Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26
                                               

Valentín z Terni

Svätý Valentín bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Ide o jedného z najznámejších a najoblúbenejších svätcov.

                                               

Vitalian

Svätý Vitalian bol 76. pápež rímskokatolíckej cirkvi. Pápežský úrad zastával od 30. júla 657 do svojej smrti.

                                               

Zoznam česko-slovenských národných umelcov

Rozum do kapsy: malá encyklopedie, Albatros: Praha, 1986, str. 382–392 celkom 273 umelcov Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam československých národních umělcu na českej Wikipédii. Zoznam národných umelcov na stránkách Arc ...

                                               

Predseda Európskej komisie

Predseda Európskej komisie je vrcholným predstavitelom jedného zo siedmich inštitúcií Európskej únie. Je menovaný podla čl. 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii.

                                               

Zoznam slovenských signatárov Charty 77

Toto je zoznam doložitelných slovenských signatárov Charty 77, zoradený podla dátumu prvého uvedenia ich mena v dokumentoch, zverejňovaných hovorcami Charty. uvedené mená 36 signatárov sú podla článku Akcia "KNIHA": Charta 77 na Slovensku histori ...

                                               

Zoznam 72 mien vedcov na Eiffelovej veži

Konštruktér Alexandre Gustave Eiffel, dal na Eiffelovu vežu napísať mená 72 vedcov ako uznanie a pripomienku toho, že bez ich teoretických aj praktických príspevkov vede by jej vybudovanie nebolo možné. Toto Eiffelovo gesto malo vyjadriť jeho uzn ...

                                               

Zoznam detí Márie Terézie

Zoznam detí Márie Terézie obsahuje informácie o deťoch Márie Terézie a jej manžela, Františka I. Lotrinského, o čase ich života a o ich manželoch a manželkách.

                                               

Zoznam faktorov

Toto je zoznam faktorov: Móric Präger – faktor tlačiarne v Banskej Bystrici, viedol tlačiareň Hungária, neskôr Merkantil 1921 – 1927. Hurmschwamm – Pochádzal zo Spiša. Faktor Fuggerovcov v Banskej Bystrici. Autor denníka, v ktorom sa zmieňoval o ...

                                               

Zoznam manželiek a manželov panovníkov Anglicka, Škótska, Velkej Británie a Spojeného královstva

Zoznam manželiek a manželov panovníkov Anglicka, Škótska, Velkej Británie a Spojeného královstva obsahuje mená manželov a manželiek vládnucích králov a královien v Anglicku. Manželky týchto panovníkov mali titul Queen consort, čo v slovenčine zna ...

                                               

Zoznam ministrov národnej obrany Česko-Slovenska

Toto je zoznam ministrov národnej obrany Česko-Slovenska v rokoch 1918-1992: V rokoch 1918-1939 za protektorátu Karel Viškovský 20. februára 1929 - 29. septembra 1932; RSZML Bohumír Bradáč 29. septembra 1932 - 4. júna 1935; RSZML Ivan Markovič 16 ...

                                               

Zoznam ministrov zahraničných vecí Česko-Slovenska

Od vzniku Česko-Slovenska v roku 1918 do jeho rozpadu v roku 1992 mal štát týchto ministrov zahraničných vecí: Jiří Dienstbier 10. december 1989 – 27. jún 1992, za Občianske fórum Jiří Hájek 8. apríl 1968 – 19. september 1968, za KSČ Po augustove ...

                                               

Zoznam najbohatších ludí sveta

Zoznam najbohatších ludí sveta je rebríček najbohatších ludí sveta, ktorý zostavuje a publikuje raz do roku, v marci americký ekonomický časopis Forbes. Celková čistá hodnota majetku jednotlivcov na zozname je odhadovaná minimálne na jednu miliar ...

                                               

Zoznam osobností Oravy

Jozef Juraj Styk 1897 – 1965, politik a hospodársky pracovník Peter Colotka * 1925, politik a dlhoročný predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Karol Klinovský 1908 – 1980, vysoký štátny úradník a publicista

                                               

Zoznam slovenských evanjelikov

Július Bencúr maliar Juraj Bohuš geograf, historik Spiša Ladislav Bohuslav Bartholomeides Július Barč-Ivan prozaik a dramatik Gregor Berzeviczy pokrokový národohospodár v Uhorsku Vavrinec Benedikt z Nedožier polyhistor Miloš Alexander Bazovský ma ...

                                               

Asertívne komunikačné techniky

Asertívne komunikačné techniky sú formy medziludskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne, sú charakterizované asertívnym správaním, t. j. umožňujú primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ...

                                               

Kompromis

Kompromis je vzájomné vyrovnanie strednou cestou alebo dohoda na základe vzájomných obojstranných ústupkov. Na začiatku rokovania majú obe alebo viacero strán svoje vlastné často navzájom sa vylučujúce predstavy o riešení sporu.

                                               

Konsenzus

Konsenzus je súhlas, zhoda, privolenie, zdielanie súboru významov; živelný súhlas; najmenší spoločný menovatel diskutujúcich alebo sporiacich sa strán. Ku konsenzu sa väčšinou dospeje po diskusii. Rozhodovanie pomocou konsenzu znamená, že chceme, ...

                                               

Motivačno-hygienická teória

Motivačno-hygienická teória je dvojfaktorová teória Fredericka Herzberga, hoci pôvodne vznikla ako teória skúmajúca vnútorné uspokojenie počas práce, predsa najviac pozornosti získala svojimi dôsledkami súvisiacimi s motiváciou. Herzberg si všíma ...

                                               

Pokazená gramoplatňa

"Pokazená gramoplatňa" je asertívna komunikačná technika, pri ktorej vytrvalo, pokojne opakujeme, čo chceme dosiahnuť, bez nutnosti pripravených argumentov, alebo pocitu hnevu. Umožňuje ignorovať manipulatívne a argumentatívne pasce a nenechať sa ...

                                               

Zlatá platňa Voyageru

Zlatá platňa Voyageru je gramofonová platňa, uložená v sondách Voyager 1 a Voyager 2 vyslaných do vesmíru v roku 1977 zachytávajúca zvuky a obrazy Zeme a tak aj rôznorodosť života na našej planéte. Je určená prípadným mimozemským civilizáciám, kt ...

                                               

Interakcia človeka s počítačom

Interakcia človeka s počítačom alebo interakcia človek-počítač je štúdium, plánovanie a navrhovanie interakcie medzi luďmi a počítačmi.

                                               

Centrum pre humánne technológie

Center for Humane Technology je americká nezisková organizácia, ktorá sa sústredí na využívanie technológií s humánnymi záujmami ludstva. Zámer organizácie je aby nadobúdanie pozornosti ludí technologickými spoločnosťami nebolo zneužívané na viac ...

                                               

IDrive

iDrive je počítačový systém, ktorý je využívaný pre ovládanie palubných systémov vo väčšine súčasných automobilov BMW. Používatelské rozhranie pozostáva z LCD panelu umiestneného v strede palubnej dosky a ovládacieho kolieska na stredovej konzole ...

                                               

Rozpoznávanie reči

Technológie rozpoznávania reči umožňujú počítačom vybaveným zdrojom zvukového vstupu, ako je mikrofón, interpretovať ludskú reč, na príklad pre účel zaznamenávanie alebo pre alternatívnu metódu interakcie s počítačom.

                                               

User experience design

Dizajn užívatelského zážitku je aspekt ludskej interakcie s daným systémom, zahŕňajúci rozhranie, grafiku, priemyslový dizajn, fyzickú interakciu a manuál. Vo väčšine prípadov, Dizajn užívatelského zážitku plne zahŕňa tradičný Dizajn komunikácie ...

                                               

Jazykoveda

Jazykoveda alebo lingvistika je veda skúmajúca jazyk. Skúma ho z hladiska jeho jednotiek, stavby, funkcií a vývinu. Pojem lingvistika franc. linguistique, z lat. lingua = jazyk zaviedol švajčiarsky jazykovedec a štrukturalista Ferdinand de Saussu ...

                                               

Jazykový ostrov

Jazykový ostrov je označenie pre oblasť, v ktorej sa prevažne používa jeden jazyk a ktorá sa celá nachádza vo vnútri oblasti s prevažne iným jazykom. Jazykové ostrovy vznikajú migráciou, alebo asimiláciou. Migráciou napríklad vznikol slovenský ja ...

                                               

Adresát (jazykoveda)

Adresát je osoba alebo skupina osôb, ktorej je určený jazykový prejav. Tento môže mať charakter monológu alebo dialógu. Ak sú adresát a adresujúca osoba v priamom vizuálnom kontakte, aj v prípade verbálneho prejavu len adresujúcej osoby ide o dia ...

                                               

Ahoj (pozdrav)

Oslovenie "ahoj" preniklo do slovenčiny a češtiny v prvej polovici 20. storočia ako vodácky pozdrav, podla anglického námorníckeho zvolania ahoy, v angličtine doloženého od roku 1751 ako zlúčenie slov a stará forma pre citoslovce o a ah a hoy, čo ...

                                               

Aktivácia jazyka

Aktivácia jazyka je uvedenie jazyka do činnosti bilingvistom v závislosti od situácie, prostredia, obsahu rozhovoru, partnera v komunikácii atď.

                                               

Alternácia (jazykoveda)

Alternácia je fonologický jav, pri ktorom ide o vplyv morfémy na fonému. Je to zámena fonémy v rámci morfémy inou fonémou alebo spojením foném. Na rozdiel od neutralizácie sú pri alternácii zmeny fonických prvkov vynútené nie zvukovým, ale význam ...

                                               

Ambiguita

Objavuje sa vo vete, kde možno urobiť rozbor podreťazca niekolkými spôsobmi, ale iba jeden z nich sa zhoduje so širším kontextom celého reťazca. Fráza alebo veta môže býť syntakticky nejednoznačná, ale sémanticky jednoznačná. Napr. "S1 a S2 a S3" ...

                                               

Analytická definícia

Analytická definícia je definícia pojmu, ktorého význam je v myšlienkovej tradícii jeho používaním už stanovený, pričom neobsahuje moment konvencie. Analytická definícia je jazykový prostriedok, ktorým vymedzujeme význam výrazu už existujúceho.

                                               

Analýza jazyka

Analýza jazyka alebo jazykový rozbor alebo jazyková analýza je rozklad celku jazyka pomocou pojmovoterminologického aparátu logiky, lingvistiky, psychológie, sémiotiky, kulturológie, antropológie, informatiky, literárnej vedy a iných vied alebo f ...

                                               

Analýza textu

Analýza textu je rozklad textu v smere vytyčovanom klúčovými intervenujúcimi významovými útvarmi. Keď sú napr. smerodajné línie analýzy textu určené lingvistickými pojmami funktoru a argumentu, ide o textovolingvistickú analýzu textu.

                                               

Antonymum

Antonymum alebo opozitum je slovo s opačným lexikálnym významom. Na rozdiel od synonymických radov, vyskytujú sa iba v dvojiciach. Napriek tomu, že označujú kontrastné pojmy a predstavy, obsahujú niečo, čo ich spája, čo je všeobecné v ich lexikál ...

                                               

Arabistika

Arabistika je vedná disciplína zaoberajúca sa jazykom, literatúrou, kultúrou a politicko-ekonomickými dejinami arabských národov. Je súčasťou orientalistiky.

                                               

Argot

Argot je druh slangu používaný príslušníkmi detskej, asociálnej či remeselníckej vrstvy spoločnosti s cielom utajiť vyjadrované informácie pred ostatnými vrstvami. Existujú aj širšie definície argotu: nespisovné jazykové prostriedky, ktorých funk ...

                                               

Bernolákovci

Bernolákovci boli jedna z dvoch hlavných skupín slovenského národného obrodeneckého hnutia nazvaná podla Antona Bernoláka. Katolícky prúd národného obrodenia pomenovaný podla hlavného predstavitela A. Bernoláka. Prvá generácia bernolákovcov pôsob ...

                                               

Dejiny slovenského jazyka

Dejiny slovenského jazyka je rozsiahla štvorzväzková monografia Jána Stanislava. Vyšla v rokoch 1956 – 1973 vo Vydavatelstve SAV. Jedno zo základných diel slovenskej jazykovedy. Autor používa metódu historicko-porovnávajúcej jazykovedy. Ján Stani ...

                                               

Denotát

Denotát je: v logike: predmet existujúci v realite v jazykovede a logike: entita predmet, jav, na ktorú poukazuje znak výraz prostredníctvom svojho významu, resp. na ktorú sa pri komunikácii vzťahuje a ktorý označuje použitá jazyková jednotka den ...

                                               

Doslovný preklad

Doslovný preklad je preklad jazykových významov originálu s označením možných štylistických ekvivalentov. Doslovný preklad je výsledkom prípravnej metajazykovej filologickej činnosti jazykového znalca a slúži prebásňovatelovi ako podklad pre tvor ...

                                               

Dôsledkové súvetie

Dôsledkové súvetie je spojenie dvoch viet, z ktorých prvá vyjadruje dôvod a druhá dôsledok. Príklad,Včera som sa učil do školy, a tak som sa dnes nemusel" mala za dôsledok to, že som sa dnes nemusel) Najčastejšie sa v ňom používajú spojky: a tak, ...

                                               

Dvojjazyčnosť

Dvojjazyčnosť alebo bilingvizmus je schopnosť alternatívneho používania dvoch jazykov v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa komunikácia uskutočňuje. Môže to byť tiež ovládanie dvoch a viacerých jazykov na úrovni rodených hovoriacich.

                                               

Etnolingvistika

Etnolingvistika je jazykovedný smer skúmajúci jazyk ako vyjadrenie kultúry, predstáv o svete, ako aj otázky dorozumievania medzi príslušníkmi rozdielnych jazykov.

                                               

Eufemizmus

Eufemizmus alebo melioratívum je zjemňujúce slovo. Nahrádza sa ním priame pomenovanie nepríjemných javov, predmetov, stavov alebo rozporuplných stránok života. Melioratíva sú eufemizmy práve v tomto užšom zmysle - zjemňujúce slová. Opakom eufemiz ...

                                               

Exonymum (geografia)

Exonymum je vžitá podoba názvu zahraničného zemepisného objektu v inej jazykovej podobe, ktorá sa odlišuje od originálneho názvu daného objektu. Napr. slovo Londýn je slovenské exonymum pre anglické slovo London.

                                               

Filozofia jazyka

Filozofia jazyka je disciplína, ktorá sa zaoberá ontologickými problémami jazyka na jednej strane a filozofickou podstatou jazykovedných teórií aj metód na druhej strane, teda základnými otázkami lingvistiky, týkajúcimi sa odôvodnenia stavby a fu ...

                                               

Fonéma

Fonéma je najmenšia komplexná jednotka zvukového systému jazyka, fungujúca v radoch takých jednotiek ako dištinktívna súčasť jazykových foriem. Fonéma je abstrakcia druhého stupňa, jestvujúca ako sociálny jav v jazykovom vedomí používatelov jazyk ...

                                               

Fonológia

Fonológia je vedný odbor jazykovedy. Skúma fonémy ako najmenšie jednotky zvukového jazykového systému. Skúma, ktoré zvuky v ludskej reči, a ktoré vlastnosti týchto zvukov sa využívajú a ako sa využívajú na dorozumievanie v ktoromkolvek jazyku. Pr ...