Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28
                                               

Litánie

Litánie sú rímskokatolícka modlitebná forma. Skladajú sa z úvodného "kyrie" zvolania, trojičného zvolania, nasledujú samotné prosebné formuly, zvané invokácie, po ktorých nasleduje zvolanie. Ak sa litánie modlia verejne v skupine ludí, predsedajú ...

                                               

Magnifikat

Magnifikat alebo Chválospev Panny Márie je jeden z chválospevov, ktorý je uvedený v Evanjeliu sv. Lukáša. Svoj názov má zo začiatočných slov v latinčine Magnificat anima mea - Velebí moja duša. Táto modlitba je pevnou súčasťou večernej modlitby k ...

                                               

Modlitba pred použitím internetu

Modlitba pred použitím internetu je modlitba, ktorú katolícka cirkev na Slovensku oficiálne schválila 30. septembra 2008. Imprimatur jej udelil Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita. Modlitba obsahuje prosbu o príhovor svätéh ...

                                               

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Nicejsko-carihradské vyznanie viery je vyznanie viery, ktoré bolo formulované na všeobecnom ekumenickom koncile v Nicei roku 325 a v Carihrade roku 381. Je súčasťou učenia katolíckej, pravoslávnych, anglikánskych, luteránskych, starokatolíckych a ...

                                               

Otčenáš

Otčenáš je modlitba, ktorú podla Biblie naučil Ježiš svojich učeníkov. Patrí medzi najrozšírenejšie modlitby všetkých kresťanských cirkví. Uvádza sa v evanjeliu podla Lukáša, kap. 11 verše 2–4 a v evanjeliu podla Matúša, kap. 6 verše 9–13. Otčená ...

                                               

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu je jedna z tradičných mariánskych kresťanských modlitieb. Doložená je už na grécky písanom egypstkom papyruse z polovice tretieho stroročia ako súčasť vianočnej liturgie cirkvi koptskej. Ide o najstaršiu dochovanú modlitbu k Pan ...

                                               

Pravidlo Bohorodičky

Pravidlo Bohorodičky je modlitebné pravidlo podobné modlitbe ruženca. Jeho súčasná podoba siaha k pravoslávnemu svätcovi Serafimovi Sarovskému. Jadrom tohto pravidla je modlitba Raduj sa, Bohorodička. opakovaná po desiatkoch, ktorých je spolu 15. ...

                                               

Pravidlo svätého Pachomia

Pravidlo svätého Pachomia je modlitebné pravidlo pre Ježišovu modlitbu, ktoré dostal sv. Pachomios Velký od anjela. Na začiatku tohto pravidla je zvyčajný začiatok, po ňom nasleduje 50. 51. žalm a Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery. Potom ...

                                               

Regina Caeli

Regina Caeli alebo Regina Coeli je jedna zo štryoch mariánskych antifón spievaných na konci kompletória. Vo velkonočnom období tiež nahrádza modlitbu Anjel Pána. Autorstvo je neznáme, pochádza pravdepodobne z 12. storočia a najprv sa uchytila v p ...

                                               

Ruženec (modlitba)

Ruženec je jednou z najznámejších individuálnych alebo kolektívnych modlitieb rímskokatolíckej cirkvi. Je to súbor opakujúcich sa modlitieb prerušovaných rozjímaním. Modlitby pozostávajú zo sekvencií Otčenáša, nasledovaných desiatimi modlitbami Z ...

                                               

Sedembolestný ruženec

Sedembolestný ruženec je rímskokatolícka modlitba, ktorá sa modlí na špeciálnom ruženci. Obsahuje 7 častí po 7 Zdravasoch s týmito tajomstvami: Simeonova predpoveď, útek do Egypta, hladanie strateného Ježiša, krížová cesta – stretnutie Márie s Je ...

                                               

Sláva Otcu

Sláva Otcu je jedna z najpoužívanejších modlitieb v katolíckej, pravoslávnej i v mnohých protestantských cirkvách. Je to vlastne chvála k Svätej trojici pripájaná na koniec rôznych modlitieb, žalmov a hymnov, jedna z foriem tzv. doxológie. Text m ...

                                               

Trojsvätá pieseň

Trojsvätá pieseň alebo Trojsvätý hymnus alebo Trisagion je modlitba, ktorá sa používa pri mnohých bohoslužbách v byzantskom obrade. Jej slovenské znenie je: "Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami". Modlitba sa skladá zo sl ...

                                               

Zachariášov chválospev

Zachariašov chválospev alebo aj Benediktus je druhým chválospevom v Evanjeliu podla Lukáša. Predniesol ho v prorockom duchu Zachariáš - otec sv. Jána Krstitela, po tom, čo sa mu rozviazal jazyk. Onemel totiž, počas prinášania kadidlovej obety v J ...

                                               

Zdravas’ Mária

Zdravas’ Mária alebo Raduj sa, Bohorodička je tradičná modlitba k Panne Márii, matke Ježiša Krista, známa v mnohých kresťanských cirkvách. V protestantizme je neznáma.

                                               

Zvyčajný začiatok

Zvyčajný začiatok je súbor modlitieb, ktorými sa obyčajne začínajú rôzne bohoslužby časoslova alebo pobožnosti v cirkvách byzantského obradu. Nie je to len vstup do bohoslužby ale aj modlitba ako taká. Po úvodnom vzývaní "Požehnaný Boh náš.", ale ...

                                               

Neverbálna komunikácia

Neverbálna komunikácia zahŕňa všetky prejavy komunikácie, ktoré sú neslovné. Ide o mimiku a gestá. Na rozdiel od reči prebieha na inej báze. Podáva informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje čo si subjekt myslí. Je závislá na mieste žitia jedinc ...

                                               

Haptika (komunikácia)

Haptika je časť neverbálnej komunikácie v medziludských vzťahoch a fyzickej intimite. Všeobecne sa zaoberá problematikou dorozumievania prostredníctvom dotykov. Nemusí znamenať iba dotýkanie ludí ale aj vecí. Napríklad podanie ruky, objatie, bozk ...

                                               

Mimika

Mimika je citlivé modelovanie vnútorných psychických stavov výrazmi tváre. Výrazom tváre potom svoje duševné stavy, emócie a zámery oznamujeme druhým luďom. Mimika je forma neverbálnej komunikácie. Mimiku tváre tvoria výrazy úst úsmev a očí pohla ...

                                               

Pohlad (pozretie)

Pohlad je prvotný biologický komunikačný prostriedok, ktorý funguje aj u zvierat relatívne nižšieho druhu. Aj u nich možno pozorovať, že pohladu, ktorý sa na ne upiera, pripisujú význam a že sa pokúšajú sledovať smer pohladu iného zvieraťa. Pohla ...

                                               

Posturológia (komunikácia)

Posturológia alebo posturika je: v psychoanalýze štúdium toho, ako sa osobný charakter, sexuálny postoj, konflikty a podobne prejavujú na držaní tela človeka tzv. psychoanalytická posturológia resp. v sociálnej komunikácii štúdium držania a posto ...

                                               

Proxemika

Proxemika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom interpersonálnej priestorovej dištancie, t. j. rolou priestorovej vzdialenosti v sociálnej interakcii. Ide o formu neverbálnej komunikácie. Prvýkrát ju predstavil antropológ Edward T. Hall v ...

                                               

Pozdrav

Pozdrav alebo pozdravenie je prejav úcty, priatelstva a dobrých úmyslov, ktorý sa uskutočňuje ritualizovaným gestom a/alebo verbálne pri stretnutí alebo rozlúčke viacerých osôb. Ako pozdrav sa označuje aj čokolvek, čo sa posiela/odovzdáva ako pre ...

                                               

Bozk

Bozk je cielené priloženie pier osoby k perám či inej časti tela inej osoby alebo k zvieraťu či veci. V závislosti od vášnivosti bozku a spoločenskej situácie môže byť vnímaný rôzne, najčastejšie ako prejav citovej náklonnosti alebo neverbálny po ...

                                               

Kresťanský pozdrav

Rímskokatolícka cirkev má len jeden oficiálny pozdrav na bežné príležitosti. Je to aj tradičný rímskokatolícky pozdrav, bežne používaný medzi príslušníkmi reholných rádov. Pochválený buď Ježiš Kristus, lat. Laudetur Jesus Christus Typická odpoveď ...

                                               

Velkonočný pozdrav

Velkonočný pozdrav je velkonočný zvyk medzi kresťanmi východnej ortodoxnej cirkvi, orientálne ortodoxnej cirkvi a východnej katolíckej cirkvi, ako aj u rímskych katolíkov a protestantov. Namiesto bežného pozdravenia inej osoby sa použije velkonoč ...

                                               

Fultonský prejav

Fultonská reč je bežné označenie prejavu s názvom Opory mieru, ktorý predniesol bývalý britský premiér Winston Churchill 5. marca 1946 na univerzite vo Fultone, v štáte Missouri, USA pri príležitosti udelenia čestného doktorátu. Vyzval v ňom na ú ...

                                               

Prejav Miloša Jakeša na Červenom hrádku

Prejav Miloša Jakeša na Červenom hrádku predniesol generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska Miloš Jakeš v pondelok 17. júla 1989 na schôdzi straníckych funkcionárov v kultúrnom dome v Červenom Hrádku. Na neformáln ...

                                               

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint je program na tvorenie prezentácií od spoločnosti Microsoft. Je súčasťou balíka Microsoft Office, a beží pod operačnými systémami Microsoft Windows a Mac OS. PowerPoint používa široká skupina ludí od podnikatelov, pedagógov, ...

                                               

Rétorika (rečnícke umenie)

Rétorika je rečnícke umenie a náuka o verbálnom prejave. Rétorika bola v stredoveku tretie zo siedmich slobodných umení. Vznikla v starovekom Grécku. V tomto čase to bola súčasť stredného vyššieho vzdelania a často od svojho prejavu závisel ich ú ...

                                               

Alúzia

Alúzia alebo narážka je nepriamy odkaz na iný text alebo realitu, najmä ako rečnícky prostriedok. Autor alúziou nepriamo vyjadruje vlastnosť osoby alebo veci tým, že ju postaví do protikladu, napr. Trenčín nie je Praha, žiak ešte zďaleka nie je p ...

                                               

Aporetika

Aporetika je umenie diskutovať problémy bez toho, že by sa muselo chcieť vyriešiť ich za každú cenu. Aporetika je veda o problémoch, ktorá sa neviaže na pevné stanoviskov v Aristotelovom zmysle. Aporetika je metóda skúmania problémov predtým, než ...

                                               

Apória

Apória je nevyriešitelný rozpor medzi dvoma rovnako dobre odôvodnenými názormi, ťažký neriešitelný problém. Je to rafinované a dôvtipné dokazovanie rozporov medzi zmyslami a rozumom. Výskum apórií uskutočňuje aporetika. Vznik apórie prebieha tak, ...

                                               

Aticizmus

Aticizmus alebo Atticum genus dicendi bol rečnícky sloh v gréckej a rímskej literatúre, vyznačujúci sa uhladenosťou a jednoduchosťou, ktorý vznikol asi v polovici 1. storočí pred Kr. ako reakcia na aziatizmus.

                                               

Aziatizmus (rétorika)

Aziatizmus je ázijský štýl v rečníctve, ktorý vznikol v gréckych ostrovných a maloázijských obciach v polovici 3. stor. pred Kr. vyznačujúci sa vzrušenosťou a bombastom.

                                               

Buzzword

Buzzword je slovo alebo fráza, ktoré sa stali aktuálne populárne. Môže ísť o odborné termíny, slovíčka zo žargónu, akronymy, neologizmy alebo figuratívne obraty používané, pretože sú práve v móde alebo pre zanechanie dojmu na druhých. Buzzword sa ...

                                               

Dialektika

Dialektika môže byť: teoretické úsilie o riešenie otázok podstaty, jednoty a foriem pohybu, v stredoveku logika; dialektika zahŕňala aj filozofiu stredovek ako súhrn všetkých vied; súčasť trivia, druhé zo siedmich slobodných umení, metóda skúmani ...

                                               

Eristika

Eristika je umenie viesť slovný spor, t. j. dokazovať alebo vyvracať akékolvek tvrdenie, bez ohladu na to, či je pravdivé alebo nepravdivé. Majstrami v eristike boli sofisti; písali o nej príručky, školili v nej svojich žiakov. Skvelé ukážky a pa ...

                                               

Exkurz

Exkurz je odbočenie od vlastnej témy pri výklade, v prednáške a podobne. Môže to byť aj samostatná doplňujúca vsuvka vo výklade.

                                               

Jugend debattiert international

Jugend debattiert international je súťaž pre školy v nemeckom jazyku, ktorá sa koná v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Polsku, Rusku, Česku, na Ukrajine v Maďarsku, Slovinsku na Slovensku. Zriaďovatelmi projektu sú Goetheho inštitút, nadácia "Pamäť, zo ...

                                               

Logický klam

Logický klam alebo chyba argumentácie je tvrdenie porušujúce zásady logického dôkazu. Pretože pri máloktorom je to na prvý pohlad zretelné, bývajú logické klamy oblúbenou súčasťou argumentácie propagandy a manipulátorov. Logické klamy a ich rôzne ...

                                               

Hovorené slovo

Hovorené slovo je všeobecne akékolvek vyrieknuté tvrdenie, v užšom slova zmysle je používané ako označenie nahrávok nehudobných, hovorených. Ako hovorené slovo sa označujú poviedky, rozhlasové seriály, čítania na pokračovanie, rozhlasové hry, poé ...

                                               

Rečový akt

Rečový akt je základná a najmenšia jednotka rečovej komunikácie. Najčastejšie sa rozlišujú tieto druhy rečových aktov: expresívne rečové akty hovoriaci vyslovuje svoje city komisívne rečové akty reprezentatívne rečové akty direktívne rečové akty ...

                                               

Ústne podanie

Ústne podanie je spôsob šírenia komunikátu prostredníctvom reči, ktorá v takejto komunikácii vystupuje ako primárne komunikačné médium. Ide o najstarší spôsob interpersonálneho šírenia správ a informácií. Z hladiska periodizácie komunikácie sa za ...

                                               

Ralph David Abernathy

Ralph David Abernathy bol baptistický kazatel a vodca černošského hnutia za rovnoprávnosť v USA. Spolupracoval s Martinom Lutherom Kingom a po jeho vražde sa stal jeho nástupcom.

                                               

Irena Bihariová

V roku 2009 absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa problematikou extrémistických trestných činov vrátane činov v online prostredí. Od roku 2009 vedie združenie Ľudia proti rasizmu. 29. júla ...

                                               

Edvin Kanka Ćudić

Edvin Kanka Ćudić je bosniansky obhajca ludských práv, bojovník, novinár a politológ, ktorý je známy ako vodca organizácie UDIK, organizácia venujúca sa ludským právam a zmieru v bývalej Juhoslávií. UDIK alebo Združenie pre sociálny výskum a komu ...

                                               

Širín Ebadi

Širín Ebadi je iránska advokátka, prvá sudkyňa v Iráne a aktivistka za ludské práva, ktorá založila Asociáciu pre podporu detských práv v Iráne. V roku 2003 dostala ako prvá Iránka a moslimka Nobelovu cenu za mier. V roku 2004 ju magazín Forbes z ...

                                               

Mia Farrowová

María de Lourdes Villiers Farrow známa tiež ako Mia Farrow, je americká herečka a aktivistka. Známa je z filmov ako Rosemaryino dieťa, Súkromný detektív, Velký Gatsby, Purpurová ruža z Káhiry, Iná žena, Alice, Nikdy na mňa nezabudnite, Satan pric ...

                                               

Leymah Gboweeová

Leymah Roberta Gbowee je libérijská politička a mierová aktivistka. Založila mierové hnutie, ktoré v roku 2003 pomohlo ukončiť druhú libérijskú občiansku vojnu. V rámci hnutia burcovala libérijské ženy, aby pomohli ukončiť krvavú občiansku vojnu, ...