Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24
                                               

Predseda

Predseda je funkcia vedúceho činitela určitej inštitúcie, organizácie a pod., teda toho, "kto niečomu predsedá". Príkladom je predseda vlády, predseda parlamentu, predseda politickej strany, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti, predseda ...

                                               

Preparátor

Preparátor - je vysoko odborne kvalifikovaný pracovník, ktorý zabezpečuje zložité preparátorské činnosti. Podobné označenie pre toto povolanie sa niekedy používa i tzv. umelecký konzervátor. Táto profesia vyžaduje istý stupeň umeleckých dispozíci ...

                                               

Prevádzkový riaditel

Prevádzkový riaditel patrí k najvyšším zaradeniam v oblasti vedenia v organizácii. COO je zodpovedný za každodennú prevádzku spoločnosti, môže niesť názov predseda, a to najmä v prípade, že najvyššie poradie je výkonný predseda a generálny riadit ...

                                               

Primár (medicína)

Primár je vedúci lekár oddelenia v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení. Postavenie, resp. miesto primára sa označuje ako primariát, a teda monoprimariátny znamená majúci jeden primariát.

                                               

Primátor (Slovensko)

Primátor je na Slovensku najvyšší predstavitel každého mesta. V minulosti od roku 1945 sa pojmom primátor označoval najvyšší predstavitel Bratislavy, a od roku 1983 aj Košíc; od roku 1990 má pojem primátor dnešný význam. Okrem toho, že je najvyšš ...

                                               

Prísediaci

Prísediaci tvoria súčasť súdneho senátu v trestnom konaní. Inštitút prísediacich je typický prevažne v európskom práve. Prísediaci zasadajú spolu so sudcom za sudcovský stolec a rozhodujú o vine či nevine, pričom všetci majú rovnaký počet hlasov ...

                                               

Profesionál

Profesionál je odborník na určitú oblasť vedenia alebo ludskej činnosti. Pod pojmom profesionál v danom odbore možno rozumieť tiež človeka, ktorý sa danou činnosťou živí, tvorí hlavnú náplň jeho zamestnania, alebo inak, človek ktorý za danú činno ...

                                               

Profesor (pracovné označenie)

Profesor je pracovné označenie stredoškolského učitela. Ide však o pomenovanie a nie titul, preto ho nemožno používať pred menom alebo ostatnými akademickými titulmi. Označenie profesor sa používa v rámci zdvorilosti. Označovanie učitelov na vyšš ...

                                               

Programátor

Programátor je aj nesprávne označenie pre programovacie zariadenie angl. programmer. Programátor je ten, kto postupom zvaným programovanie implementuje výsledky návrhu projektu. Za historicky prvého programátora sa považuje uznávaná Ada Lovelace. ...

                                               

Projektový manažér

Projektový manažér je odborník v oblasti projektového manažmentu. Projektoví manažéri môžu mať zodpovednosť za plánovanie, realizáciu a ukončenie každého projektu. Projekty sa obvykle týkajú stavebníctva, architektúry, počítačových sietí, telekom ...

                                               

Psychológ

Psychológ je človek, ktorý sa profesionálne venuje psychológii. Medzi najznámejších svetových psychológov patria: Sigmund Freud, William James, Ivan Petrovič Pavlov, Wilhelm Wundt, Carl Jung, Fritz Perls, Alfred Adler, Carl Rogers, Abraham Maslow ...

                                               

Redaktor

Redaktor je osoba, ktorá rediguje nejaké diela – upravuje ich pred vydaním, obvykle ako člen redakcie. Jeho práca spočíva najmä v obsahovej, jazykovej a technickej príprave rôznych tlačovín pre tlač alebo elektronické publikovanie, ďalej tiež v a ...

                                               

Remeselník

Remeselník je malovýrobca s odbornou kvalifikáciou, znalosťou pracovných postupov a praktickou zručnosťou vyrábajúci úžitkové hodnoty pre výmenu väčšinou ručne alebo s použitím jednoduchých nástrojov, príp. skromnej techniky osobnou prácou alebo ...

                                               

Robotník

Robotník je priamy výrobca najmä v priemysle. Ide prevažne o manuálne pracujúce osoby. Termín pre označenie pracujúcich v priemysle sa rozvinul po priemyselnej revolúcii v Anglicku. V ponímaní marxizmu, socializmu alebo anarchizmu má termín miern ...

                                               

Rolník

Rolník je priamy výrobca v polnohospodárstve, obyčajne nájomný robotník alebo majitel malej farmy. Príslušník rolníctva, najstaršia a v minulosti tradične najpočetnejšia vrstva obyvatelstva. Aj v súčasnosti pracuje najmä v menej rozvinutých kraji ...

                                               

Slobodné povolanie

Slobodné povolanie je nezávislá profesijná aktivita, spočívajúca v poskytovaní služieb či vytváraní hodnôt. Označenie slobodný pritom slúži na charakteristiku určitých intelektuálnych aktivít, ktorých vykonávanie si vyžaduje istú nezávislosť. Pov ...

                                               

Sociálny pracovník

Sociálny pracovník je profesionál, zaoberajúci sa sociálnou pomocou jednotlivcom, skupinám a komunitám, keď sa dočasne alebo trvale nachádzajú v problémovej situácii, vyžadujúcej spoločenskú intervenciu. Je odborník v oblasti starostlivosti o člo ...

                                               

Starosta

Starosta je najvyšší predstavitel obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych volbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. V Košiciach a v Bratislave je starosta najvyšším predstavitelom mestskej časti, primátor celého mesta. V min ...

                                               

Stavebný dozor

Stavebný dozor: vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržani ...

                                               

Systémový administrátor

Systémový administrátor je správca počítačovej siete, teda osoba, ktorá zodpovedá za prevádzku a udržiavanie počítačovej siete. Do jej pracovnej náplne a kompetencií spadá pripojovanie hardvérových zariadení do počítačovej siete, zaisťovanie tech ...

                                               

Šéf

Šéf je označenie zodpovedného vedúceho pracovníka, najvyššieho predstavitela určitého orgánu verejnej správy, inštitúcie, politickej strany, obchodnej spoločnosti alebo inej organizácie resp. jej organizačnej zložky, príp. odvetvia alebo oblasti. ...

                                               

Šéfredaktor

Šéfredaktor je zodpovedný za celú tímovú prácu redakcie, stará sa o chod periodika, spravuje redakčný tím, schvaluje a realizuje rôzne nápady redaktorov, vymýšla nové témy a súťaže.

                                               

Školník

Školník je pracovník v materských, základných a stredných školách pôsobiaci ako správca školy, ktorý vykonáva pracovné úlohy v pomocných procesoch. Materiálne zaisťuje prevádzku školského zariadenia, udržiava čistotu a poriadok v areáli školy, vy ...

                                               

Technik

Technik je pracovník, ktorý riadi a obsluhuje z technickej stránky výrobný proces alebo vykonáva iné technické práce; odborník v technike. Technik je aj: Vysokoškolský umelecký súbor Technik pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pozo ...

                                               

Technológ (bábky)

Technológ alebo bábkarský technológ je profesia výrobcu bábok pre bábkové divadlo. Technológ je často rezbárom, obvykle však vylepšuje a navrhuje konštrukciu a pohybový mechanizmus bábok, spravidla marionet. Robí tak podla výtvarných návrhov výtv ...

                                               

Textár

Textár je pracovník, ktorý systematicky a cielavedome upravuje alebo vytvára krátke alebo kratšie jednoúčelovo zamerané jazykové útvary často prísne utilitárneho účelu. Niekedy ide o útvary literárne alebo literárno-dramatickej povahy. Sú to napr ...

                                               

Učitel

Učitel je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pedagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov. Predpokladom pre povolanie učitela sú jeho vlastné vedomosti a schopnosť predávať tieto ďalej žiakom. Niektoré učitelské sme ...

                                               

Vedec

Vedec je člen inteligencie; individuálny subjekt vedeckého osvojovania si sveta. Je expert najmenej v jednej oblasti vedy. Na svoju prácu - výskume používa vedecké metódy. Slovo "vedec" po prvý raz použil William Whewell v roku 1833. Vymyslel ho ...

                                               

Vojak z povolania

Vojak z povolania je príslušník ozbrojených síl, ktorý vojenskú službu vykonáva ako svoje povolanie v služobnom pomere. Táto vojenská osoba z povolania je povinná vykonávať vojenskú činnú službu v dĺžke určenej osobitnými predpismi.

                                               

Vulkanológ

Vulkanológ je vedec, geológ zaoberajúci sa vulkanológiou, skúma sopky a ich sopečnú činnosť. Činnosť vulkanológov má velmi široký záber a patrí medzi najnebezpečnejšie vysoko odborné zamestnania. Vulkanológovia sa však nezaoberajú iba štúdiom akt ...

                                               

Výkonný riaditel

Výkonný riaditel je zaužívaný slovenský preklad anglosaského termínu "executive director", menej často aj termínu "managing director". "Executive director" znamená: predovšetkým: takého člena správnej rady t. j. spravidla Board of Directors, ktor ...

                                               

Záchranár

Záchranár je absolvent študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť. Uplatní sa ako profesionálny záchranár v jednotlivých zložkách Integrovaného záchranného systému v záchrannej praxi, v prednemocničnej urgentnej starostlivosti, na centr ...

                                               

Zbojník

Zbojník prenesene znamená aj lapaj, beťár či naničhodník, podliak. Zbojník je označenie osoby prepadávajúcej a násilím oberajúcej iných v období stredoveku a včasného novoveku, ktorá touto činnosťou takmer vždy prejavovala odpor proti vrchnosti p ...

                                               

Zlatokop

Zlatokop je osoba, ktorá vyhladáva zlaté nugety alebo náleziská zlata buď pod povrchom zeme, v hlbinných šachtách a baniach, alebo na povrchu v skalách a v korytách riek a potokov. Túto činnosť vykonáva buď jednotlivec na vlastnú päsť, alebo vyšk ...

                                               

Zubný lekár

Zubné lekárstvo sa na Slovensku študuje šesť rokov na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Jesse ...

                                               

42 mučeníkov z Amoria

42 mučeníkov z Amoria bola skupina byzantských úradníkov, ktorí boli v roku 838 zajatí pri abbásovskom dobytí horno-frýgijskeho mesta Amorion. Po byzantskej porážke boli úradníci odvlečení do irackej Samarry, kde boli sedem rokov držaní v zajatí ...

                                               

Ambrosius Milánsky

Svätý Ambrosius Milánsky bol rímsky kresťanský teológ a spisovatel, jeden z najvýznamnejších západných cirkevných otcov, učitel cirkvi. V rokoch 374 – 397 bol biskupom v Miláne, hlavnom sídle západných cisárov. Obratný politik, ktorý presadil záv ...

                                               

Anaklét

Svätý Anaklét alebo Anakletus alebo Kletus, bol tretí rímsky pápež, ktorý sa v najranejších zoznamoch postupnosti rímskych biskupov zaraďuje za sv. Lina, druhý v rade do úradu uvedených apoštolmi Petrom a Pavlom. Neskoršia tradícia ho pokladala z ...

                                               

Anton Padovský

Svätý Anton Padovský rod. Fernando Martins de Bulhões bol portugalský rímskokatolícky kňaz, reholník – františkán a predtým augustinián, kazatel a teológ. Dňa 30. mája 1232 bol vyhlásený pápežom Gregorom IX. za svätého, roku 1946 bol svätým otcom ...

                                               

Anton Velký

Svätý Anton Velký alebo svätý Anton Pustovník alebo svätý Anton Egyptský alebo Antonius Abbas bol egyptský kresťanský mních, askéta a svätec, považovaný za priekopníka mníšskeho života. Prezývajú ho "Otec mníchov" a bol prvý z tzv. púštnych otcov ...

                                               

Apoštol

Apoštol je termín používaný v Novom zákone. Môže znamenať: Pavol, apoštol pohanov, ktorého v rámci videnia povolal hlásať evanjelium sám Ježiš nepatril k Dvanástim Apoštolom všetkých tých, ktorých apoštoli vybrali, aby hlásali evanjelium. Ježiš K ...

                                               

Atanáz Alexandrijský

Svätý Atanáz alebo Atanáz Alexandrijský alebo Atanáz Velký, gr. Athanasios, bol grécky cirkevný otec, alexandrijský patriarcha. Pripisuje sa mu jeden zo starokresťanských symbolov "Atanázovo vyznanie" Athanasianum. V spore s Ariom o podstate Kris ...

                                               

Augustín z Hippa

Svätý Augustín, vl. menom Aurelius Augustinus bol kresťanský teológ, spisovatel, filozof a mystik, cirkevný Otec, predstavitel latinskej patristiky. Je považovaný za jedného z najväčších myslitelov; jeho život sa stal významnou kapitolou dejín fi ...

                                               

Barlaam a Joazaf

Barlaam a Joazaf je anonymný byzantský duchovný román / legendová poviedka či hagiografické dielo. Príbeh patril medzi najpopulárnejšie diela stredoveku. Bol preložený do mnohých jazykov, vrátane latinčiny, cirkevnej slovančiny, arménčiny, etiópč ...

                                               

Bazil Velký

Bazil Velký Basil Velký, Basileios Velký, Vasilios Velký, Basilios Velký ; svätý Bazil/Basil/Basileios/Vasilios/Basilios ; po grécky Ο Μέγας Βασίλειος - O Megas Basileios/iný prepis: O Megas Vasilios, alebo Ο Αγιός Βασίλειος - O Hagios Basileios/ ...

                                               

Bonaventúra

Svätý Bonaventúra alebo Bonaventura z Bagnoregia, rod. Giovanni di Fidanza, bol taliansky filozof, scholastik a františkánsky teológ. Narodil sa v strednom Taliansku, mestečko Bagnoreia. Študoval na parížskej univerzite, kde bol neskôr profesorom ...

                                               

Boris Vladimirovič

Boris Vladimirovič Svätý knieža Rostovsko-suzdalského kniežatstva, syn kniežaťa Vladimíra I. Velkého a manželky bulharského cára Petra I. Spoločne s jeho bratom Glebom boli kanonizovaní za mučeníkov ruskej pravoslávnej cirkvi a ich sviatok sa v R ...

                                               

Bruno z Kolína

Svätý Bruno z Kolína v Kolíne nad Rýnom, Nemecko – † 6. október 1101, La Torre, Taliansko), zakladatel kartuziánskeho rádu. Bol šlachtického pôvodu. Základné vzdelanie získal v Kolíne nad Rýnom. Potom pokračoval v štúdiu na katedrálnej škole v Re ...

                                               

Ctihodný

V pravosláví a gréckokatolíckej cirkvi sa prívlastok Ctihodný užíva pre svätca, ktorí žil ako mních, prípadne pustovník. Pre svätca žijúceho vo svete teda nie ako mních sa používa titul Spravodlivý.

                                               

Cyriak (svätec)

Svätý Cyriak alebo Cyriak Rímsky zomrel v roku 309 za cisára Maximiliána mučeníckou smrťou. Je patrónom proti pokušeniu a posadnutosti. Je patrónom rádu Krížovníkov s červeným srdcom. Je jedným zo 14 svätých pomocníkov. Býva zobrazovaný so spútan ...