Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17
                                               

Onikanie

Onikanie je v niektorých jazykoch spôsob oslovovania jednej osoby pomocou 3. osoby množného čísla, čím sa danej osobe preukazuje úcta. Je to obdoba slovenského vykania. Onikanie sa používa napríklad v nemčine, dánčine alebo nórčine. V minulosti s ...

                                               

Poníženie

Poníženie je pokorenie, pohanenie, potupa. Často býva cielom účelnej agresie a provokácie. Môže ísť aj o verejné potrestanie, napr. označovanie Židov hviezdou v Nacistickom Nemecku. V niektorých inštitúciách je poníženie súčasťou rituálneho obrad ...

                                               

Súdruh

Súdruh je zastarané oslovenie priatela či druha. Oslovenie sa neskôr zaužívalo ako označenie a vzájomné oslovenie členov komunistických alebo socialistických politických strán či zoskupení. Používalo sa aj ako úradné oslovenie v mnohých krajinách ...

                                               

Tykanie

Tykanie je v niektorých jazykoch spôsob oslovovania jednej osoby pomocou 2. osoby jednotného čísla. Tykanie sa v mnohých spoločnostiach považuje za dôverné, neformálne a v mnohých situáciách a spoločenských vzťahoch za neprijatelné. Na vyjadrenie ...

                                               

Vykanie

Vykanie je oslovovanie jednej osoby pomocou 2. osoby množného čísla. V niektorých jazykoch, napr. v nemčine a staršej slovenčine, sa používa alternatívne 3. osoba množného čísla, tzv. onikanie. Vykanie neznámym osobám sa v slovenčine považuje za ...

                                               

Festival

Festival je zoskupenie vystúpení umelcov, zvyčajne zastrešované miestnou obcou alebo podobne a zvyčajne zamerané na nejakú tému. Najznámejšie sú hudobné festivaly, ako napríklad Pohoda.Festivaly stále prebiehajú vo vonkajšom prostredí.

                                               

AmatFest

AmatFest bol nesúťažný festival zameraný na prezentáciu výhradne neprofesionálnych audiovizuálnych diel od tvorcov z celého Slovenska a zahraničia formou videoprojekcie.

                                               

Atlantída (festival)

Súčasťou bývali okrem umeleckého prednesu aj rôzne workshopy.

                                               

Rockový festival

Rockový festival je súbor koncertov rockovej hudby vo velkom meradle, na ktorom vystupujú viacerí umelci. Prvýkrát sa začali organizovať v polovici 60. rokov 20. storočia pod holým nebom, obyčajne vo vidieckych oblastiach, na športových štadiónoc ...

                                               

Zoznam rockových festivalov

Poslednou dobou sa organizujú putovné rockové festivaly, na ktorých rôzni umelci vystupujú na viacerých zastávkach. V prípade úspechu zväčša nasleduje ďalší ročník. Festival Express G3 Hard Electric Tour Anger Management Tour Mayhem Festival Rock ...

                                               

Hudba

Hudba sa vo všeobecnosti definuje ako špecifická ludská aktivita, ktorá sa pomocou v priestore a čase charakteristicky zoskupených tónov a zvukov na základe spoločenských skúseností usiluje o komunikáciu. Hudba je konkrétnejší druh umenia, ktoréh ...

                                               

A battuta

A battuta je taliansky výraz, ktorý znamená na takt, podla taktu, návrat do pôvodného taktu. V hudobnej terminológii znamená "úder do taktu".

                                               

A cappella

A cappella v hudbe označuje vokálnu hudbu alebo spev bez sprievodu hudobných nástrojov. V taliančine znamaná a cappella "ako v kaplnke". Súvisí to s tým, že v stredoveku bolo zakázané v kostoloch používať hudobné nástroje. A cappella bola často p ...

                                               

Absolútna hudba

Absolútna hudba je všeobecné pomenovanie hudby, ktorá sa riadi len vlastnými formotvornými zákonmi a nechce navodzovať mimohudobné predstavy. Pomenovanie vzniklo v 19. storočí, keď sa s rozvojom romantizmu v hudbe začala komponovať hudba na liter ...

                                               

Afektová teória

Afektová teória je estetická teória, podla ktorej je hlavnou úlohou hudby napodobňovať ludské afekty, teda podnietiť emocionálne stavy u poslucháča. K tomu majú slúžiť modus, rytmus, tempo a harmónia.

                                               

Akustická hudba

Akustická hudba je hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia zvukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov. Slovné spojenie "akustická hudba" sa začal používať po príchode elektrických nástrojov, ako elektrická ...

                                               

Alterovaná stupnica

Alterovaná stupnica je stupnica často používaná v džeze, ale i iných odvetviach modernej hudby. Existuje viacero náhladov na to, ako popísať alterovanú stupnicu. Výsledná stupnica znie vždy rovnako, tóny su len enharmonicky zamenené. Prvý spôsob, ...

                                               

Anime Music Video

Anime Music Video je známe pod skratkou AMV a je to väčšinou produkt vytvorený fanúšikom anime žánru. Ide o krátke hudobné videoklipy obyčajne zostrihané z oblúbeného anime. Niekedy obsahujú úvodnú zvučku nejakého anime, aby tak široké spektrum d ...

                                               

Antológia

Antológia je výber literárnych diel alebo hudobných diel viacerých autorov osvetlujúcich určitú tému alebo epochu alebo typ tvorby.

                                               

Ars antiqua

Ars antiqua je staré umenie. Obdobie vo vývoji francúzskej hudby asi 1250-1320 charakterizované rozvojom viachlasu, kodifikáciou menzurálnej notácie. Najznámejší organisti tej doby boli Leoninus a Perotinus – komponovali organá. Pôsobili tu viace ...

                                               

Ars nova

Ars nova je obdobie vývoja francúzskej a talianskej hudby v období 1315-1320 až 1400 podla rovnomenného názvu traktátu P. de Vitryho. Zákonitosti ars nova spísal hudobný teoretik Philippe de Vitry. Nastáva ďalší posun smerom k svetskému viac hlas ...

                                               

Avantgarda (hudba)

Avantgarda alebo avantgardná hudba je v širšom zmysle hudba, ktorá sa vyznačuje avantgardnosťou, čiže obsahuje inovačné prvky alebo spája rozdielne žánre. V užšom zmysle je to označenie pre isté hudobné žánre 20. storočia, najmä modernistické žán ...

                                               

Backmasking

Backmasking alebo backward masking je vkladanie skrytých výziev do hudobných nosičov, kde sa táto informácia spätne prehráva. Časté, väčšinou v kresťanských kruhoch v Spojených štátoch je obviňovanie hudobných skupín, že takto šíria satanistické ...

                                               

Baroková hudba

Baroková hudba je súčasť barokového umenia, ucelená slohová epocha vo vývoji európskej klasickej hudby, trvajúca od začiatku 17. storočia do polovice 18. storočia. Vyznačovala sa prechodom od polyfónie k monódii, zavádzala sa nová notačná prax a ...

                                               

BPM

BPM je skratka pre beats per minute. Býva tak niekedy označovaná rýchlosť hudobnej skladby pomocou metronómu: Tento symbol/vzorec udáva 120 štvorštvrtinových úderov za minútu. Zvyčajne sa ale rýchlosť skladby popisuje slovne, pretože vlastné vním ...

                                               

Capriccio (hudobná skladba)

Capriccio alebo caprice je inštrumentálna hudobná skladba technickej povahy, zvyčajne v živom tempe a so značnou virtuóznou náročnosťou. Vzniká na základe aktuálnej nálady skladatela, cappricio znamená v taliančine "rozmar". Táto hudobná forma bo ...

                                               

Concerto grosso

Concerto grosso je barokový cyklický útvar, je založený na koncertantnom štýle. Využíva zvukový, dynamický a farebný kontrast medzi malou skupinkou nástrojov obsadenou sólisticky a ostatnými hráčmi v orchestri. Obidve skupiny sa počas skladby str ...

                                               

Dejiny hudby

Z hladiska periodizácie hudobných dejín poznáme dve hladiská: kultúrno-historické všeobecno-historické

                                               

Detská populárna pieseň

Detská populárna pieseň je básnický útvar patriaci do lyriky určený na spievanie, veselé, hravé texty, aj s poučným významom. Vzniká zhudobnením básne, na jej tvorbe sa podielajú: textár – autor básne a hudobný skladatel.

                                               

Dirigent

Dirigent slovesa dirigere = dirigovať, riadiť) je umelec, ktorý vedie orchester a spevákov pri naštudovaní a interpretácii hudobných, alebo hudobno-dramatických diel. Dirigent, ako samostatná funkcia, sa objavuje až na konci 18. storočia. Dovtedy ...

                                               

Dĺžka tónu

Dĺžka tónu je jedna zo základnych vlastností tónu. Podla toho, ako dlho tóny znejú, rozlišujeme ich rôznu dlžku. Tóny môžu byť krátke, dlhé, velmi krátke, rovnako dlhé, kratšie alebo dlhšie.

                                               

Dodekafónia

Dodekafónia alebo dvanásťtónová kompozičná technika alebo dvanásťtónová hudba je kompozičná technika a druh hudby, založenej na rovnoprávnom využití všetkých dvanástich tónov chromatickej stupnice. Vznikla ako dôsledok snahy po organizácii atonal ...

                                               

Dohra

Dohra alebo postlúdium je volná záverečná časť koncertu, slávnostnej bohoslužby a podobne, ktorá sa zvyčajne improvizuje na organe. Jej opakom prelúdium.

                                               

Dychové kvinteto

Dychové kvinteto je hudobné zoskupenie 5 hráčov na plechové dychové nástroje v obsadení: 2 trúbky, lesný roh, pozauna a tuba, alebo na drevené dychové nástroje v obsadení: flauta, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot.

                                               

Dychový orchester

Dychový orchester alebo dychová kapela je pojem, ktorý pomenúva orchester alebo kapelu zložené z dychových nástrojov, bicích nástrojov a perkusií hrajúci dychovú hudbu. Prvé dychové orchestre vznikali začiatkom 19. storočia a boli to vojenské dyc ...

                                               

Džez

Džez alebo jazz je hudobný žáner, ktorý vznikol začiatkom 20. storočia v USA, v meste New Orleans, ktoré sa nachádza v štáte Louisiana. Vznikol postupným zlúčením afroamerického folklóru s európskymi hudobnými tradíciami. Štýl sa vyznačuje improv ...

                                               

Filozofia hudby

Filozofia hudby je jedna z genitívnych filozofií. Filozofia hudby sa snaží dopátrať základných zákonitostí existencie a vývinu hudby, avšak cez konkrétne historické a kultúrno-geografické formy jej jestvovania. Pojem filozofie hudby závisí od kat ...

                                               

Fonograf

Fonograf bol najrozšírenejší prístroj na počúvanie reprodukovanej hudby koncom 19. storočia. Vynašiel ho v roku 1877 Thomas Alva Edison. Zvuková informácia je zachytená na voskový povrch prenosného valca. Po prvej svetovej vojne sa prestal bežne ...

                                               

Generálny bas

Generálny bas alebo basso continuo, taktiež číslovaný bas, bol do konca 16. storočia označovaný ako spôsob tvorby harmonického základu akordickou hrou na sprievodnom nástroji ako kontrast pre melodický hlas. V 17. a 18. storočí to bol spôsob notá ...

                                               

Gramofónová platňa

Gramofónová platňa /slangovo šelak ; ak je z vinylu: vinylová platňa / slangovo vinyl) je kruhová platňa, na ktorej je formou stranových výchyliek do špirálovej drážky prebiehajúcich od okraja platne smerom k jej stredu nahraná zvuková informácia ...

                                               

Hitparáda

Hitparáda je zoznam resp. umelý rebríček hudobných nahrávok – piesní alebo inštrumentálnych skladieb, ktoré sú najpopulárnejšie v určitej dobe. Popularita daných nahrávok je obvykle stanovená podla hlasovania poslucháčov. Hitparáda môže byť tiež ...

                                               

Hlasová oktáva

Oktáva je hudobný interval medzi prvým a ôsmym tónom diatonickej stupnice, v rovnomerne temperovanom ladení obsahuje dvanásť poltónov. Oktáva je najkonsonantnejší hudobný interval, a preto tvorí základný stavebný prvok takmer všetkých hudobných s ...

                                               

Hudobná aktivita

Hudobná aktivita je súbor aktivít špecifickej a nešpecifickej povahy, ktorými sa realizuje hudba. Uskutočňuje sa najmä v podobe produkcie hudby, hudobnej interpretácie recepcie hudby.

                                               

Hudobná interpretácia

Hudobná interpretácia je jedna zo základných foriem hudobnej aktivity. Spočíva v živej zvukovej realizácii notovo fixovanej hudobnej skladby alebo pamäťovo uchovaného hudobného prejavu.

                                               

Hudobná kultúra

Hudobná kultúra je hudobná aktivita prispievajúca k pretváraniu zla na dobro a škaredého na krásu a zahrnujúca predovšetkým produkciu hudby, interpretáciu hudby a recepciu hudby.

                                               

Hudobná skupina

Hudobná skupina alebo kapela je spoločenstvo viacerých ludí, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj a/alebo spievajú. Sú známe hudobné skupiny rôznych hudobných štýlov a žánrov. Obyčajne vystupujú na koncertoch, v kluboch a nahrávajú albumy. Termí ...

                                               

Hudobná teória

Hudobná teória je časť muzikológie zahrnujúca hudobnoteoretické disciplíny, ktoré sa zameriavajú na výskum synchronických aspektov hudby alebo hudobnej kultúry.

                                               

Hudobné dielo

Hudobné dielo sa označuje ako skladba alebo kompozícia. Je to umelecké dielo, ktoré vzniká v kontexte hudobnej kultúry v dôsledku oddelenia produkcie a interpretácie hudby. Je spravidla zaznamenávané notovým písmom. Hudobné umelecké dielo však v ...

                                               

Hudobné myslenie

Hudobné myslenie je myslenie vo sfére hudby, myslenie v hudbe, myslenie v tónoch je myslenie v hudobných tvaroch. Je to druh alebo zvláštny prípad umeleckého myslenia. Presadzovanie sa hudobného myslenia do kreatívnej akcie si vyžaduje predstavu ...

                                               

Hudobné vydavatelstvo

Hudobné vydavatelstvo je podnik v odbore hudobného priemyslu, ktorý sa zaoberá vydávaním a predajom hudobných nosičov s hudobnými nahrávkami od rôznych hudobníkov a hudobných skupín, ako aj hudobnín a hudobnej literatúry. Dôležitou postavou každé ...