Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 302
                                               

Koruhva

Koruhva je typ vexila, zvislá zástava, odvodená od vlajky, resp. zástavy. Je pevne spojená s priečnym rahnom, je dlhšia ako 2: 3 a vztyčuje sa na stožiar. Nie je však určená na vianie, používa sa na miestach, kde neveje vietor, napríklad na uzatv ...

                                               

Kosák a kladivo

Kosák a kladivo je symbol reprezentujúci komunizmus a komunistické strany. Zahŕňa kosák prekrytý kladivom. Kosák symbolizuje rolníctvo, zatial čo kladivo symbolizuje proletariát. Ich spojením vznikol symbol jednotnosti polnohospodárskych pracovní ...

                                               

Kríž (symbol)

Kríž je najuniverzálnejší z jednoduchých symbolických znakov. Je hlavným symbolom kresťanstva. Okrem kresťanstva sú známe vyobrazenia napríklad v staromexickej kultúre. Kríž tiež predstavuje bolesť a utrpenie.

                                               

Logo

Logo je grafická značka alebo emblém používaný komerčnými spoločnosťami, inými organizáciami alebo jednotlivcami s cielom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. Môže obsahovať názov spoločnosti, alebo môže mať čisto grafickú podobu bez písmen.

                                               

Mars (symbol)

Symbol Mars môže znamenať: V mytológii rímskeho boha Marsa, v gréckej mytológii boha Aresa. V alchýmii železo. V astronómii a astrológii planétu Mars. Pri konektoroch zástrčku. Do svojho loga ho použila automobilka Volvo. V spoločenských inštitúc ...

                                               

Nacistická symbolika

Toto je článok o nacistickej symbolike. Nemecká NSDAP v 20. storočí vo velkej miere využívala grafické symboly, najmä svastiku, hlavne vo forme vlajky, ktorá sa stala v roku 1933 jednou z národných vlajok Nacistického Nemecka, a jedinou štátnou v ...

                                               

Označenie obalu podla materiálového zloženia

Označenie obalu podla materiálového zloženia alebo označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu je v slovenských predpisoch používaný výraz pre skratku a/alebo číslovanie, ktorá/-é/-ý označuje na obale charakter použitého obalového materiá ...

                                               

Prsteň

Prsteň je druh šperku, ktorý sa bežne nosí na prstoch. V dnešnej dobe existuje vela variácií prsteňov – rôzne tvary či materiály. Velmi často bývajú prstene tiež osadené drahými kameňmi.

                                               

Recyklačný symbol

Recyklačný symbol alebo symbol recyklácie alebo recyklačný znak je medzinárodne uznávaný znak symbolizujúci recyklovatelný materiál. Pozostáva z troch "naháňajúcich sa" šípok umiestnených do trojuholníka; ako celok tvoria Möbiov list. Vytvoril ho ...

                                               

Sojombo (symbol)

Sojombo je starodávny symbol, ideogram pochádzajúci z budhizmu. V Mongolsku ho v 17. storočí spopularizoval kňaz-bogdgegen Zanbazar. Odvtedy sa tento symbol považuje za symbol mongolského národa a stal sa súčasťou mongolského štátneho znaku a vla ...

                                               

Srdce (symbol)

Srdce je v mnohých kultúrach rozšírený symbol, ktorý môže označovať lásku, všetko možné s ňou spojené. Jeden z výkladov je, že znázornenie predstavuje štylizované figové listy. Tie sa v 2. tisícročí pred Kr., neskôr spoločne s listami brečtanu ob ...

                                               

Svastika

Svastika alebo fylfot alebo hákový kríž je kríž s ohnutými ramien do pravého uhla a to buď v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru. Svastika sa vyskytuje v mnohých kultúrach po celom svete buď ako náboženský symbol, symbol rôznych organizác ...

                                               

Symboly komunizmu

Komunizmus sa ako ideológia potreboval, rovnako ako ostatné názorové prúdy, odlíšiť od ostatných. Postupom rokov tak vznikla samostatná komunistická symbolika. Symboly, s ktorými sa identifikujú komunistické, niektoré socialistické, či iné ultral ...

                                               

Symboly na rozlíšenie pohlaví

Symboly na rozlíšenie pohlaví sú používané na označenie pohlavia živočíchov alebo aj sexuálnej identity ludí. Tieto symboly sú odvodené zo znakov, ktoré sa používajú pre planéty v astronómii.

                                               

Talizman

Talizman je predmet, ktorý mal nositelovi prinášať šťastie, resp. iné výhody. V mágii sa využíva k rôznym rituálom. Tvarom, materiálom aj spracovaním sa podobal ďalšiemu magickému predmetu - amuletu.

                                               

Tetraktys

Tetraktys je trojuholníkové číslo, ktoré sa skladá z desiatich bodov usporiadaných v štyroch radoch: jeden, dva, tri a štyri body v každom riadku. Pre tajné uctievanie Pytagorejcov to bol velmi dôležitý mystický symbol. Štyri riadky doplnené do d ...

                                               

Totenkopf

Totenkopf, resp. Totenschädel je nemecké slovo znamenajúce všeobecne umrlčia hlava alebo umrlčia lebka. Ako symbol je to nemecké označenie buď pre symbol lebky, alebo pre symbol lebky so skríženými hnátmi. Symbol lebky so skríženými hnátmi pozost ...

                                               

Venuša (symbol)

Symbol Venuša môže znamenať: V mytológii rímsku bohyňu Venušu, v gréckej mytológii bohyňu Afroditu. V univerzálnom kódovaní znakov Unicode sa symbol venuše zapisuje ako U+2640 V biológii piktogram pre označenie jedinca samičieho pohlavia. V alchý ...

                                               

Vexillum

Vexillum alebo vexilum je vo vexilológii každý textilný identifikačný znak a tiež súhrnné pomenovanie pre vlajku, zástavu, koruhvu, štandardu a podobne. V minulosti to bol rímsky prápor štvorcového tvaru, ktorý označoval kohortu.

                                               

Vlajka

Vlajka je kus textilu s pevne stanoveným tvarom, pomerom strán a farebným vzorom, ktorý symbolizuje alebo označuje príslušnosť ku skupine, organizácii, územnej jednotke alebo štátu, alebo slúži na signalizáciu, a ktorý sa pripevňuje na vlajkovú ž ...

                                               

Was (znak)

Was je egyptský hieroglyf znamenajúci silu. Býva spájaný s hieroglyfmi džed a anch. Objavuje sa ako typ palice, ktorú držia bohovia, faraóni alebo mocní úradníci.

                                               

Jin a jang

Koncept Yin a Yang má pôvod v dávnej čínskej filozofii a opisuje dve navzájom opačné a doplňujúce sa sily, ktoré sa nachádzajú v každej živej a neživej časti vesmíru. Yin čín. 陰/阴; "tmavé miesto, severný svah kopca, južný breh rieky, zamračené, ...

                                               

Zásnubný prsteň

Zásnubný prsteň je znamenie toho, že sa žena, ktorá ho nosí, bude skoro vydávať. Obvykle ho muž venuje žene vo chvíli, keď ju požiada o ruku. Prsteň býva väčšinou jednoduchý krúžok zo zlata alebo striebra a je osadený jedným kameňom – väčšinou di ...

                                               

Zástava

Zástava je obyčajne obdĺžniková látka so záväznou kombináciou farieb a vzorov pevne spojená klincami so zástavovou žrďou opatrenou ozdobným špicom, menej často je spojená so zástavovým stožiarom. Používa sa ako symbol istého spoločenstva.

                                               

Žaba (symbol)

Žaba je mnohovýznamový symbol, ktorý sa vyskytuje naprieč rôznymi kultúrami v čase po celej Zemi. U Sumerov sa žaba vyskytuje v básni Inana a Enki, kde Enkimu pomáha získať neúspešne ukradnuté božské schopnosti. Niekedy sa vyskytovala ako motív n ...

                                               

Slohový postup

Slohový postup je spôsob skladania a usporadúvania textu, respektíve jeho častí. Použitie príslušného slohového postupu závisí od komunikačného zámeru autora. Napriek jasnému vymedzeniu pojmu slohový postup dochádza pri konkrétnej realizácii text ...

                                               

Štýl (jazykoveda)

Štýl alebo sloh je cielavedomý výber, usporiadanie a využitie jazykových prostriedkov vzhladom na obsah a funkciu prejavu, situáciu a zámer autora alebo epochy. Jeho základnou jednotkou je štyléma. Štýlom sa zaoberá štylistika. Štylistika skúma j ...

                                               

Štyléma

Štyléma je základná jednotka štylistiky, pomocou ktorej sa tvorí istý štýl textu. Je to výrazový prostriedok, ktorý má systémovo vymedzenú slohovú hodnotu. Ako štylémy sa uplatňujú prvky všetkých rovín jazykového systému, ak sa pokladajú za štyli ...

                                               

Štylistický prostriedok

Štylistický prostriedok je výrazová hodnota, prostredníctvom ktorej sa diferencujú jazykové prejavy so zretelom na štýlotvorné činitele. Patria k nim jazykové prvky všetkých rovín, sprievodné zvukové a vizuálne prvky a všetky sprievodné okolnosti ...

                                               

Úvod (štylistika)

Úvod je v štylistike samostatná kontextová jednotka, ktorá je známa a potrebná vo vecných výkladových textoch. Tam býva včlenený do samostatného odseku alebo do samostatnej kapitoly. V úvode sa rozvedie alebo komentuje názov a naznačí sa ciel a m ...

                                               

Normostrana

Normostrana je štandardizovaná strana s 1 800 znakmi textu, čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu. Pri použití iného formátovania je postup na zistenie zodpovedajúceho ...

                                               

OmegaT

OmegaT je nástroj pre počítačom podporovaný preklad napísaný v programovacom jazyku Java. Je to slobodný softvér ktorý pôvodne vyvinul Keith Godfrey v roku 2000, a v súčasnosti sa jeho vývoju venuje tím vedený Didierom Brielom. Program OmegaT je ...

                                               

Parafráza (jazykoveda)

Parafráza je lingvistická operácia, ktorá spočíva vo vyjadrení toho istého obsahu, ako má východiskový výraz, konštrukcia alebo výpoveď, inými výrazovými prostriedkami. Parafrázovanie súvisí so synonymickým vyjadrovaním. Parafrázou však môže dôjs ...

                                               

Počítačom podporovaný preklad

Počítačom podporovaný preklad alebo preklad podporovaný počítačom je prekladanie textu s podporou počítača, ale bez toho, aby počítač sám text preložil. Medzi najrozšírenejšie softvéry/nástroje CAT patria komerčný Trados, Transit, Wordfast, SDLX ...

                                               

Preklad (jazykoveda)

Preklad je prekódovanie jazykového textu, pri ktorom dochádza k vytváraniu jeho novej jazykovej podoby a štylistického tvaru. Pod prekladom sa väčšinou rozumie transformácia z jedného jazyka do iného jazyka v písomnej forme. online preklad – prek ...

                                               

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie alebo menej správne simultánny preklad je druh tlmočenia. V skutočne simultánnom tlmočení, tlmočník počúva rečníka, paralelne jeho prejav prekladá a hovorí ho do mikrofónu. V užšom zmysle a velmi často sa ako simultánne tlmoč ...

                                               

Tlmočenie

Tlmočenie je najstaršou formou sprostredkovanej jazykovej komunikácie a má svoje počiatky v dávnej minulosti. Tlmočenie sa uplatnilo hneď na začiatku vývoja ludskej spoločnosti predovšetkým v náboženstve, obchode, vojenstve ale aj diplomacii. Sam ...

                                               

Ružencový prsteň

Ružencový prsteň je prsteň slúžiaci ako pomôcka pre počítanie modlitby Zdravas Mária pri modlitbe ruženca. Je teda akousi zmenšenou a zredukovanou verziou ruženca. V niektorých oblastiach býva nosený ako symbol katolicizmu. Ako nenápadný symbol b ...

                                               

Ruženec (predmet)

Ruženec alebo hovorovo pátričky je predmet, ktorý je určený na to, aby veriaci nemusel sústrediť svoju pozornosť na počítanie a mohol sa plne venovať modlitbe. Má podobu slučky zo šnúry alebo retiazky, na ktorej je navlečených niekolko korálok. P ...

                                               

Gesto

Slovo gesto znamená aj velkodušný prejav priazne. Gesto alebo posunok je pohyb niektorou časťou tela na vyjadrenie niečoho či na zdôraznenie reči. Gesto je nástroj medziludskej neverbálnej komunikácie používaný najmä vo vypätých emocionálnych sit ...

                                               

Rohatá ruka

Rohatá ruka je gesto z oblasti Stredozemného mora. V anglosaských krajinách sa nazýva horns alebo devil horns. Gesto sa vykonáva rukou, so vztýčeným ukazovákom a malíčkom a súčasne stiahnutými prstami prostredník, prstenník a palec. Zvyčajne ruka ...

                                               

Posunková reč

Posunková reč je prirodzený dorozumievací prostriedok nepočujúcich v styku s inými nepočujúcimi aj počujúcimi, ktorý má podobu účelových pohybov jednej alebo obidvoch rúk, sprevádzaných nápadným výrazom tváre. Najskoršie zmienky o tom, že existov ...

                                               

Hovorený komponent

Hovorené komponenty sú pohyby úst, ktoré sú odvodené od hovoreného jazyka a podielajú sa na stavbe prejavu v posunkovej reči. Nemanuálne prostriedky vrátane hovorených komponentov sa produkujú simultánne s manuálnou zložkou posunku. Hovorené komp ...

                                               

Orálny komponent

Orálne komponenty sú pohyby úst, ktoré nie sú odvodené od hovoreného jazyka a podielajú sa na stavbe prejavu v posunkovej reči. Nemanuálne prostriedky vrátane orálnych komponentov sa produkujú simultánne s manuálnou zložkou posunku. Orálne kompon ...

                                               

Posunkovaná slovenčina

Posunkovaná slovenčina nie je prirodzený jazyk slovenskej komunity nepočujúcich, ale umelý jazyk vytvorený osobami, ktoré nie sú používatelmi slovenského posunkového jazyka, aby sa s nepočujúcimi príslušníkmi komunity nepočujúcich mohli dohovoriť ...

                                               

Posunok (posunková reč)

Posunok je najmenšia jednotka posunkového jazyka, ktorej sa už priraďuje význam. Posunok je tvorený niekolkými menšími fonologickými jednotkami fonémami artikulovanými súčasne, simultánne: miesto artikulácie umiestnenie posunku – kde sa posunok v ...

                                               

Slovenský posunkový jazyk

Slovenský posunkový jazyk je vizuálno-motorický jazyk používaný hovoriacimi posunkového jazyka na území Slovenska. Je nevokálny, autonómny a prirodzený jazyk komunity Nepočujúcich na Slovensku, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-motorickými p ...

                                               

Paradoxná dialektika

Paradoxná dialektika je interpretácia dialektického protirečenia ako rozumom neriešitelnej apórie, paradoxu, antinómie. Paradoxná dialektika stavia na intuitívnom vhlade, viere, prežívaní protirečenia. Paradoxná dialektika je koncipovaná často na ...

                                               

Zákon jednoty a boja protikladov

Zákon jednoty a boja protikladov je základný zákon materialistickej dialektiky: niet protikladov bez jednoty, ani jednoty bez protikladov. Každá jedna vec je jednotou protikladnosti a protirečenosti. Existencia protikladov vnútorných protirečení ...

                                               

Zákon materialistickej dialektiky

Zákon materialistickej dialektiky je podla dialektického materializmu objektívne pôsobiaci univerzálny základný zákon pohybu a vývoja prírody, spoločnosti a ludského myslenia, a to: zákon jednoty a boja protikladov zákon negácie zákon prechodu kv ...