Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299
                                               

Ustálenosť frazémy

Mikroustálenosť frazémy je čiastkový typ, podtyp komplexnej ustálenosti, ktorý sa prejavuje istými paradigmatickými alebo syntagmatickými ohraničeniami v jednej oblasti výstavby frazémy alebo v oblasti jeho používania. Chápanie mikroustálenosti v ...

                                               

Mikroustálenosť používania

Mikroustálenosť používania alebo reprodukovanosť frazémy je rozlišovací znak frazeológie založený na zistení, že frazéma nevzniká vždy v reči nanovo, ale sa v nej iba uplatňuje, reprodukuje ako relatívne hotový celok skladajúci sa z istých slovný ...

                                               

Mikroustálenosť významu frazémy

Mikroustálenosť významu frazémy je podstatný znak frazémy, ktorý súvisí najmä s ustálenosťou jej lexikálneho zloženia a s ustálenosťou jej formálneho stvárnenia, ako aj ustálenosťou významových zmien jej zložiek. Práve zachovanie ustáleného význa ...

                                               

Asyntagmatická frazéma

Minimálna frazéma je frazéma, ktorej súčasťou nie je viac ako jeden autosémantický komponent, pričom počet synsémantických komponentov nie je rozhodujúci, za predpokladu, že si slovné spojenia ako celok zachováva charakter frazeologickej jednotky ...

                                               

Modálna frazéma

Modálna frazéma je osobitný typ frazém, ktoré vyjadrujú subjektívny vzťah hovoriaceho alebo jeho hodnotenie a modifikujú výpoveď alebo jej časť z hladiska pravdivosti, správnosti, možnosti ap. Modálne frazémy sú morfologicky nemenné, nespájajú sa ...

                                               

Modálny variant frazémy

Modálny variant frazémy je druh syntaktického variantu frazémy založený na možnosti uplatniť jednotku v kladnej aj zápornej podobe. Tento druh variantu je ohraničný na slovesné a čiastočne niektoré adjektívne a príslovkové frazémy. Modálna premen ...

                                               

Model významu frazémy

Model významu frazémy je model opisu významovej štruktúry a významových vzťahov frazém. Rozlišujeme semaziologické a onomaziologické modely. K semaziologickým patria lineárne, vetvené, stupňovité a hierarachické. Lineárne modely vychádzajú z trad ...

                                               

Modrý pondelok

Modrý pondelok je: historicky: v remeselníckom prostredí pondelok, kedy sa nepracovalo alebo sa s prácou začínalo popoludní. v súčasnosti metaforicky: v užšom zmysle deň, keď niekto málo pracuje alebo deň nechute k práci obyčajne po zábave alebo ...

                                               

Morfológia frazeológie

Morfológia frazeológie je súhrn všetkých tvarových realizácií, ktoré súvisia s možnosťami obmieňania klúčového slova frazémy, prípadne aj s ohraničeným obmieňaním tvarov ostatných komponentov. Zaraďujú sa sem rozličné prejavy tvarového obmieňania ...

                                               

Morfologická mikroustálenosť

Morfologická mikroustálenosť je jeden z čiastkových typov ustálenosti, ktorý sa opiera o poznanie, že frazémy ako špecifické slovné spojenia nemôžu uplatniť celú paradigmu tvarov podla svojej povahy, ale sa vyskytujú iba v istých limitovaných prí ...

                                               

Morfologická variantnosť frazémy

Morfologická variantnosť frazémy je ohraničená a ustálená tvarová premenlivosť frazémy alebo niektorého jej komponenta, ktorá nenarúša významovú totožnosť frazémy. Porov. aj morfologický variant frazémy.

                                               

Morfologický variant frazémy

Morfologický variant frazémy je podoba frazémy, ktorá sa od iných podôb tej istej frazémy odlišuje niektorými odchýlkami vo svojom tvare, resp. v tvaroch niektorých svojich zložiek. Zo začiatku sa za morfologický variant frazémy pokladali všetky ...

                                               

Motív vzniku frazémy

Motív vzniku frazémy je etymologické objasnenie východiskovej podoby frazémy, ktorou bolo obyčajne volné slovné spojenie. M. v. f. súvisí s vnútornou formou frazémy, ktorá predstavuje jej konkrétny obraz. Môže byť zretelný a jasný, napr. umyť hla ...

                                               

Motivovaný význam frazémy

Motivovaný význam frazémy je význam frazémy zachovávajúci asociatívnu súvislosť s konkrétnym obsahom frazémy. M. v. má tzv. odkrytú sémantickú štruktúru, t. j. spojenie má reálnu analógiu vo volnom slovnom spojení, napr. umyť hlavu niekomu; držať ...

                                               

Naliehavosť situácie ako zdroj frazém

Naliehavosť situácie ako zdroj frazém je referencia frazém v ich rečovom nasadení je výberová. Ich vznik a fungovanie je spravidla motivované naliehavosťou a dôležitosťou životného faktu, na ktorý odkazujú. Tým sú aj atraktívne, a potom aj funkčn ...

                                               

Nárečová frazeológia

Nárečová frazeológia je oblasť nespisovnej frazeológie, ktorá zahŕňa viaceré typy frazém – nárečové frazémy, ktoré sú hláskoslovnou, tvarovou alebo syntaktickou obmenou spisovných frazém, napr. isc jako v lece na saňoch, - nárečové frazémy, ktoré ...

                                               

Nárečový variant

Nárečový variant je nárečová frazéma, ktorá je hláskoslovným, tvarovým alebo syntaktickým variantom spisovnej frazémy, napr. tak jak kebi na scenu hrach šmaral.

                                               

Neidiomatická frazéma

Neidiomatická frazéma je frazéma, ktorá sa vyznačuje neprítomnosťou idiomatickosti. Tento pojem sa produktívne vydeloval na pozadí pôvodného vymedzovania idiomatickosti ako doslovnej nepreložitelnosti frazémy do iného jazyka, ako aj na pozadí Kun ...

                                               

Nekrotizmus

Nekrotizmus je slovo, ktoré v slovnej zásobe úplne zaniklo a používa sa len ako komponent frazémy, napr. tiecť cícerkom, mať niečo za lubom, ani zbla, prísť do pomykova.

                                               

Nemotivovaný význam frazémy

Nemotivovaný význam frazémy je význam frazémy nezachovávajúci asociatívnu súvislosť s konkrétnym obsahom frazémy. Napr. narodiť sa v čepčeku; zavolať k plachte niekoho.

                                               

Nespisovná frazeológia

Nespisovná frazeológia je súborný názov pre všetky druhy frazém, ktoré nepatria do frazeológie spisovného jazyka. Do nespisovnej frazeológie sa zaraďujú frazémy, ktoré svojimi významovými vlastnosťami, svojimi konotáciami alebo na druhej strane p ...

                                               

Nulová paradigma frazémy

Nulová paradigma frazémy je nemennosť tvaru frazémy pri jej zapájaní do kontextu, neexistencia paradigmatických foriem, napr. o milých päť, z reči do reči, na sto percent, chtiac-nechtiac. Porov. petrifikovanosť frazémy

                                               

Obligátna zložka frazémy

obligátna zložka frazémy i obligátny člen i komponent frazémy je časť frazémy, ktorá sa záväzne vyskytuje v jej zložení, ak sa nemá aktualizujúco zasiahnuť do významu celej frazémy.

                                               

Frazeologické združené pomenovanie

Obrazné združené pomenovanie alebo frazeologické združené pomenovanie je ustálené slovné spojenie, ktoré vzniká bez zámerného vyhladávania terminologického označenia. Na základe obraznej podobnosti sa ich význam prehodnotil a ustálil v novom výra ...

                                               

Prenesený význam frazémy

Obraznosť frazémy alebo prenesenosť významu alebo metaforickosť frazémy alebo figuratívnosť frazémy je jedna z vlastností významu frazémy, ktorá sa najčastejšie radí medzi podstatné vlastnosti, niekedy sa pokladá priamo za východisko každej fraze ...

                                               

Odborná frazeológia

Odborná frazeológia sú idiomatické výrazy terminologickej povahy, napr. mŕtvy chod, myšací chvostík, Velký voz atď. Na rozdiel od vlastných frazém nemajú odborné frazémy v texte tak oslabenú, resp. vágnu referenčnú zložku významu a nemajú ani výr ...

                                               

Okolie frazémy

Okolie frazémy sú slová, s ktorými sa frazéma spája pri svojej realizácii v reči. Potenciálne okolie je schopnosť frazémy spájať sa so slovami istého typu. Frazéma sa napríklad môže spájať so slovami vystupujúcimi vo vete vo funkcii podmetu, pred ...

                                               

Okrídlené slová

Okrídlené slová alebo okrídlené výrazy sú tradičné označenie jednej skupiny knižných frazém, ktoré sa vyznačujú tým, že vznikli z výroku nejakej historickej alebo literárnej postavy. V staršom vymedzení sa za okrídlené slová pokladal iba taký výr ...

                                               

Ortografický variant

Ortografický variant je pravopisne odlišná podoba tej istej frazeologickej jednotky, napr. neveriaci Tomáš/tomáš, dať si Lehára/lehára, rusk. pod šofe/pod šefe, franc. bouillon de onze heures/d onze heures.

                                               

Paradigmatická forma frazémy

Paradigmatická forma frazémy je pri jednotkách, ktoré sa skladajú z ohybných slov, niektorý z realizovaných tvarov, ktoré vznikajú uplatnením istej časti paradigmy morfologicky premenlivého komponentu frazémy. Najčastejšie ide o uplatnenie viacer ...

                                               

Paradigmatický rad frazémy

Paradigmatický rad frazémy je zo začiatku variantné označenie pre paradigmatickú formu frazémy, novšie označenie konkrétnych realizácií frazeologizovaných konštrukcií. Napr. vo frazeologizovaných konštrukciách typov ako číta, tak číta, čo vymýšla ...

                                               

Frazeologická paradigmatika

Paradigmatika frazém je súhrn všetkých paradigmatických vzťahov vo frazeológii, ktoré sa môžu prejavovať na rovine tvarov najmä konštrukčne klúčového slova, ďalej pri opozícii ustálenosť – variantnosť, a to existenciou variantov frazémy, a napoko ...

                                               

Paralelná frazéma

Paralelná frazéma alebo frazeologická paralela je frazeologická jednotka dvoch jazykov s rovnakým významom a rovnakým alebo približným komponentovým zložením a syntaktickou štruktúrou, ktoré vznikli nezávisle od seba v rôznych jazykoch, niekedy t ...

                                               

Parémia

Parémia alebo paremiologický útvar je taký malý folklórny útvar, ktorý z jazykového hladiska patrí do frazeológie. Základnými útvarmi sú tu príslovie a porekadlo, ale patria sem aj početné ďalšie útvary, ako napr. úslovie, pranostika, povrávka, w ...

                                               

Periféria systému

Periféria systému je pomocná, ale dosť univerzálna charakteristika frazeológie. Zaradenie frazeológie na perifériu jazykového systému vyplýva z viacerých daností, ktoré k takejto charakteristike dosť jednoznačne vedú. Ide najmä o tieto fakty: c) ...

                                               

Petrifikovanosť frazémy

Petrifikovanosť frazémy je najvyššia miera lexikálnej, syntaktickej a morfologickej ustálenosti frazémy. V petrifikovaných frazémach nemožno nahrádzať nijaký komponent iným, nemožno v nich meniť poradie komponentov ani vložiť medzi ne nejaké slov ...

                                               

Plán pomenovania vo frazeológii

Plán pomenovania vo frazeológii sa prvotne prejavuje pri frazémach s nominatívnou funkciou. Význam takýchto jednotiek sa však pomenovaním nevyčerpáva, ale obsahuje – najmä vďaka svojej obraznosti, expresívnosti a konotatívnym zložkám – aj prvky v ...

                                               

Plán usúvzťažnenia vo frazeológii

Plán usúvzťažnenia vo frazeológii je prvotne sa prejavuje pri frazémach s komunikatívnou funkciou a vetnou formou. Bežne sa teda vo frazeológii s ním počíta iba odvtedy, ako sa rozšírilo chápanie predmetu frazeológie i vymedzenie frazémy. Primárn ...

                                               

Skrátená podoba frazémy

Podoba frazémy je tvar, v akom sa môže frazéma vyskytovať pri rešpektovaní ustáleného významu. Mnohé frazémy sa vyskytujú iba v jedinej podobe, väčšina frazém máva však viacej podôb, a to v dôsledku existencie rozličných variantov tej istej frazé ...

                                               

Polokalk

Polokalk je typ frazeologických kalkov, ktorý vzniká tým, že časť komponentov cudzej frazémy sa prekladá, časť sa preberá bez prekladu. Slovenčina takto prevzala z francúzštiny frazému faire la scéne ako urobiť scénu, francúzština z latinčiny con ...

                                               

Porovnávaco-diachrónna frazeológia

Porovnávaco-diachrónna frazeológia je oblasť frazeológie zaoberajúca sa spôsobom určenia písomne nedoložených predchádzajúcich frazém pomocou porovnávania so súčasnými frazémami. Týka sa jednak systému spôsobov skúmania frazeologického fondu zaci ...

                                               

Potenciálny člen frazémy

Potenciálny člen frazémy je slovo zo zvyčajného kontextu frazémy, ktoré naznačuje tendenciu rozšíriť doterajšie zloženie frazémy a stať sa obligátnou zložkou frazémy. Takúto platnosť majú adjektíva pri menných zložkách frazémy a príslovky pri slo ...

                                               

Povrávka

Povrávka je druh parémie, ktorý ustáleným spôsobom a ustálenými prostriedkami reaguje na istú situáciu, a to bez toho, aby vyjadroval nejaké zovšeobecňujúce závery, poučenia alebo obrazné hodnotenia. Niekedy sa blíži k prísloviam alebo porekadlám ...

                                               

Pozičný variant frazémy

Pozičný variant frazémy je druh syntaktického variantu založený na možnosti ustáleného obmieňania v poradí komponentov, pričom sa nemení vecný ani kategoriálny význam príslušnej frazémy, napr. byť koža a kosť – byť kosť a koža, neslaný nemastný – ...

                                               

Pôvodný význam frazémy

Pôvodný význam frazémy je súhrn priamych významov jednotlivých komponentov predstavujúci pôvodný historický prototyp frazémy v podobe volného spojenia ešte pred frazeologizáciou. Napr. vystaviť niekoho na pranier – pripútať niekoho k stĺpu hanby, ...

                                               

Pragmatický aspekt frazeológie

Pragmatický aspekt frazeológie je postojová, hodnotiaca stránka frazém. Pragmatická stránka sa netýka hovoriaceho len ako jednotlivca, ale ako integrovaného člena jazykového a národného spoločenstva, v ktorom jednotlivec svoje postoje nadobudol, ...

                                               

Preberanie frazeologických jednotiek

Preberanie frazeologických jednotiek je proces, pri ktorom sa frazeologický fond jazyka obohacuje o frazémy z iných jazykov. Najčastejším spôsobom je doslovný preklad cudzích frazém, ich kalkovanie, ktoré môže byť úplné alebo čiastočné, pričom sa ...

                                               

Predikatívna frazéma

Predikatívne frazémy sú frazémy predovšetkým adjektívnej a adverbiálnej povahy, ktoré majú syntakticky podmienené významy a vystupujú len v predikatívnej funkcii. Typickým príkladom sú ustálené prirovnania, ktorým predikatívnu povahu dodáva slove ...

                                               

Pregnantné hodnotenie frazémou

Pregnantné hodnotenie frazémou je výstižné, jadrné, presné hodnotenie človeka pomocou ustálených obrazov metaforického alebo metonymického typu, t. j. pomocou frazém.

                                               

Premenlivý člen frazémy

Premenlivý člen frazémy je súčasť zloženia frazémy, ktorá sa podla potrieb zapojenia frazémy do kontextu tvarovo obmieňa. Napr. vo väčšine slovesných frazém býva premenlivým členom práve konštrukčne klúčové sloveso, v menných frazémach ním býva k ...