Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23
                                               

Asistent

Asistent je odborne vzdelaný vyškolený pomocník vysokoškolský pedagóg, ktorý začína svoju odbornú a pedagogickú dráhu a nie je oprávnený vykonávať všetky pedagogické činnosti napr. prednášať

                                               

Au pair (človek)

Au pair alebo au-pair alebo oper alebo opér je mladý človek, ktorý býva v zahraničnej rodine, má tam vlastnú izbu a stravuje sa s rodinou za pohostinnosť vypomáha rodine so starostlivosťou o deti a s domácnosťou. Program funguje takmer päťdesiat ...

                                               

Autor skladieb

Autor skladieb je človek, ktorý sa venuje komponovaniu skladieb populárnej hudby: písaniu textov a skladaniu hudby. Ide o alternatívu k pomenovaniu hudobný skladatel, ktorý sa najčastejšie spája s vážnou hudbou. Autor skladieb má vlastnosti hudob ...

                                               

Baby sitting

Baby sitting je opatrovanie dieťaťa doma v čase neprítomnosti jeho rodičov, spravidla za úhradu. Osoba, ktoré dieťa alebo deti opatruje, sa nazýva babysitter/babysitterka/babysit, opatrovatel/opatrovatelka alebo varovkyňa. Výraz baby sitting sa p ...

                                               

Baník

Baník je robotník pracujúci pri vyhladávaní, dobývaní a úprave nerastných surovín. Povolanie baníka je velmi staré, siaha do obdobia, kedy začal človek cielene používať nerastné suroviny vo väčšom meradle. Pôvodne robil každý baník všetky úkony s ...

                                               

Barman

Barman je pracovník, ktorého úlohou je príprava a podávanie širokého sortimentu miešaných nealkoholických a alkoholických nápojov. Zákazníkov obsluhuje pri pulte za barom, alebo prijíma objednávky od čašníkov pre obsluhu pri stole. Barman - čašní ...

                                               

Concierge

Concierge alebo komorník je zamestnanec žijúci priamo v dome svojho pána a plniaci úlohy správcu domu. Svoj význam mal hlavne v minulosti. V stredoveku navštevoval šlachtu na ich zámkoch. Iná funkcia komorníka v stredoveku bola úradník krála, kto ...

                                               

Dentálny hygienik

Dentálny hygienik/hygienička je absolvent študijného programu dentálna hygiena. Je spôsobilý vykonávať profesiu dentálny hygienik v rámci parametrov klinických kompetencií ako súčasti komplexného systému zdravotnej starostlivosti o pacienta a udr ...

                                               

Detektív

Detektív je profesionálny vyšetrovatel trestných činov vo verejnej alebo v súkromnej službe. Detektívi v súkromnej službe sa zaoberajú aj vyšetrovaním prípadov, ktoré nie sú predmetom trestného práva, napr. zisťovaním skutočností, ktoré môžu slúž ...

                                               

Diplomat

Diplomat alebo diplomatický zástupca je štátny úradník poverený zastupovaním svojho štátu pri medzinárodných stykoch. Výraz kariérny diplomat označuje diplomata, ktorý prešiel všetkými stupňami diplomatických funkcií. Výraz diplomacia v užšom zmy ...

                                               

Dizajnér

Dizajnér je osoba, ktorá robí dizajn.Asi najširšiu definíciu poskytol psychológ Herbert Simon: "Dizajnuje každý, kto navrhuje a cielene koná k zmene existujúcich situácií na svoje vlastné." Dizajnér pôsobí vo viacerých odvetviach, napríklad: Graf ...

                                               

Dopisovatel

Dopisovatel je externý spolupracovník redakcie, ktorý tvorí žurnalistické prejavy, ale sa žurnalistike nevenuje profesionálne. Redakciu pravidelne informuje o aktuálnych témach zo svojho prostredia. Podla Malej encyklopédie žurnalistiky 1982 by r ...

                                               

Dopisovatel (administratíva)

Dopisovatel alebo rešeršér je pracovník informačnej kancelárie príp. inej inštitúcie, ktorá poskytuje informácie o obchodných spoločnostiach za poplatok, ktorého úlohou je zhromaždiť informácie o príslušnej spoločnosti a vyhotoviť výstup, spravid ...

                                               

Dopravný policajt

Dopravný policajt je príslušník dopravnej polície, ktorého hlavnou úlohou je koordinácia premávky, cestné kontroly a hliadkovanie. Uniforma dopravného policajta na Slovensku je od bežného policajta odlíšená bielou čapicou. Pri výkone služby zvyča ...

                                               

Drotár

Drotár bol podomový opravár kuchynského riadu, prípadne výrobca a predajca produktov z drôtu a plechu v 18 20. storočí. Drotárstvo a jeho tradícia bolo 12. decembra 2019 zapísané na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ludstva U ...

                                               

Druhý pilot

Druhý pilot alebo kopilot je "pilot vykonávajúci na palube lietadla iné pilotné činnosti ako činnosti velitela lietadla, s výnimkou pilota, ktorý je na palube lietadla iba vo funkcii žiaka alebo pilota vo výcviku". Úlohou druhého pilota je stried ...

                                               

Džokej

Džokej je v dostihovom športe jazdec-profesionál, ktorý získal 50 a viac víťazstiev. Titul môže získať len profesionálny jazdec, teda taký, ktorý má patričné vzdelanie a jazdeckú licenciu. Udeluje sa zvlášť v prekážkových a zvlášť v rovinových do ...

                                               

Entomológ

Entomológ je profesionálny alebo amatérsky prírodovedec – zoológ, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzu – entomológiou. Pod tento pojem zahrňujeme osoby, ktoré sa na jednej strane zaoberajú výskumom, systematikou a zberom hmyzu, ale na druhej strane sem ...

                                               

Evanjelický kňaz

Evanjelický kňaz je duchovný niektorej z evanjelických cirkví. Na rozdiel od rímskokatolíckych kňazov, evanjelický kňaz farár môže mať rodinu, celibát je dobrovolný. Študovať evanjelickú teológiu môže aj žena a tiež môže byť vysvätená za kňaza. N ...

                                               

Exekútor (povolanie)

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činitela. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

                                               

Expert

Expert je prvotriedny, zbehlý odborník, znalec, špecialista. Expert je nositelom znalostí. Okrem teoretických znalostí má expert i praktické skúsenosti a priebežne sa v obore ďalej vzdeláva. To, že má niekto v danom obore profesionálnu alebo akad ...

                                               

Fotograf

Fotograf alebo fotografista je osoba, ktorá zaznamenáva obrazy pomocou fotoaparátu na médium. Pre fotografa môže byť fotografovanie povolaním i koníčkom, preto možno fotografov deliť na profesionálnych a amatérskych. Fotografi sa často delia podl ...

                                               

Fyzioterapeut

Absolvent študijného programu fyzioterapia – bakalársky stupeň sa uplatní ako fyzioterapeut v nemocničných a ambulantných zariadeniach, v kúpelných liečebniach, v odborných liečebniach a rehabilitačných ústavoch, prípadne v iných zariadeniach, kt ...

                                               

Gaučo

Gaučo ; po portugalsky gaúcho) je: dnes: všeobecné označenie vidieckych obyvatelov venujúcich sa chovu dobytka v Argentíne, Uruguaji, Paraguaji, juhovýchodnej Bolívii a čilskej Patagónii, ako aj vôbec obyvatelov Rio de Sul v Brazílii v minulosti: ...

                                               

Geodet

Geodet je odborník so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním a technickými znalosťami, ktoré mu umožňujú vykonávať v súčinnosti s inými odborníkmi nasledujúce činnosti: zaoberať sa výskumom a ďalším rozvojom vyššie uvedených aktivít určova ...

                                               

Geológ

Geológ je odborník v geológii. Geológovia sa zaoberajú výskumom stavby zemského telesa, ako aj procesmi a silami, ktoré ju formujú. Základ ich práce spočíva v systematickom prieskume sledovanej oblasti, zbere vzoriek a vo vytváraní geologických m ...

                                               

Gladiátor

Gladiátori boli profesionálni bojovníci, ktorí pochádzali z radov otrokov a zajatcov starovekom Ríme, bojovali medzi sebou, s divými zvermi a s novými otrokmi, niekedy na život na smrť pre zábavu divákov. Tieto boje sa odohrávali v arénach v mnoh ...

                                               

Grafický dizajnér

Grafický dizajnér je človek, pracujúci v odbore grafický dizajn. Obvykle sa zaoberá komponovaním obrázkov a textov. Grafický dizajnér vytvára grafiku hlavne do publikácií, či už tlačených, alebo elektronických. Býva zodpovedný aj za typografiu, i ...

                                               

Hasič

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvatelstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných n ...

                                               

Historik

Historik je odborník v historickej vede, človek, ktorý sa zaoberá históriou, dejinnými súvislosťami historických javov a ich vplyvom na vtedajšiu spoločnosť i súčasnosť. V čase osvietenstva vznikla kritické historické metódy, čím sa historici pos ...

                                               

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór je v prípade právneho systému Slovenskej republiky zamestnanec obecného úradu, príp. viacerých obecných úradov, ktorý vykonáva dohlad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom obce, kon ...

                                               

Hlavný kuchár

Hlavný kuchár: vrchný kuchár ; po franc. chef cuisinier, chef de cuisine, chef, maître cuisinier, maître queux a pod) je buď vedúci kuchynskej brigády alebo osoba priamo podriadená riaditelovi kuchyne, pričom kuchynská brigáda je súbor všetkých k ...

                                               

Horský nosič

Horský nosič je človek vynášajúci na vlastnom chrbte na vysokohorské chaty alebo na vysokohorské stavby náklady: potraviny, spotrebné predmety, palivo, stavebný materiál a podobne. Náklad má upevnený na špeciálne zhotovených nosidlách rôzneho tva ...

                                               

Hudobný skladatel

Hudobný skladatel je umelec, ktorý tvorí hudobné diela a spravidla ich zaznamenáva vo forme hudobných notácií. Podla notácií jeho hudbu potom interpretujú výkonní umelci. Znalosť hry na nejaký hudobný nástroj síce nie je čisto teoreticky k tejto ...

                                               

Kat

Kat je človek, ktorý vykonáva popravy ludí, ktorí boli odsúdení na trest smrti. Kat tiež mučil odsúdených alebo vymáhal priznanie pri výsluchoch obžalovaných. V stredoveku mali mestá svojich katov, ktorí vykonávali tzv. hrdelné právo. Pri práci m ...

                                               

Kolportér

Kolportér je pouličný predajca alebo podomový roznášač novín, časopisov či reklamných letákov. Výraz kamelot pritom označuje výlučne pouličného predajcu novín či časopisov. Zamestnanie resp. činnosť kolportéra sa označuje ako kolportérstvo, pričo ...

                                               

Konferencier

Konferencier alebo konferenciér je osoba uvádzajúca jednotlivé čísla zábavného, kultúrneho, vzdelávacieho alebo športového programu pri verejných vystúpeniach, napr. koncertoch, estrádach, varietných či kabaretných vystúpeniach. Konferencier je p ...

                                               

Korepetítor

Korepetítor je umelec, spravidla hudobník, nacvičujúci alebo opakujúci so sólovými spevákmi alebo členmi baletu ich úlohy, obvykle za doprovodu klávesového nástroja.

                                               

Korešpondent

O administratívnom pracovníkovi v úrade, podniku ap. vybavujúcom korešpondenciu pozri administratívny pracovník. O korešpondenčnej banke pozri korešpondenčné bankovníctvo. Korešpondent je v širšom zmysle kmeňový pracovník redakcie pôsobiaci mimo ...

                                               

Kovboj

Kovboj alebo pôvodne cowboy je pastier dobytka na farme, pričom toto pomenovanie sa vzťahuje najmä na Spojené štáty resp. na prérie v Severnej Amerike. Zatial čo v angličtine vznikol pre ženu vykonávajúcu toto povolanie výraz cowgirl, v slovenčin ...

                                               

Kozmonaut

Kozmonaut je člen posádky kozmickej lode, V širšom zmysle sa termínom kozmonaut alebo astronaut označuje každý človek, ktorý sa dostal do kozmického priestoru, t. j. do vrchných vrstiev atmosféry Zeme alebo nad ňu. V užšom zmysle sa tento termín ...

                                               

Kustód

Kustód – týmto pojmom označujeme správcu zbierok, archívu, múzea a pod. Je to starší pojem, ktorý sa dnes už používa menej, ako v minulosti. V cirkevnej "nomenklatúre" sa pojmom kustód alebo "kustos" či "custos" označuje kanonik, ktorý má na star ...

                                               

Lekár

Lekár je zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Zvyčajne ide o absolventa lekárskej fakulty, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom štud ...

                                               

Manažér predajne

Manažér predajne alebo vedúci predajne alebo riaditel predajne je osoba zodpovedná za bežnú prevádzku maloobchodnej predajne. Všetci zamestnanci predajne sú mu podriadení a manažér je podriadený svojmu vyššiemu nadriadenému - oblastnému manažérov ...

                                               

Matematik

Matematik je osoba, ktorého primárnou oblasťou štúdia je matematika. Inými slovami je to osoba, ktorá prináša nové poznatky na poli matematiky, napr. nové pravidlá a princípy. Ľudia, ktorí aplikujú matematickú teóriu sa zvyčajne nechápu ako matem ...

                                               

Mechanik

letecký mechanik – človek opravujúci lietadlá mechanik kolajových vozidiel – človek opravujúci kolajové vozidlá lodný mechanik – človek opravujúci lode mechanik výťahov – človek opravujúci výťahy a výťahové šachty strojný mechanik – človek opravu ...

                                               

Mešťanosta

Mešťanosta bol od 15. storočia najvyšší predstavitel administratívy mesta, ktorý sa o moc delil s richtárom, ako predstavitelom súdnej právomoci mesta a kapitánom ako predstavitelom vojenskej moci. Neskôr, od 19. storočia to bol titul predstavené ...

                                               

Murár

Murár je robotník ukladajúci na stavbe tehly alebo kameň, ktoré spája maltou. Murári sa podielajú na stavbách a oprave betónových aj tehlových stavieb, ako sú obytné domy, mosty alebo iné zariadenia z prírodných alebo umelých stavebných materiálo ...

                                               

Námorník

Námorník je osoba, ktorá pracuje na lodi alebo ponorke. Úlohou námorníkov je zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s prepravou nákladu a ludí z jednej krajiny do druhej alebo z jedného prístavu do druhého. Námorníci majú na lodi rôzne úlohy Navi ...

                                               

Nástenkár

Nástenkár môže byť aj hoblík na rozširovanie žliabkov, pozri nástenkár hoblík. Nástenkár je osoba majúca na starosti aktualizáciu násteniek. V organizáciách, dobrovolných združeniach, školách či verejných budovách lepí, pripína, pripevňuje magnet ...