Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3
                                               

Antik (Stargate)

Antikovia sú fiktívna rasa vo vedecko-fantastických seriáloch Hviezdna brána a Stargate Atlantis. Sú jedni zo štyroch členov "Aliancie štyroch velkých rás", spolu s Asgardmi, Furlingmi a Noxmi.

                                               

Afroameričan

Afroameričania alebo čierni Američania sú občania alebo obyvatelia Spojených štátov alebo emigranti zo Spojených štátov, ktorí patria k negroidnej rase alebo sú miešancami negroidnej rasy s inou rasou. Černosi a Afroameričania predstavujú tretiu ...

                                               

Klein proti Slovenskej republike

Klein proti Slovenskej republike bol spor prerokúvaný pred Európskym súdom pre ludské práva, rozhodnutie súdu bolo zverejnené 31. októbra 2006. Súd rozhodol, že bol porušený Dohovor o ludských právach zo strany Slovenskej republiky, išlo o slobod ...

                                               

Komunita (sociológia)

Komunita alebo spoločenstvo je prostredie alebo skupina ludí, ktorí sú bez ohladu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cielov. Slovo komunita býva čas ...

                                               

Etika

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ludským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z gréckeho ethos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je disci ...

                                               

Kresťanské spoločenstvo Milosť

Kresťanské spoločenstvo Milosť je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia. Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici, ďalších 34 zborov alebo misijných skupín je v rôznych mestách Slovenska. Podobné prú ...

                                               

Univerzálny ludský zmysel frazém

Univerzálny ludský zmysel frazém je túto extrapoláciu povahy frazém dovoluje podla všetkého fakt univerzálií samého ludského rodu, ako ju skúma a dosvedčuje historická antropológia. Vo frazeológii to – proti nepopieratelnej idiomatickosti a autoc ...

                                               

Kultúrotvorná funkcia filozofie

Kultúrotvorná funkcia filozofie je prispievanie filozofie k pretváraniu ludskej spoločnosti na kultúrne spoločenstvo spoluodhalovaním predpokladov takejto premeny. Pokial ide o ludské indivíduum, kultúrotvornou funkciou filozofie je prispievať ku ...

                                               

Apollinarizmus

Apollinarizmus alebo apollinarianizmus je jednou z christologických teórií 4. storočia. Jej predstavitelom bol Apollinaris z Laodikeie, ktorý tvrdil, že Ježiš Kristus mal ludské telo a zároveň božskú mysel. Túto teóriu zastávali prívrženci nikajs ...

                                               

Biskup

Biskup je vysvätený člen kresťanského kléru, ktorý má autoritu nad určitým spoločenstvom veriacich. Má plnosť kňazskej moci, biskupské svätenie je najvyšším stupňom sviatosti kňazstva. Aj keď mnohé protestantské cirkvi odmietli úlohu biskupa, väč ...

                                               

Šurianky

Šurianky sú obec na západnom Slovensku. Ležia v Nitrianskom samosprávnom kraji, konkrétne v severnej časti okresu Nitra približne 15 km severne od krajského mesta Nitra. Susedia s deviatimi obcami. Počet obyvatelov je 598, čo radí Šurianky medzi ...

                                               

Sekta

Sekta je v tradičnom chápaní ako menšia náboženská obec, ktorá sa schizmou alebo priamo odštiepila od väčšej cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním alebo obradom a podobne. V tomto zmysle sa výraz už nepoužíva a nahradili ...

                                               

Misionári obláti Nepoškvrnenej Panny Márie

Misionári obláti Panny Márie Nepoškvrnenej sú misijným reholným spoločenstvom kňazov a bratov uprostred katolíckej cirkvi. Ich hlavným poslaním je hlásať radostnú zvesť luďom, ktorí o Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu ešte nepočuli, alebo tým, k ...

                                               

Spoločnosť (sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr.: celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobenia ludí alebo súhrn vzťahov medzi luďmi štát najmä ako súhrn spoločenských javov v rozsahu územia štátu určitá fo ...

                                               

Odev

Odev alebo oblečenie je súhrn predmetov z rozličného materiálu, ktoré slúžia na ochranu a ozdobu ludského tela. Okrem ochrannej funkcie, má odev aj rad kultúrnych a sociálnych funkcií. V spôsobe obliekania sa prejavuje ludská individualita, spolo ...

                                               

Informačné správanie

Informačné správanie je predstavované ako integrovaná ludská aktivita zameraná na hladanie významu informácií v komunikácii a riešení problémov. Vyplýva z adaptácie človeka na informačné prostredie. Informačné správanie tvorí jadro súčasného výsk ...

                                               

Motivácia

Motivácia je súbor pohnútok, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ludské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených p ...

                                               

Teória sociálneho konania

Teória sociálneho konania je teória Maxa Webera, podla ktorej je sociálne konanie ludské správanie, pri ktorom konajúci jednotlivec vkladá doň subjektívny zmysel a orientuje sa pritom na správanie iných jednotlivcov. Preto napr. inštinktívna reak ...

                                               

Psychológia

Z historického hladiska je psychológia vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. Podla Alexandra Velkého bola psychológia náuka o duši. V poslednej tretine 19. stor ...

                                               

Normatívny systém

Normatívny systém je súbor hodnôt, ktorý reguluje ludské správanie pričom sú tieto hodnoty vyžadované normami. Normy tak plnia funkciu ochrany ale aj nástroja realizácie hodnôt. Medzi najznámejšie súbory hodnôt a teda aj noriem patrí právo, morál ...

                                               

Sociolingvistika a frazeológia

Sociolingvistika a frazeológia je frazeológia stručne a výstižne vyjadruje charakteristické životné situácie, ludské vzťahy, správanie, duševné stavy a pod. Je prejavom spoločenskej zhody v názoroch na hodnotení človeka a životného prostredia. Tý ...

                                               

Teória spolupatričnosti

Teória spolupatričnosti alebo afiliačná teória je motivačná teória, ktorá upozorňuje na motivačný význam sociálnych aspektov ludského správania. Jej autorom je americký psychológ Stanley Schachter. Vychádza z ludskej potreby vyhladávať sociálne k ...

                                               

Singularita

Singularita môže byť: v matematike singulárny bod diferenciálnych rovníc v komplexnej oblasti, pozri singulárny bod diferenciálne rovnice pri vektorovom poli: singularita vektorové pole pri analytickej funkcii: singulárny bod analytická funkcia v ...

                                               

Reinhard Selten

Reinhard Selten bol nemecký ekonóm a držitel Nobelovej ceny. Bol prvým Nemcom, ktorý dostal Nobelovú cenu za ekonómiu.

                                               

Behaviorizmus

Behaviorizmus je smer americkej psychológie 20. storočia, ktorý neuznáva vedomie ako predmet vedeckého výskumu a redukuje psychiku na rozličné formy správania, chápaného ako súhrn reakcií organizmu na stimuly vonkajšieho prostredia. Predmetom ved ...

                                               

Príčinnosť

Príčinnosť je priame, konkrétne a základné sprostredkovanie objektívnych súvislostí; jeden proces vyvoláva druhý proces. Príčinnosť je forma pôsobenia súvislosti medzi vecami, procesmi, systémami atď. objektívnej reality, kedy jav, nazývaný príči ...

                                               

Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia je vo všeobecnosti fyzikálny úkaz pri ktorom sú jadrá alebo elektróny v silnom a konštantnom magnetickom poli vystavené slabému oscilujúcemu magnetickému polu/rádiofrekvenčným pulzom a odpovedajú vytvorením elektromagnetické ...

                                               

Ľudské telo

Ľudské telo alebo telo človeka je jednotný súbor orgánov a orgánových sústav tvoriacich ludský organizmus. Telo človeka sa skladá z hlavy, krku, trupu a končatín. Z iného hladiska pozostáva z anatomických sústav oporná, tráviaca atď. Ľudské telo ...

                                               

Telo (filozofia)

Telo je oživené, oduševnené teleso, ktoré sa vo filozofii, náboženstve atď. neraz exponuje v súvislosti s duchom alebo dušou. Konkrétne definície sa rôznia. Podla Platóna je telo zložka človeka, ktorou človek prináleží vonkajšiemu svetu; väzenie ...

                                               

Trup (časť tela)

Trup je: u článkonožcov: tagmy nesúce končatiny, okrem hlavy, resp. v užšom zmysle len telo bez hlavy u tých článkonožcov, kde sa telo nedelí na hlavu-hruď-zadoček, ale len na hlavu a trup u chordátov vrátane človeka: a) telo okrem hlavy, krku, k ...

                                               

Telo

Telo môže byť: v joge: pozri telo joga v biológii, anatómii, fyziológii, športe: organizmus v zmysle súbor orgánov a orgánových sústav, najmä živočíšny alebo ludský, v konkrétnom priestorovom rozpoložení a často s dôrazom na vonkajšiu podobu, poz ...

                                               

Anatómia človeka

Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je časťou všeobecnej anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových sústav ludského tela. Ľudské telo, tak ako ostatné živočíšne telá, je tvorené anatomickými sústavami, tie sú tvorené orgánmi. Orgá ...

                                               

Bodypainting

Bodypainting je forma body art, pri ktorej sa používa nahé alebo polonahé ludské telo ako východiskový materiál pre maliarsku tvorbu, ktorá je prípadne doplnená inými vizuálnymi prvkami. Narozdiel od tetovania, ktoré je tiež jednou z foriem body ...

                                               

Preťaženie (tiažové zrýchlenie)

Preťaženie je silové pôsobenie na teleso alebo organizmus, ktoré je väčšie ako tiaž. Vzniká pri zrýchlenom pohybe telesa, napríklad pri štarte rakety, alebo pri pristávaní kozmickej lode na Zemi. Miera preťaženia sa vyjadruje v násobkoch zemskej ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/Ľ

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 6 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujú ...

                                               

Vitamín

Vitamín je organická zlúčenina, ktorú organizmus prijíma vo velmi malých množstvách. Ľudské telo ich potrebuje na svoju existenciu, no nedokáže si ich spravidla samé syntetizovať a musí ich teda získavať v potrave. Spolu s bielkovinami, tukmi a s ...

                                               

Postava

Postava je ludské zriedkavo i zvieracie telo vzhladom na línie, proporcie, vzrast telesný zjav človeka, človek, osoba ludská osobnosť vo svojej celistvosti, najmä stvárnená v dramatickom umení alebo v literárnom diele.

                                               

Symbol

Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Symbol je taký objekt, obraz, písané slovo, zvuk alebo konkrétny znak, ktorý zastupuje či reprezentuje niečo iné na základe istej podobnosti, asociácie, alebo čisto len dohody.

                                               

Humanoidný robot

Humanoidný robot je robot, ktorý svojou konštrukciou a vonkajším výzorom pripomína ludské telo, má antropomorfný tvar. Disponuje trupom, hornými, dolnými končatinami a hlavou. Niektoré projekty sa zameriavajú iba na určité detaily tvorby humanoid ...

                                               

Medziludské vzťahy

Medziludské vzťahy môže byť: škola medziludských vzťahov human relations komunikatívna interakcia medzi jedincami či skupinami jedincov, prebiehajúca prostredníctvom reči, gest a výrazov, synonymum interpersonálne vzťahy, pozri medziludské vzťahy ...

                                               

Medziludský vzťah

Medziludský vzťah je v psychológii vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami. Rozlišuje sa: primárny medziludský vzťah a sekundárny medziludský vzťah.

                                               

Edmund Hlatký

Edmund Hlatký je slovenský spisovatel. Debutoval v roku 1988 knihou História vecí, ktorá vzbudila pozornosť čitatelov i odbornej kritiky. Za knihu získal Cenu Ivana Kraska. Na medziludské vzťahy vo vypätých situáciách sa zameriava aj vo svojich n ...

                                               

Zákon miery

Zákon miery sa týka skutočnosti, že každý jav sa vo svojom jestvovaní vyznačuje určitými hranicami. Bez hraníc by jav nebol tým, čím má byť. Keby jav prekročil túto hranicu, teda vytýčenú mieru, poprel by sám seba, stal by sa niečím iným, alebo b ...

                                               

Čajka (dielo)

Čajka je divadelná dráma od Antona Čechova. Dielo začal písať na jeseň v roku 1895. V októbri 1895 v liste pre svojho priatela Soovorina popísal túto hru ako komédiu s tromi ženskými rolami, dvomi mužskými a so štyrmi aktami. Premiéru mala hra v ...

                                               

Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Existujú dva odlišné druhy inteligencie: emocionálna a racionálna IQ. Úspech v živote človeka závisí na obidvoch druhoch. ...

                                               

Škola medziludských vzťahov

Škola ludských vzťahov alebo human relations alebo hnutie ludských vzťahov alebo teória ludských vzťahov je teória riadenia alebo koncepcia riadenia, ktorá sa zakladá na téze, že človek je spoločenský tvor, ktorého povaha je nezlučitelná s núteno ...

                                               

Indolencia (nedbalosť)

Indolentný človek sa prejavuje v medziludskej komunikácii i v medziludských vzťahoch viac alebo menej často ako nevšímavý, nedbalý a takmer k všetkému velmi lahostajný. Prejavy nevšímavosti však môžu mať množstvo rôznych odtieňov. Môže sa to prej ...

                                               

Priatel

Priatel môže znamenať aj priaznivec, podporovatel. Kamarát je aj názov časopisu, pozri Kamarát časopis. Priatel alebo neformálnejšie kamarát alebo staršie druh je človek, s ktorým niekoho spája medziludský, medziosobnostný vzťah náklonnosti, vzáj ...

                                               

Anarchia

Anarchia môže byť: všeobecne hovorovo: zmätok, chaos, neporiadok v medzinárodných vzťahoch: teoretický pohlad na medzinárodné vzťahy, ktorý postuluje, že svetový systém je v podstate bez vodcu a bez jedinej, vynucujúcej, hierarchicky nadradenej s ...

                                               

Muž

Muž je: v širšom zmysle: ludský jedinec mužského pohlavia v užšom zmysle: dospelý jedinec mužského pohlavia, pričom sa dospelosť najčastejšie definuje dosiahnutím veku 18 rokov. Pojem muža príp. iné významové útvary, ktoré sú výsledkom poznávania ...