Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 305
                                               

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Systém RASFF je sieť, ktorú tvorí Európska komisia – DG SANCO – Ochrana zdravia a spotrebitela, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, kontaktné miesta a kontrolné autority členských štátov, ktoré si navzájom vymieňajú informácie o bezpečnosti po ...

                                               

ENISA

European Network and Information Security Agency je Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií. Bola založená 15. marca 2004 nariadením Regulation No 460/2004. Sídli v Irekleio. Úlohou agentúry ENISA je zabezpečiť v EÚ potrebnú vysokú úr ...

                                               

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika alebo SZBP bola ustanovená ako druhý z troch pilierov Európskej únie v Maastrichtskej zmluve z roku 1992 a bližšie definovaná a rozšírená v Amsterdamskej zmluve z roku 1997. Nahradila Európsku politickú ...

                                               

Banryu

Banryu je japonský výraz pre draka-ochráncu a tiež názov bezpečnostného robota. Tento robot, ktorý pripomína malú obrnenú obludu, vyvinula spoločnosť Tmsuk, výrobca robotov, spolu so spoločnosťou Sanyo. Vývoj robota začal v roku 2001. Rýchlosť po ...

                                               

IRobot-LE

iRobot-LE je domáci bezpečnostný robot spoločnosti iRobot. Prenáša cez web kamkolvek na svete, kde je jeho majitel, obraz a zvuk z miesta, kde sa práve nachádza. Majitel ho môže na dialku riadiť a prezrieť si tak celý byt, aby sa ubezpečil, že je ...

                                               

Elektronický klúč

Elektronický klúč alebo čipový klúč je elektronické zariadenie používané všade tam, kde sa doteraz používali mechanické zámky. Slúži na zamykanie a odomykanie budov, prístrojov a zariadení, umožnenie prístupu do počítača a pod. Podobne ako sa mec ...

                                               

Civilná ochrana

Civilná ochrana, v súčasnom zákone nazývaná presnejšie civilná ochrana obyvatelstva, je podla súčasného slovenského zákona "systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a ...

                                               

Krízová situácia (štát)

Krízová situácia v oblasti bezpečnosti štátu je v najširšom ponímaní mimoriadna udalosť či skupina mimoriadnych udalostí, ktorá môže narušiť fungovanie inštitúcií verejnej moci. Právny stav vyhlásený štátom pri krízovej situácii sa volá krízový s ...

                                               

Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia je podla slovenského právneho poriadku "obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok", ktoré je vyhlásené podla zákona o civilnej ochrane obyvatelstva a počas ktorého ...

                                               

Mimoriadna udalosť

Mimoriadna udalosť je závažná, časovo ťažko predvídatelná a priestorovo ohraničená udalosť, spôsobená vplyvom živelnej pohromy, technickej alebo technologickej havárie, prevádzkovej poruchy, prípadne úmyselného konania človeka, ktorá vyvolala nar ...

                                               

Nedotknutelné zásoby

Nedotknutelné zásoby) sú štátom vytvárané rezervy potravín a materiálu. Vydávajú sa len v prípade nedostatku riadnej stravy, či materiálu, v prípade vojnového konfliktu, prírodnej katastrofy a pod. Stavy nedotknutelných zásob sú stanovené zákonmi ...

                                               

Živelná pohroma

Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvolneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, dôsledkom čoho je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Živeln ...

                                               

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí je medzinárodná zmluva, ktorá predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu. Rozdeluje náklady podla tried nebezpečnosti. Podobnou dohodou je RID - dohoda o preprave nebezpeč ...

                                               

Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary

Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary je jednotný, medzinárodný kódový systém pre oblasť dopravy nebezpečných materiálov v námornej doprave. Okrem kategorizácie a označovania nebezpečných materiálov sa zaoberá problematikou obalov, kon ...

                                               

Pieskovanie (kolajová doprava)

Pieskovanie je sypanie piesku na hlavy kolajníc na účely zvýšenia adhézie. Pieskovanie možno v prípade potreby používať pri rozjazde aj pri brzdení kolajového vozidla. Pieskovanie sa používa v prípadoch, keď je kolaj klzká. Ide najmä o vlhkosť kv ...

                                               

Safety Integrity Level

SIL alebo Safety Integrity Level je úroveň integrity bezpečnosti technického systému. Hovorí o tom, ako často môže v systéme nastať nebezpečná porucha s rizikom vzniku nebezpečnej udalosti, ktorá môže spôsobiť materiálne škody, resp. škody na lud ...

                                               

Tachograf

V cestnej doprave je využívaný v nákladných automobiloch a autobusoch, kde zaznamenáva graf rýchlosti v závislosti na čase. Záznam je u mechanických a elektrických tachografov na papierové záznamové kotúče, pri digitálnych tachografov do pamäte t ...

                                               

Traťové zabezpečovacie zariadenie

Traťové zabezpečovacie zariadenie je železničné zabezpečovacie zariadenie, ktoré zabezpečuje pohyb vlakov na trati medzi dvoma dopravňami.

                                               

Zapisovač letových údajov

Zapisovač letových údajov je elektronické zariadenie na bezpečné ukladanie vybraných údajov o prevádzke lietadla. Záznam možno v prípade mimoriadnej situácie, havárie alebo katastrofy použiť ako dôkaz resp. zdroj informácií pri vyšetrovaní príčin ...

                                               

Galvanické oddelenie

Elektrické obvody, ktoré navzájom zdielajú len niekolko spoločných signálov, je niekedy potrebné elektricky oddeliť. Príčin je niekolko: elektrická bezpečnosť ochrana pred nebezpečnými prúdmi a napätiami napr. v lekárskej elektronike rozdiel zemn ...

                                               

Istič

Istič je elektrické zariadenie, ktoré v prípade, keď ním začne tiecť prúd väčší ako je určený, automaticky odpojí prívod elektrického prúdu do elektrického obvodu a tým bráni jeho preťaženiu, ako aj prípadnému zasiahnutiu osôb. Jeho hlavnou výhod ...

                                               

Izolácia (elektrotechnika)

Izolácia sa v elektrotechnike používa na oddelenie živých častí medzi sebou, na zabránenie kontaktu so živou časťou, na ochranu elektrických zariadení pred vonkajšími vplyvmi a pod. Izolujú sa vodiče izolácia jadra vodiča, káble izolácia viacerýc ...

                                               

Napäťový chránič

Napäťový chránič je mechanický spínací prístroj určený na zapínanie, vedenie a vypínanie prúdu pri normálnych pracovných podmienkach na rozpojenie kontaktov, ak napätie na chránenej časti prekročí stanovenú hodnotu pri špecifikovaných podmienkach ...

                                               

Poistka (elektrotechnika)

Poistka alebo elektrická poistka alebo tavná poistka, v schéme označovaná ako F je elektrická súčiastka, ktorej úlohou je chrániť elektrický obvod pred prúdom vyšším ako je nominálny, alebo skratom. Poistka predstavuje zámerné vytvorenie najslabš ...

                                               

Prúdový chránič

Prúdový chránič je elektrické zariadenie, zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku časti elektrického prúdu mimo chránený obvod. K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku u ...

                                               

Transformátor

Transformátor je netočivý elektrický stroj, umožňujúci prenos elektrickej energie z jedného elektrického obvodu do druhého pomocou elektromagnetickej indukcie. Striedavý prúd v prvom obvode vytvára premenlivé magnetické pole, ktoré následne induk ...

                                               

Uzemnenie

Uzemnenie alebo zemnenie alebo ludovo zem je vodivé spojenie živých alebo neživých častí elektrického zariadenia so zemou, teda s miestami vzdialenými od zemniča pretekaného prúdom tak, že medzi týmito miestami nenameriame žiadne napätie. Uzemnen ...

                                               

Detekčná trubička

Detekčná trubička je zatavená trubička obsahujúca indikačnú vrstvu tvorenú reakčným činidlom naneseným na inertnom nosiči. Pri prechode kontaminovaného vzduchu trubičkou dochádza k farebnej reakcii, ktorá je charakteristická pre danú toxickú chem ...

                                               

Smernica 67/548/EHS

Smernica 67/548/EHS o nebezpečných látkach je jedna z hlavných Európskych smerníc, ktoré sa týkajú chemickej bezpečnosti. Smernica bola vytvorená v súlade s Článkom 100 v Rímskych zmluvách, a podpísaná bola dňa 25. marca 1957. Smernica sa vzťahuj ...

                                               

Identifikácia

Identifikácia je priradenie známej veličiny neznámej entite, takže sa sama stane známou. Známa veličina sa nazýva identifikátor, pričom sa často požaduje, aby bol jedinečný aspoň vo sfére svojej pôsobnosti. Identifikácia v bankovom sektore znamen ...

                                               

Evidenčné číslo (budovy)

Evidenčné číslo je číslo domu, ktorým je v Česku v niektorých prípadoch nahradené súpisné číslo. Evidenčné čísla sa používajú v Česku, do 31. decembra 1998 existovali podla vtedajšej právnej úpravy aj na Slovensku. Tento typ čísel je určený pre d ...

                                               

Identikit

Identikit je pokus o zostavenie portrétu hladanej osoby na základe výpovedí svedkov, používaný v kriminalistickej praxi. Podoba tváre sa postupne skladá z jednotlivých segmentov, ktoré svedok vyberá z ponuky štandardných vzorov, kým celkový obraz ...

                                               

Jednotný identifikátor prostriedku

Jednotný identifikátor prostriedku je kompaktný reťazec znakov používaný na identifikáciu alebo pomenovanie zdroja. Hlavný účel tejto identifikácie je umožniť interakciu s prezentáciami zdroja cez sieť, typicky cez World Wide Web, použitím špecif ...

                                               

Orientačné číslo

Orientačné číslo je na Slovensku číslo, ktoré má obec dovolené prideliť ako unikátne každej budove v rámci ulice či námestia obce; katastrálne územie môže mať paralelne svoje číslovanie orientačnými číslami. Orientačné čísla sú upravené vyhláškou ...

                                               

Označovanie budov

Označovanie budov je priradenie unikátneho čísla každej budove v rámci určitej obce, inej lokality, časti obce resp. v rámci ulice či námestia alebo v odlahlých oblastiach niektorých štátov priradenie prostého unikátneho mena budove. Číslo domu j ...

                                               

PLU

PLU je systém identifikačných čísiel tovaru, ktorý sa začal používať začiatkom deväťdesiatych rokov. Dôvodom zavedenia bola presnejšia a rýchlejšia kontrola skladových zásob. Pomocou PLU sa dali lahko rozlíšiť podobné výrobky s rozdielnou cenou. ...

                                               

Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém je systém pozostávajúci zo záchranných zložiek, ktoré v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia zabezpečia predovšetkým rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordiná ...

                                               

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor je profesionálna hasičská jednotka patriaca pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. HaZZ vznikol k 1. aprílu 2002 a pôsobí v ňom približne 4 400 hasičov, z toho 3 200 zasahujúcich. Medzi hlavné povinnosti HaZZ patr ...

                                               

Horská záchranná služba

Horská záchranná služba je horská služba pôsobiaca na území Slovenska. HZS je príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, jej sídlo je v meste Vysoké Tatry. Činnosť HZS je riadená zákonom č. 544/2002. V roku 2011 v HZS pôsobilo 104 záchranárov.

                                               

Letecká služba Federálneho policajného zboru

Letecká služba Federálneho policajného zboru česky Letecká služba Federálního policejního sboru bol letecký policajný útvar, ktorý existoval v rokoch 1991 až 1993 na území Česko-Slovenska. Predchodcom útvaru bol Úrad Federálneho ministerstva vnút ...

                                               

Letecká správa Federálneho ministerstva vnútra

Letecká správa Federálneho ministerstva vnútra česky Letecká správa Federálního ministerstva vnitra, od roku 1988 až do zániku v roku 1990 Letecká správa Zboru národnej bezpečnosti, bol letecký policajný útvar, ktorý existoval v rokoch 1979 až 19 ...

                                               

Letecký oddiel Ministerstva vnútra

Letecký oddiel Ministerstva vnútra čes. Letecký oddíl Ministerstva vnitra bol letecký policajný útvar, ktorý existoval v rokoch 1953 až 1979 na území Česko-Slovenska a neskôr Československej socialistickej republiky. Predchodcom útvaru bola Bezpe ...

                                               

Policajný zbor

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti a boja proti zločinnosti. Vznikol transformáciou Verejnej bezpečnosti ako zložky Zboru národnej bezpečnosti na území ...

                                               

Úrad Federálneho ministerstva vnútra pre leteckú službu

Úrad Federálneho ministerstva vnútra pre leteckú službu česky Úřad Federálního ministerstva vnitra pro leteckou službu bol letecký policajný útvar, ktorý existoval vrokoch 1990 a 1991 na území Česko-Slovenska. Predchodcom útvaru bola Letecká sprá ...

                                               

Svetové združenie prevádzkovatelov jadrových elektrární

Svetové združenie prevádzkovatelov jadrových elektrární je medzinárodná, nezisková a dobrovolná organizácia prevádzkovatelov jadrových elektrární, ktorej prvoradým cielom je neustále zvyšovanie bezpečnosti a spolahlivosti jadrových elektrární na ...

                                               

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vykonávajúci jadrový dozor na území Slovenska. Je tiež štátna rozpočtová organizácia. Poslaním úradu je "vykonávať štátny dozor nad jadrovou bezpečno ...

                                               

Globálny mierový index

Globálny mierový index je pokus merať relatívnu pozíciu národnej a regionálnej mierumilovnosti. Je to produkt Inštitútu pre ekonómiu a mier a bol vyvinutý za konzultácie s medzinárodnou skupinou mierových expertov z mierových inštitúcií a think f ...

                                               

International Peace Bureau

International Peace Bureau je najstaršia medzinárodná mierová organizácia. Bola založená v roku 1891 a v roku 1910 získala Nobelovu cenu mieru. Bola založená pod názvom Bureau international permanent de la Paix. Súčasný názov má od roku 1912, v r ...

                                               

Peacekeeping

Peacekeeping alebo udržovanie mieru označuje aktivity na vytvorenie podmienok, ktoré prospievajú mieru. Výsledky výskumov potvrdzujú, že peacekeeping redukuje civilné a vojnové obete a znižuje riziko obnovenia konfliktov. Vlády a organizácie člen ...

                                               

Stockholm International Peace Research Institute

Stockholm International Peace Research Institute bol založený v roku 1966 v hlavnom meste Švédska Štokholme a venuje sa mierovému výskumu konfliktov, kontrole zbrojenia a odzbrojeniu. Poskytuje dáta, analýzy a doporučenia založené na open source ...