Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27
                                               

Jazykový výraz

Jazykový výraz je skupina jazykových znakov určená na vyjadrenie jazykového významu; prvok jazyka, t. j. znak a to čo je utvorené zo znakov podla istých pravidiel. Môže byť jednoduchý alebo zložený z inych výrazov. Jazykové výrazy sú predmetom sk ...

                                               

Jazykový znak

Jazykový znak alebo znak je jednotka formálnej štruktúry jazyka majúca pomenúvaciu, významovú a často aj dorozumievaciu funkciu; jazykový znak čosi nazýva, pomenúva - teda je korelátom výseku skutočnosti, a čosi manifestuje, realizuje, je organic ...

                                               

Jazyky sveta (kniha)

Jazyky sveta je jednozväzková encyklopédia o jazykoch sveta, ktorú vydalo Vydavatelstvo Obzor v roku 1983. Patrí do edície "Malá moderná encyklopédia". Encyklopédiu vypracovali traja poprední slovenskí jazykovedci Viktor Krupa, Jozef Genzor a Lad ...

                                               

Jazyky sveta v priestore a čase

Jazyky sveta v priestore a čase je jednozväzková encyklopédia o jazykoch sveta, ktorú vydalo vydavatelstvo Veda v roku 1996 ako druhé, doplnené a prepracované vydanie encyklopédie z roku 1983 Jazyky sveta. Autormi sú dvaja slovenskí jazykovedci-o ...

                                               

Kalk

Kalk je slovo alebo slovné spojenie vytvorené z prvkov domáceho jazyka napodobnením štruktúry slova či sloveného spojenia v cudzom jazyku so zachovaním jeho vnútornej formy a jazykového vyjadrenia rovnakých motivačných vzťahov. Zjednodušene poved ...

                                               

Kodifikačná príručka

Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a Morfológia slovenského jazyka sú dostupné aj online na stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV: Pravidlá slovenského pravopisu Krátky slovník slovenského jazyka Morfoló ...

                                               

Korpus (jazykoveda)

Korpus textov v jazykovede je ohraničený súbor jazykových výpovedí zaznamenaných písmom alebo na zvukovom nosiči, ktorý spracováva na vedecko-výskumné a učebné ciele; množina textov používaných na lingvistický opis a argumentáciu; v užšom zmysle ...

                                               

Kvantitatívna lingvistika

Kvantitatívna lingvistika je poddisciplínou všeobecnej jazykovedy, presnejšie poddisciplínou matematickej lingvistiky. Predmetom kvantitatívnej jazykovedy je akvizícia, zmena, používanie a štruktúra prirodzeného jazyka. Skúma jazyky používajúc ko ...

                                               

Laryngálna teória

Laryngálna teória je teória o vzniku indoeurópskeho vokalizmu založená na zistení, že niektoré javy sa dajú vysvetliť len pomocou istých predpokladaných spoluhlások, tradične nazývaných laryngály. Počet a značenie laryngál z laryngálnej teórie sa ...

                                               

Lepsiusova štandardizovaná abeceda

Lepsiusova štandardizovaná abeceda je abeceda, ktorú navrhol Karl Richard Lepsius na zápis afrických jazykov. Vydal ju v roku 1855, v revidovanom vydaní v roku 1863. Bola to velmi dôkladne prepracovaná abeceda, ale nebola velmi používaná, kvôli v ...

                                               

Lexéma

Lexéma je základná jednotka lexikálnej zásoby jazyka, t.j. základná jazyková jednotka, ktorá je nositelom vecného významu. Konrétnejšia interpretácia tejto definície je však sporná, pretože lexéma môže byť definovaná jedným z nasledujúcich spôsob ...

                                               

Lingvistická filozofia

Lingvistická filozofia aleobo filozofia prirodzeného jazyka je významná súčasť filozofie jazyka 20. stor., smer analytickej filozofie, ktorého jadro tvorí názor, že filozofické problémy sú problémy, ktoré možno vyriešiť buď tým, že jazyk zreformu ...

                                               

Lingvistický obrad

Lingvistický obrad je revolučný prelom vo filozofii 20. stor., ktorým sa zásadne mení ponímanie filozofie. Končí sa fáza filozofie vedomia, ktorá od Descarta cez Kanta až po nemecký idealizmus a až do 19. stor. určovala filozofické myslenie. Odst ...

                                               

Lingvistický štrukturalizmus

Lingvistický štrukturalizmus je súhrn lingvistických teórií a výskumných metód prvej polovice 20. stor. v Európe a v USA, vychádzajúcich okrem iného z pozitivizmu, neopozitivizmu. Rozkvet lingvistického štrukturalizmu spadá do obdobia od konca 20 ...

                                               

Lingvokulturológia

Lingvokulturológia je odbor jazykovedy, zaoberajúci sa vzťahom medzi jazykom a kultúrou, ktorý vychádza z hypotézy, že jazyk je ovplyvnený kultúrou. Vysvetluje jazykové javy pomocou kultúrnych charakteristík. Sústreďuje sa na kultúrne špecifiká s ...

                                               

Logická analýza

Logická analýza je postup rozkladu na súčasti, v ktorom rozhodujúcu úlohu hrajú pojmy alebo kategórie logiky, ako napríklad logický pojem pojmu, logický pojem výrazu, logický pojem významu, logický pojem používania výrazu, logický pojem vyjadrova ...

                                               

Logická analýza jazyka

Logická analýza jazyka je rozklad celku jazyka pomocou pojmovoterminologického aparátu logiky najmä pomocou logickosyntaktických a logickosémantických kategórií, na tieto jazykové útvary alebo výrazy: výroky, názvy, mená, funktory, operátory, pra ...

                                               

Logická analýza prirodzeného jazyka

Logická analýza prirodzeného jazyka je odhalovanie pojmovej štruktúry výrazov prirodzeného jazyka. Logická analýza prirodzeného jazyka patrí do oblasti aplikovanej logiky. Primárnou úlohou logickej analýzy prirodzeného jazyka je nájsť sémantické ...

                                               

Lokučný akt

Lokučný akt je vlastný akt jazykového vyjadrenia, ktorý zahŕňa akty realizujúce prehovor: akt fonetický, akt fatický a akt rhetický.

                                               

Maloruština

Maloruština alebo maloruské nárečie je termín, ktorým ruskí a ukrajinskí autori v 19. storočí na začiatku 20. storočia označovali ukrajinčinu. Názov vychádzal z koncepcie napr. A. I. Sobolenského, S. K. Buliča a čiastočne N. S. Trubeckého, podla ...

                                               

Menotvorný operátor

Menotvorný operátor je výraz, pomocou ktorého sa tvorí meno. Menotvorné operátory sa zavádzajú pre účely logickej analýzy, s cielom symbolizovať výrazy prirodzených jazykov, napr. jota-operátor tvorí z výrokovej funkcie individuálne meno, opis.

                                               

Mentalizmus

Mentalizmus je učenie, v lingvistike smer, ktorý chápe rečový akt ako výsledok zložitého komplexu javov, založených na mentálnej činnosti hovoriaceho indivídua. Mentalistické stanovisko zaujíma napríklad Chomského generatívna gramatika. Mentalizm ...

                                               

Miešanie jazykov

Miešanie jazykov je jav, keď dvaja bilingvisti používajú v tom istom komunikačnom akte oba svoje jazyky a vytvárajú tak zmiešaný jazyk. Je výsledkom niekolkých procesov: prepínania, preberania na úrovni spoločenstva či jednotlivcov, neúplného osv ...

                                               

Mladogramatizmus

Mladogramatizmus je jazykovedný smer z konca 19. storočia, založený na pozitivistickej metodológii. Meno dostal podla skupiny mladých lipských jazykovedcov, ktorí sa označovali ako Junggramatiker. Podla koncepcie mladogramatikov v jazykovede plat ...

                                               

Myslenie a jazyk

Myslenie a jazyk sú vzájomne späté, nie však totožné. Myslenie sa uskutočňuje pomocou jazyka, teda symbolov, bez ktorých nie je možné zovšeobecnenie ako základná myšlienková operácia, avšak myslenie sa riadi zákonmi logiky, zatial čo jazyk a reč ...

                                               

Neologizmus

Neologizmus je novoutvorené slovo alebo slovné spojenie na pomenovanie nového javu. Neologizmy vznikajú najmä pre potreby náučného resp. odborného štýlu, kde sa začleňujú do terminológie príslušného vedného odboru. Neologizmy vznikajú predovšetký ...

                                               

Neutrálna lexika

Neutrálna lexika je vrstva bezpríznakových slov. Patria do nej všetky slová, ktoré sa vyskytujú vo všetkých štýloch jazyka ako nepríznakové. Sú to napr. názvy osôb a vecí bez akýchkolvek štylistických odtieňov, niektoré slovesá, číslovky.

                                               

Nominácia (jazykoveda)

Nominácia alebo pomenúvanie je využívanie jazykových prostriedkov na pomenovanie predmetov a javov, dejov a udalostí. Medzi nominačné jazykové prostriedky patria predovšetkým morfémy a slová, ktoré už v jazyku jestvujú. Velmi zriedka sa na pomeno ...

                                               

Onomaziológia

Onomaziológia je odvetvie jazykovedy, náuka o pomenúvaní. Skúma, ako sa predmetom a udalostiam, resp. ich pojmovému stvárneniu priraďujú jazykové znaky, dávajú mená. Onomaziológia postupuje pri skúmaní vzťahu jazykových výrazov k označovaným javo ...

                                               

Palatalizácia

Palatalizácia alebo zmäkčovanie alebo mäkčenie je spôsob obmeny výslovnosti hlások, ktoré sa vyslovia chrbtom jazyka zdvihnutým ku tvrdému podnebiu. Pri prepise výslovnosti sa v Medzinárodnej fonetickej abecede označuje horným indexom.

                                               

Palindróm

Palindróm je slovo, veta, verš, číslo, ktorá má tú vlastnosť, že ju možno čítať v lubovolnom smere a má vždy rovnaký význam. Pri posudzovaní, či ide o rovnaký význam sa obvykle neberú do úvahy medzery medzi slovami a diakritika ak je použitá.

                                               

Paradigmatický vzťah

Paradigmatický vzťah je relácia medzi jednotkami rovnakej sémantickej alebo syntaktickej triedy, zvanej paradigma, ktoré možno zameniť v danom kontexte. Paradigmatické vzťahy spolu so syntagmatickými vzťahmi tvoria štruktúru jazyka.

                                               

Pasigrafia

Pasigrafia je medzinárodné znakové písmo a univerzálne písmo pozostávajúce zo všeobecne zrozumitelných symbolov. O jeho vypracovanie sa usilovali napríklad Raimundus Lullus a Leibniz.

                                               

Písma sveta

Písma sveta je jednozväzková encyklopédia o písmach sveta, ktorú vydalo Vydavatelstvo Obzor v roku 1989. Patrí do edície "Malá moderná encyklopédia". Encyklopédiu vypracovali dvaja poprední slovenskí jazykovedci Viktor Krupa a Jozef Genzor. Je to ...

                                               

Podmienková veta

V logike "podmienková veta" znamená implikácia. Podmienková veta alebo kondicionálna veta je príslovková veta označujúca podmienku, za ktorej sa uskutočňuje dej označený hlavnou vetou, napr. "Bol by som rád, keby si to urobil." Patrí medzi príčin ...

                                               

Poetizmus (výraz)

Poetizmus je slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa považuje za typicky básnické, a ktoré sa tradične používa hlavne v lyrických alebo lyrickoepických dielach. Také sú pomenovania: jarý, krásota, luna, lnúť, lúbať, lúty, milota, peknota, pocel, pr ...

                                               

Polovica

Polovica v matematike je zlomok v základnom tvare pochádzajúci z delenia čísla 1 číslom 2, alebo lubovolného čísla jeho dvojnásobkom. Násobenie zlomkom jedna polovica je ekvivalentné deleniu dvomi. Je to najbežnejší zlomok v matematických rovnici ...

                                               

Porovnávacia jazykoveda

Porovnávacia jazykoveda alebo porovnávacia lingvistika je empirická disciplína, ktorej cielom je vysvetliť evidentný fakt, že jazyky sa menia a že rôzne prirodzené jazyky sú si vo väčšej alebo menšej miere podobné. Jazykové zmeny a rôzne stupne p ...

                                               

Používanie jazyka

Používanie jazyka je súbor procesov, v ktorom dominujú procesy produkcie reči a jej recepcie. Podla Chomskeho je používanie jazyka jazyková performancia.

                                               

Poznámka (parentéza)

Poznámka je textová parentéza, umiestnená na príslušnej strane pod textom, na konci za textom alebo v zátvorke priamo v texte, ktorou sa dopĺňa základný odborný text. Poznámka svojim umiestnením prerušuje organické pásmo reči, ale nenarúša jeho k ...

                                               

Prajazyk

Prajazyk alebo protojazyk je predpokladaný jazyk, z ktorého sa vyvinuli jednotlivé geneticky príbuzné jazyky, napr. indoeurópsky prajazyk, slovanský prajazyk.

                                               

Pranostika

Pranostika je predpoveď budúcich vecí, najmä počasia alebo porekadlo s takouto predpoveďou alebo životnou skúsenosťou. Ich výskumom sa zaoberá paremiológia. Príklad: Medardova kvapka 40 dní kvapká. Studený máj, v stodole raj. Katarína na blate a ...

                                               

Prepínanie kódov

Prepínanie kódov je jav, keď bilingvista prechádza z jedného jazyka do druhého a naspäť. Je to juxtapozícia dvoch jazykov; v ideálnom prípade sa prepínajú všetky aspekty súčasne, často však prepínanie sprevádza istý stupeň interferencie.

                                               

Príčinné súvetie

V príčinnom súvetí druhá veta vysvetluje príčinu prvej vety Príklad,Neučím sa, veď som sa učil včera."? - Príčinou toho, že sa neučím je to, že som sa učil včera) Najčastejšie sa v ňom púžívajú spojky: a to, a tak, ináč, veď, totiž

                                               

Príslovková veta

Príslovková veta alebo adverbiálna veta môže byť: jednočlenná menná veta, ktorej základom je príslovka napr. Výborne! – Domov? Vedlajšia veta vystupujúca vo funkcii príslovkového určenia hlavnej vety. Môže byť miestna, časová, spôsobová a príčinn ...

                                               

Prízvuk

Prízvuk je komplexná prozodická kvalita reči odlišujúca niektoré slabiky prúdu reči od slabík iných. V slovenskom jazyku je prízvuk na prvej slabike slova. V zložených slovách existuje okrem hlavného prízvuku aj vedlajší prízvuk. Osobitným typom ...

                                               

Proces prekladu

Proces prekladu je fáza komunikačnej reťaze, v ktorej sa uskutočňuje prekódovanie literárneho komunikátu z jedného jazyka do druhého. Prekladatelský proces sa realizuje etapovito ako proces dekódovania správy a kódovania správy za pomoci sprostre ...

                                               

Propedeutika

Propedeutika označuje predbežné vzdelávanie, predbežné cvičenia, predbežnú výuku alebo úvod do štúdia nejakého odboru. V klasickej teórii vedy slúži propedeutika k uvedeniu do vedeckej metodiky a vedeckého jazyka. Za všeobecnú propedeutiku býva p ...

                                               

Psycholingvistika

Psycholingvistika je rozvetvená disciplína, ktorá vznikla predovšetkým na pomedzí psychológie a lingvistiky a ktorá zahrňuje široké spektrum tematických okruhov: produkciu a rozumenie reči, problematiku mentálnych štruktúr, vzťah jazykovej kompet ...

                                               

Rosettská doska

Rosettská doska je čierna trojjazyčná kamenná doska staroegyptskej stély, vytvorená roku 196 pred Kr. Vďaka nej bolo možné urobiť významný posun v chápaní egyptského hieroglyfického písma. Obsahuje dovedna 166 rozličných znakov. Názov nesie podla ...