Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22
                                               

Performancia (akčné umenie)

Performancia je druh akčného umenia, kde umelec zapája do vystúpenia pred publikom svoje telo. V performancii sa môžu vyskytovať prvky iných umeleckých druhov a žánrov - napríklad divadla, poézie, videoartu a pod. Pre nejednoznačnosť bol koncom 6 ...

                                               

Petroglyf

Petroglyf je obraz vytvorený opracovaním povrchu kameňa rezaním, dlabaním, tesaním a obrusovaním. Je možné ich nájsť na rôznych miestach na celom svete a často sú výtvorom pravekých ludí. Pojem pochádza zo starogréckych slov petros a glyphein. Zo ...

                                               

Pohybové umenie

Pohybové umenie je súčasť telesnej kultúry a umenia. Zhŕňa špecializované pohybové činnosti, ktorých základnou funkciou je vyvolávať v divákoch pocity krásna, emocionálne vzrušenie a estetické prežívanie. Reprezentantmi pohybového umenia sú panto ...

                                               

Porota (všeobecne)

Porota alebo jury je jeden z možných názvov pre typ zboru, ktorého úlohou je predovšetkým niečo posudzovať hlasovaním. Člen poroty sa volá porotca. Pôvod slova je praslovanský a je odvodzovaný zo slova rota = prísaha. Slovo teda označovalo zbor s ...

                                               

Portrét

Portrét je vo výtvarnom a sochárskom umení popisné zobrazenie konkrétneho jedinca, najčastejšie človeka, velmi výnimočne i zvieraťa, ktoré má dlhú a bohatú históriu.

                                               

Postmoderné umenie

Postmoderné umenie záverečná etapa moderného umenia; začiatok novej etapy alebo epochy v dejinách umenia, ktorá vyrastá a chápania kultúry, poznania a sveta vytvoreného postmodernizmom. Postmoderné umenie sa v oboch týchto významoch objavuje už n ...

                                               

Praveké umenie

Praveké umenie je najdlhšia, najmenej známa, počiatočná epocha vo vývoji umenia v období zhruba 40000 – 2000 rokov pred Kristom. Po ňom nasleduje staroveké umenie.

                                               

Prúd (umenie)

Prúd v umení je základný nadmerový princíp supertaxón, spätý s jednou alebo viacerými blízkymi konštantnými tendenciami, realizujúcimi sa v priebehu historického vývoja v časovo a miestne vyhranených útvaroch - smeroch. Napríklad za základné umel ...

                                               

Psychogeografia

Psychogeografia je umelecká metóda ktorej cielom je skúmať vplyv mestského prostredia – architektúry na chovanie človeka. Jej autorom je Guy Debord "Guide psychogéographique de Paris" 1955. Táto metóda sa často používala medzi členmi Lettristicke ...

                                               

Recepcia diela

Recepcia diela je prijatie, prijímanie diela receptorom diela. O recepcii diela možno hovoriť len vtedy, keď umelecké dielo dosahuje v inom vedomí svoju celsitvú významovú integritu.

                                               

Reštaurátor

Reštaurátor je zväčša maliar alebo sochár prípadne umelecký stolár či kovotepec, ktorý priamo dotvára - opravuje predmet historickej hodnoty. Samotný reštaurátor sa väčšinou zameriava iba na jeden druh materiálu drevo kameň ale aj látka alebo pap ...

                                               

Romantizmus

Romantizmus bolo ideové a umelecké hnutie v prvej polovici 19. storočia v Európe a v Amerike, ktoré našlo výraz vo všetkých oblastiach duchovnej kultúry – v literatúre, hudbe, výtvarných umeniach, filozofii, estetike, filológii, historických vedá ...

                                               

Sieťové umenie

Sieťové umenie je označenie používané pre projekty otvárajúce aktuálne technologické, estetické, sociálne, kultúrne, právne či politické otázky, ktoré so sebou prinášajú elektronické siete. Tie sú jeho primárnym výrazovým prostriedkom a nosičom.

                                               

Skyline

Skyline je anglický pojem, ktorý označuje celkový alebo čiastočný pohlad na výškové budovy v meste alebo zoskupenia mrakodrapov. Môže označovať aj umelý horizont vytvorený mestskými štruktúrami. Skyline často slúži na jednoznačnú identifikáciu me ...

                                               

Spolok slovenských umelcov

Spolok slovenských umelcov bol združenie slovenských umelcov všetkých odvetví. Z iniciatívy Petra Júliusa Kerna bol založený v Martine v roku 1920. Hlavným poslaním bolo združiť všetkých umelcov a usporadúvať výstavy. Po presťahovaní umeleckého ž ...

                                               

Súsošie

Súsošie je niekolko vhodne spojených sôch do jedného výtvarného celku. Súsošia bývajú velmi často používané najmä na pomníkoch, kde celkové výtvarné poňatie súsoší vhodne dopĺňa a vylepšuje vzhlad príslušného mestského priestoru. V minulosti sa s ...

                                               

Branislav Šimončík

Branislav Šimončík je slovenský fotograf, žijúci medzi Bratislavou, Lisabonom a New Yorkom. Svoju kariéru fotografa začal ako dokumentárny fotograf. Za svoju sériu fotografii kubánskych boxerov z Guantánana získal Fuji Press Photo Prize, avšak ve ...

                                               

Umelec

Umelec je tvorca, pôvodca umeleckého diela alebo širšie umeleckého výtvoru; človek, ktorý sa zaoberá aktívne umením. Podla Aristotela je umelec remeselník tvoriaci podla pravidiel. V renesancii bol umelec alter deus druhý Boh.

                                               

Umelecká aktivita

Umelecká aktivita je súbor aktivít špecifickej a nešpecifickej povahy, ktorými sa realizuje umenie; uskutočňuje sa najmä v podobe umeleckej tvorby, interpretácie a recepcie umenia.

                                               

Umelecká kritika

Umelecká kritika je odvetvie umenovedy zamerané na výklad a hodnotenie súčasného umenia, ktoré rozoberá, vykladá, hodnotí a usmerňuje. Spätne sa obracia k umelcom a zároveň je medzičlánkom medzi umením a spoločnosťou. Popularizuje a presadzuje ho ...

                                               

Umelecká škola

Umelecká škola je termín označujúci zhody v tvorbe umelcov rovnakej doby a kultúrnej oblasti; umelecká škola je daná spoločnými východiskami, obdobnými názormi a použitými umeleckými prostriedkami a postupmi. Tento termín sa používa v situácii, k ...

                                               

Umelecké dielo

Umelecké dielo je dielový umelecký výtvor, opisový umelecký výtvor - tvarovo fixovaný umelecký výtvor, ktorý je výsledkom zvláštnych umeleckých tvorivých schopností autorov. Umelecké diela sú jednak hmotné výtvarné diela spravidla odborne školený ...

                                               

Umelecké hnutie

Umelecké hnutie je viac menej organizovaná aktivita umelcov a teoretikov v jednej alebo niekolkých národných oblastiach. Aktivita, ktorej cielom je propagácia umeleckého programu. Pre umelecké hnutie sú charakteristické určité spoločné programové ...

                                               

Umelecké myslenie

Umelecké myslenie je názorné myslenie v oblasti umenia, myslenie v obrazoch, pre ktoré je príznačná typizácia, čiže zovšeobecňovanie prostredníctvom jedinečného, konkrétneho, zmyslovo názorného. Druhom umeleckého myslenia je napr. hudobné myslenie.

                                               

Umelecký artefakt

Umelecký artefakt je hmotná, faktická podoba umeleckého výtvoru hudobným artefaktom je napr. znejúce hudobné dielo a opus sa voči nemu javí ako artefakt potenciálny. Existuje teda rad nie celkom identických artefaktov (podla jednotlivych naštudov ...

                                               

Umelecký výtvor

Umelecký výtvor je umelecký objekt - dielový alebo nedielový výsledok umeleckej tvorby. Hmotnou, faktickou podobou umeleckého výtvoru je umelecký artefakt.

                                               

Umenoveda

Umenoveda je veda o umení; tvorí ju najmä teória umenia, dejiny umenia a umelecká kritika. Delí sa podla jednotlivých umeleckych druhov, napríklad literárna veda, veda o výtvarnom umení, teatrológia, filmológia, muzikológia a pod.

                                               

Vkus

Vkus alebo zmysel pre krásu je systém preferencií a hodnotení uplatňovaný v oblastiach umenia, módy, životného spôsobu a pod.; schopnosť projektovať estetickú hodnotu diela a vytvárať súbor estetických kvalifikátorov, čo sa prejavuje o. i. prefer ...

                                               

Výtvarná kritika

Výtvarná kritika je súčasť vedy o výtvarnom umení; relatívne samostatný, špecifický druh hodnotiacej a interpretačnej činnosti, odlišný od historiografie výtvarného umenia i od teórie výtvarného umenia. Je istým druhom samostatnej literárnej činn ...

                                               

Výtvarné dielo

hudobné dielo autor tvorca dielo historické dielo recepcia diela produkt mimoliterárne dielo motto filozofické dielo tvorba výtvor artefakt umelecké dielo sochárske dielo literárne dielo receptor diela

                                               

Výtvarné umenie

Výtvarné umenie alebo výtvarníctvo je druh umenia. V užšom zmysle slova je to sochárstvo, maliarstvo,grafika,fotografia a film; zväčša sa však ráta medzi výtvarné umenia aj kresba, dizajn, architektúra a umelecké remeslá. Výtvarné umenie je predm ...

                                               

Zobrazovanie

Zobrazovanie je druh zdvojovania; znázorňovanie obrazom, vyobrazením ; vyjadrovanie sa o niečom umeleckými prostriedkami, umelecké zachycovanie niečoho.

                                               

Žáner (umelecký druh)

Žáner je skupina umeleckých diel či spôsobov vyjadrovania, ktoré majú určité rovnaké znaky. Literárne žánre skúma genológia. V umení mávajú žánre neurčité kategórie bez pevných hraníc a sú určené predovšetkým zažitými konvenciami. Vela diel prito ...

                                               

Rytierstvo

Rytierstvo označuje životný štýl, názory na svet a etický kódex európskych rytierov počas stredoveku. Počas dvoch storočí, keď západné kresťanstvo dosiahlo svoj vrchol, sa napriek všetkým trvajúcim násilnostiam v spoločnosti vyvinuli isté hodnoty ...

                                               

Salutovanie

Salutovanie je druh neverbálneho pozdravu používaný najmä vo vojenských, policajných a hasičských organizáciách. Považuje sa za vzdanie úcty nadriadenému, štátnym symbolom, najvyšším štátnym predstavitelom, zomrelej osobe atď.

                                               

Zábava (činnosť)

Zábava je využitie času na účel, ktorého zmyslom je zabaviť alebo odreagovať sa, prípadne terapeutické občerstvenie tela alebo mysle. Za zábavu je možné považovať vela aktivít: Koníčky Go Dáma Konverzácia Bridž Šach Jedenie a pitie Hranie hier, n ...

                                               

Alexander show

Alexander show - varietný zábavný program kúzelníka Alexandra a jeho hostí. Program vyrobený v roku 1983 v Slovenskej televízii Bratislava. Stopáž: 01:00 h.

                                               

Bowling

V roku 1930 objavil Sir Flinders Petrie v jednom z egyptských nálezísk predmety, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou slúžili k akejsi prehistorickej forme bowlingu. Ak je táto teória pravdivá, môžeme vznik bowlingu zaradiť až do roku 3200 pred na ...

                                               

Cesty života

Cesty života je dokumentárny televízny film o kúzelníkovi Alexandrovi Geričovi a deťoch z Klubu kúziel pri PKO Bratislava. Mozaika zamyslení a pohladov v rôznych prostrediach ulice, kúzelníckeho klubu, lunaparku v bratislavskej Petržalke a výpove ...

                                               

Frisbee

Frisbee je disk nazývaný aj lietajúci tanier, určený na rôzne športové, rekreačné či zábavné využitie. Tvar disku je aerodynamický, prispôsobený na hádzanie, let a chytanie.

                                               

Hviezdy magického neba 1986

Hviezdy magického neba 1986 je dvojdielny televízny záznam Slovenskej televízie Bratislava Gála programu Magicfestivalu Bratislava 1986. Program v roku 1986 vyrobila Slovenská televízia Bratislava.

                                               

Hviezdy magického neba 1987

Hviezdy magického neba 1987 je dvojdielny televízny záznam Slovenskej televízie Bratislava Gála programu Magicfestivalu Bratislava 1986. Program v roku 1986 vyrobila Slovenská televízia Bratislava.

                                               

Hviezdy magického neba 1988

Hviezdy magického neba 1988 je dvojdielny televízny záznam Slovenskej televízie Bratislava Gála programu Magicfestivalu Bratislava 1988. Program v roku 1988 vyrobila Slovenská televízia Bratislava.

                                               

Kúzelník (umelec)

Kúzelník je artista robiaci zdanlivo nadprirodzené kúsky, takzvané kúzla či čary. Činnosť kúzelníka sa nazýva kúzelníctvo, eskamotérstvo, nepresne mágia, čarodejníctvo, nesprávne iluzionizmus. V súčasnosti to, čo kúzelníci predvádzajú, nemá nič s ...

                                               

Mágia v Bratislave 1984

Mágia v Bratislave je dvojdielny televízny záznam Slovenskej televízie Bratislava Gála programu Magicfestivalu Bratislava 1984. Program v roku 1984 vyrobila Slovenská televízia Bratislava.

                                               

Mágia, si čarovná

Mágia, si čarovná, zábavný program z prostredia Magicfestivalu Bratislava 1983. Program vyrobený v roku 1993 Slovenskou televíziou Bratislava. Program bol zábavným sprievodcom festivalom modernej mágie Magicfestival Bratislava 1983, uskutočnený v ...

                                               

Magické vibrácie

Magické vibrácie trojdielny hudobno-zábavný cyklus o mágii v hudbe a hudbe v mágii. Televízny program vyrobený v roku 1992 Slovenskou televíziou Bratislava.

                                               

Magický festival 1985

Magický festival, dvojdielny záznamu Gala programu Magicfestivalu Bratislava 1985 v Parku kultúry a oddychu Bratislava. V prvej časti programu Magický festival I. účinkujú umelci z Venezuely, NDR, Polska a Česko-Slovenska. V druhej časti programu ...

                                               

Master of Ceremonies

Master of Ceremonies alebo skrátene MC je v hudbe hip-hop, rap, reggae či v príbuzných žánroch raper, ktorý zabáva publikum svojou improvizáciou často na témy navrhované publikom. MC musí byť schopný ihneď skladať rýmy. V rapovom slangu sa to naz ...

                                               

Ohňostroj

Ohňostroj je svetelný a zvukový efekt spôsobený uvolnením energie chemickými reakciami pri horení alebo explózii špeciálnych výbušnín alebo rakiet súhrnne nazývaných zábavná pyrotechnika, určených výlučne na tento účel. Ohňostroje sa pripravujú p ...