo. Namiesto toho sa stačí predtým jednorazovo zaregistrovať u poskytovate ...

                                               

Penetračný test

Penetračný test je test, ktorý odhalí formou pokusu o neoprávnený prienik do systémov slabiny a mieru zranitelnosti organizácie. Externý penetračný test preverí ochranu pred pokusom o prienik z Internetu. Interný penetračný test odkryje slabiny u ...

                                               

Pharming

Pharming je spôsob, ktorým môže hacker pripraviť o úspory klienta, ktorý využíva internet banking. Táto metóda spočíva v presmerovaní názvu www stránky na inú adresu. Každej mennej adrese napríklad ib.banka.sk prislúcha číselná adresa napríklad 2 ...

                                               

Phishing

Phishing je typ počítačového útoku, pri ktorom sa podvodník snaží pomocou návnady v elektronickej komunikácii vylákať a neoprávnene získať od používatelov osobné údaje ako sú heslá, používatelské mená a ďalšie podrobnosti napríklad o platobných k ...

                                               

Počítačový červ

Počítačový červ je program so škodlivým kódom, ktorý napáda hostitelský počítač, využíva jeho prepojenie cez sieť s ďalšími počítačmi a prostredníctvom nich sa šíri ďalej. Je podtriedou počítačového vírusu. Červ nepotrebuje na svoje šírenie hosti ...

                                               

Počítačový vírus

Počítačový vírus v oblasti počítačovej bezpečnosti označuje program alebo kód, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia používatela. Aby sa mohol rozmnožovať, vkladá kópie svojho kódu do iných spustitelných súborov alebo dokumentov, ktoré sa tak stá ...

                                               

Princíp najnižšieho privilégia

Princíp najnižšieho privilégia, tiež známy ako princíp minimálneho privilégia alebo jednoducho najnižšie privilégium, je pojem využívaný v informačnej bezpečnosti, počítačovej vede a iných odvetviach. Je to princíp, ktorý vyžaduje, aby v príslušn ...

                                               

Problém roku 2038

Problém roku 2038 môže hypoteticky spôsobiť pád počítačových programov roku 2038. Problém môže nastať v Unixových alebo podobných dátovacích systémoch, ktoré reprezentujú systémový čas ako počet sekúnd od 00:00:00 1. januára 1970. Táto reprezentá ...

                                               

Ransomware

Ransomware je typ škodlivého softvéru, ktorý blokuje počítačový systém alebo šifruje data v ňom zapísané, a potom požaduje od obete výkupné za obnovenie prístupu. Na infikovanom počítači sa zvyčajne zobrazí správa s informáciami o výkupnom - po z ...

                                               

ReCAPTCHA

reCAPTCHA je projekt implementácie systému CAPTCHA pre pomoc pri digitalizácii kníh. V prvom kroku reCAPTCHA vezme slovo zo skupiny naskenovaných slov, ktoré OCR nedokáže rozpoznať. Neskôr ho predloží človeku na rozpoznanie.

                                               

Secure Hash Algorithm

Secure Hash Alogithm je skupina kryptografických hašovacích funkcií. Funkcie vyvinula americká Národná bezpečnostná agentúra ako nástupcu funkcie MD5, ktorá už nie je považovaná za bezpečnú.

                                               

Spyware

Spyware je počítačový program, ktorý sa bez vedomia používatela pokúša "vyšpehovať" citlivé dáta z počítača. Tieto dáta sa potom pokúša poslať tretej strane. Následné posielanie informácie tretej strane značne spomaluje chod počítača na internete ...

                                               

Superfish

Superfish je adware ktorý funguje ako lokálna proxy, ktorá vkladá svoje reklamy alebo nahradzuje iné reklamy na webových stránkach a to vrátane protokolu HTTPS vďaka vlastnému SSL certifikátu ktorý si nainštaluje na zariadenie. Superfish je možné ...

                                               

Transport Layer Security

Transport Layer Security a jeho predchodca Secure Sockets Layer sú protokoly, ktoré slúžia na šifrovanie dát. Protokoly slúžia na bezpečnú komunikáciu cez internet, hlavne na prehliadanie webu, odosielanie e-mailov, výmenu správ, alebo iné prenos ...

                                               

Trójsky kôň (informatika)

Trójsky kôň, slangovo trojan, je počítačový program, ktorý vykonáva deštruktívnu činnosť, pričom sa skrýva za činnosť "užitočnú", pričom túto "užitočnú" činnosť buď nevykonáva vôbec, alebo ju vykonáva na pozadí realizuje nejaký druh deštrukcie. S ...

                                               

WannaCry

WannaCry je počítačový ransomware napádajúci počítače so systémom Microsoft Windows. Útok od 12. mája 2017 do teraz je považovaný za najničivejší a najagresívnejší útok svojho druhu. Po nakazení počítača zašifruje údaje na pevnom disku a žiada pl ...

                                               

Zálohovanie údajov

Zálohovanie údajov je vytváranie kópie dát pre prípad potreby obnovenia práve spracúvaných alebo relatívne nedávno uložených dát, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu. Táto kópia sa nazýva záložná kópia, záloha, náhradná kópia alebo backup. M ...

                                               

Požiarna ochrana

Ochrana pred požiarmi je súbor metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cielom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ostatnými ...

                                               

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je dobrovolným odborným občianskym združením fyzických osôb a právnických osôb. Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri ich navrhov ...

                                               

Dopravný kužel

Dopravný kužel označuje miesto, kde vodič nesmie so svojím vozidlom vojsť a ani poškodiť alebo vyvrátiť kužel. Dopravné kužele umiestné v rade za sebou mejú zhodný význam ako zvislá dopravná značka pozdĺžna resp. dvojitá súvislá čiara. Dopravné k ...

                                               

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia je požiarne zariadenie patriace do kategórie požiarnotechnických zariadení slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru. Sp ...

                                               

Falck (spoločnosť)

Falck A/S je dánska akciová spoločnosť s aktivitami vo väčšine oblastí Európy a zastúpením na šiestich kontinentoch. Spoločnosť Falck A/S zahŕňa štyri odvetvia. Záchranné služby, asistenčné služby, zdravotnú starostlivosť a bezpečnostné služby.

                                               

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj je technický prístroj slúžiaci na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru. Obsahuje len malé množstvo hasiva, ale existujú aj tzv. pojazdné hasiace prístroje na kolesách s hmotnosťou náplne viac ako 20 kg.

                                               

Hasičská jednotka

Na základe normy ISO 8421-8: 1990 sa rozlišuje: súkromná hasičská jednotka angl. private fire brigade: "Hasičská jednotka zriadená a financovaná v rámci organizácie na zabezpečenie protipožiarnej ochrany svojho majetku a personálu." verejná hasič ...

                                               

Hasičská výzbroj

Hasičská výzbroj je súhrn prostriedkov používaných hasičmi pri zdolávaní požiarov a riešení iných mimoriadnych udalostí. Vo všeobecnosti sa rozlišuje osobná a spoločná výzbroj. Osobnú výzbroj má hasič pripevnenú na hasičskom opasku, spoločná výzb ...

                                               

Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica alebo požiarna zbrojnica je objekt určený na umiestnenie a údržbu hasičskej techniky a výzbroje, avšak na rozdiel od hasičskej stanice je bez stáleho obsadenia personálom.

                                               

Hasičské družstvo

Hasičské družstvo je základná organizačná zložka hasičských jednotiek na Slovensku a v Česku. Na Slovensku tvorí hasičské družstvo velitel a ďalší traja až ôsmi hasiči. Dve alebo tri družstvá jednej zmeny tvoria čatu. V Česku družstvo pozostáva z ...

                                               

Horenie

Horenie alebo spalovanie môže byť: akákolvek exotermická reakcia, pri ktorej vzniká teplo, resp. v užšom zmysle len takáto reakcia, ak sa pri nej zlučujú dve látky oxidačná exotermická reakcia vznikajúca za istých podmienok, pri ktorej vzniká sve ...

                                               

Horlavina

Horlavina alebo horlavá látka je látka, ktorá sa lahko spaluje, čiže lahko, prudko a rýchlo horí. Čistá horlavina je spálitelná zložka paliva. V prípade čierneho uhlia predstavuje horlavina 55 až 70 %, v prípade hnedého uhlia len 40 až 55 %. Prev ...

                                               

Hydrant

Tento typ hydrantu je umiestnený v nástennej skrinke hydrantu spolu s hydrantovou hadicou. Slúži k rýchlemu zásahu proti požiaru, najmä do príchodu hasičskej jednotky na miesto požiaru. Patrí do základného vybavenia protipožiarnej ochrany budov.

                                               

Hydraulické vyprosťovacie nožnice

Hydraulické vyslobodzovacie nožnice slúžia na vyslobodenie zranených osôb z vrakov vozidiel, na strihanie hrubých kovových častí na rozstrihávanie plechu. Hydraulické vyslobodzovacie nožnice sú poháňané motorovou pohonnou jednotkou zväčša benzíno ...

                                               

Index šírenia plameňa

Index šírenia plameňa je relatívna hodnota, ktorou je vyjadrená schopnosť materiálu sa vznietiť a šíriť po svojom povrchu plameň. Vyjadruje sa podielom dĺžkovej jednotky a času, za ktorý plameň dosiahne určený bod. Stanovuje sa na základe skúšky, ...

                                               

Motorová píla

Motorová píla je píla poháňaná motorom. Môže byť poháňaná benzínovým alebo elektrickým motorom. Na rezanie slúži ostrá reťaz, ktorá je umiestnená na vodiacej lište.

                                               

Nosidlá

Nosidlá sú nástroj určený na prenášanie chorých a zranených osôb. Môžu byť aj upevnené na lane, napr. pod helikoptérou. Nosidlá majú vo výbave hasičské, zdravotnícke a iné záchranárske zložky.

                                               

Požiar

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zrane ...

                                               

Požiarna hadica

Požiarna hadica je ohybné potrubie na prepravu hasiva opatrené hadicovými spojkami. Hadica primárne určená na vybavenie hydrantových skríň sa označujú aj ako hydrantová hadica. Požiarna hadica sa taktiež používa na odčerpávanie vody pri povodniac ...

                                               

Požiarna charakteristika

Požiarna charakteristika je podla medzinárodného terminologického slovníka pre požiarnu bezpečnosť STN EN ISO 13943 reakcia skúšobnej vzorky pri vystavení požiarnej skúške. Tento termín úzko súvisí so skúšaním a hodnotením stavebných výrobkov a p ...

                                               

Požiarna konštrukcia

Požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritériá na použitie v podmienkach požiaru. Termín bol do stavebnej praxe na Slovensku zavedený v roku 2012 právnym predpisom na protip ...

                                               

Požiarna odolnosť

Požiarna odolnosť je schopnosť požiarnej konštrukcie odolávať účinkom požiaru bez straty jej funkcie počas určitého času. Podla medzinárodného terminologického slovníka pre požiarnu bezpečnosť STN EN ISO 13943 je požiarna odolnosť schopnosť skúšo ...