Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Hypochondria

Hypochondria je psychická porucha spočívajúca v prehnanom a intenzívnom zameraní sa na vlastný zdravotný stav a najmä o presvedčení o vlastnej vážnej chorobe.

                                               

Imbecilita

Imbecilita je v staršom delení forma duševnej zaostalosti menej výrazná ako hlboká duševná zaostalosť a nie nevyhnutne dedená. Dnes zodpovedá v MKCH-10 F71 a F72.

                                               

Index telesnej hmotnosti

Index telesnej hmotnosti patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Vo všeobecnosti sa dá považovať len za štatistický nástroj pre porovnávanie v populácii. U ...

                                               

Interrupcia

Interrupcia je prerušenie ťarchavosti chirurgickým zákrokom alebo chemickou látkou. Svetová zdravotnícka organizácia WHO definuje prerušenie tehotenstva ako vypudenie plodu z maternice, ktorý nedosiahol schopnosť extrauterinného života, odporúča, ...

                                               

Interrupcia a právo

Jednotný právny názor na interrupcie vo svete neexistuje. V niektorých krajinách je téma legálnej úpravy interrupcií súčasťou politickej agendy a snahy o zmenu daného stavu. "Jednotlivé právne poriadky sa síce na právnom štatúte ludského plodu ne ...

                                               

Pedikúra

Pedikúra je profesionálne ošetrenie nôh alebo všeobecná starostlivosť o nohy. Pedikúra zahrňuje masáž nôh, lakovanie nechtov, zábaly, kúpele, strihanie a brúsenie nechtov. Ďalej tiež vyrezávanie kurích očí a ošetrenie zarastených nechtov. Pri ped ...

                                               

Riadenie stresu

Riadenie stresu alebo manažment stresu alebo stresový manažment sú postupy a techniky na ovládanie a znižovanie stresu. Pojem sa niekedy považuje za synonymum pojmu zvládanie stresu. Príkladmi postupov sú manažment času či autogénny tréning.

                                               

Úmrtnosť

Detská úmrtnosť sa počíta pre deti do štvrtého roku života. Úmrtnosť sa počíta aj pre nasledovné kratšie obdobia:

                                               

Wellness

Wellness je program na zlepšenie telesnej a duševnej kondície. Primárne, slovo wellness znamená cestu k súladu mysle, duše a tela. Cielom je, aby sa človek cítil dobre, čo by teda malo plynúť z duševnej, fyzickej, okolitej a sociálnej pohody. S o ...

                                               

Absorpčné menštruačné nohavičky

Absorpčné nohavičky sú ekologická náhrada pre menštruačné vložky a tampóny. Používajú sa počas ženskej menštruácie, pri močovej inkontinencii a v čase šestonedelia. Ich výroba vo svete začala okolo roku 2010 a velmi rýchlo si získali oblubu medzi ...

                                               

Dula (pôrodníctvo)

Dula je starogrécky názov, ktorý označuje špeciálne vyškolenú ženu poskytujúcu starostlivosť ženám počas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia.

                                               

Feminizmus (hnutie)

Feminizmus je označenie pre rôzne hnutia a politické smery zamerané na postavenie žien v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére. Vzniklo koncom 19. a začiatkom 20. storočia Pôvod feminizmu možno nájsť v osvietenstve. V tej dobe ho r ...

                                               

Gynekológia

Gynekológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečením všetkých organických a funkčných porúch reprodukčných orgánov ženy.

                                               

Menštruačná vložka

Menštruačná vložka je absorbujúci materiál nosený ženou počas menštruácie, na zachytenie výtoku krvi z vagíny. Nosia sa externe, nalepené v nohavičkách pod vchodom do vagíny. Jedna vložka vydrží žene priemerne 6 hodín. Záleží od absorpčných schop ...

                                               

Menštruačný pohárik

Menštruačný pohárik alebo menštruačný kalíšok je pomôcka na intímnu hygienu. Zvyčajne je vyrobený z lekárskeho silikónu, je pružný a má zvonovitý tvar. Kalíšok sa zavádza počas menštruácie do pošvy, kde zachytáva menštruačné tekutiny. Asi každých ...

                                               

Mitochondriálna Eva

Mitochondriálna Eva je označenie pre ženu, ktorá je v materskej línii spoločným predkom všetkých dnes žijúcich ludí. Jej mitochondriálna DNA sa totiž postupným dedením z matky na ďalšie potomstvo v priebehu niekolko tisíc rokov rozšírila medzi ce ...

                                               

Násilie voči ženám

Násilie voči ženám je kolektívne označenie násilných činov, ktoré sú primárne alebo výlučne zamerané proti ženám. Valné zhromaždenie OSN definuje násilie voči ženám, ako "každý akt násilia založený na pohlaví, ktorého výsledkom bude, alebo je pra ...

                                               

Pošva (vagína)

Pošva alebo vagína je svalovo-väzivová trubica, ktorá je vývodnou pôrodnou cestou a súčasne ženským kopulačným orgánom. Predná stena pošvy je dlhá asi 7 cm, zadná okolo 9 cm. Do horného konca pošvy sa vnára krčok maternice, okolo ktorého sa vytvá ...

                                               

Prsník

Prsník je párový žlazový orgán na prednej strane hrudníka. Dobre je vyvinutý najmä u žien, resp. samíc, a jeho hlavnou zložkou je mliečna žlaza. U mužov, resp. samcov je rudimentárny.

                                               

Ženská obriezka

Ženská obriezka čiže infibulácia je amputácia niektorých častí vonkajších pohlavných orgánov ženy. Tento úkon býva často spojený s rituálom. Prevádza sa predovšetkým v afrických krajinách. Existuje niekolko typov ženských obriezok. Samotný pojem ...

                                               

Ženské pohlavie

Ženské pohlavie je súhrn morfologických a fyziologických znakov organizmu, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k rozmnožovaniu a ktoré sú geneticky určené splynutím spermie s chromozómom X a vajíčka. Jedinec ženského pohlavia sa nazýva žena. U ...

                                               

Antická veda

Antická veda je súčasť starovekej vedy a antickej kultúry. Antickú vedu vytvorili Gréci, a to ako vedu teoretickú, pestovanú pre ňu samu, z rozkoše poznania.

                                               

Aplikovaný výskum

Aplikovaný výskum je výskum, ktorý sa zameriava na bezprostredné využitie výsledkov v praxi. Aplikovaný výskum možno efektívne rozvíjať len vtedy, keď je základný výskum voči nemu v dostatočnom predstihu.

                                               

Arabská veda

Arabská veda je jedna z hlavných zložiek arabskej kultúry, ktorá pozostávala z tzv. domácich vied, ako boli výklad a čítanie Koránu, náuka o Prorokových výrokoch, arabská gramatika, arabská rétorika, arabská metrika a pod. V domácich vedách vynik ...

                                               

Ars combinatoria

Ars combinatoria alebo ars magna alebo Lullovo umenie je umenie skladať, kombinovať, vynachádzať. Je to postup, ktorý formuloval R. Lullus a pomocou ktorého - podla Lulla - možno rôznou kombináciou pojmov získať nové poznatky.

                                               

ArXiv

arXiv je elektronický archív preprintov vedeckých prác z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a biológie, ktorý je volne dostupný na internete. V niektorých oblastiach matematiky a fyziky sú takmer všetky práce umiestnené na arXive. V roku 201 ...

                                               

Bádanie

Bádanie je odborné, vedecké skúmanie. Osoba zaoberajúca sa bádaním sa nazýva bádatel, hoci frekventovanejším výrazom s obdobným významom je vedec či výskumník. Výraz bádatel sa naďalej používa v archivistike, kde označuje osobu študujúcu archívne ...

                                               

Definícia

Definícia je vymedzenie významu nejakého výrazu; logická operácia/ postup formulovania kritérií rozlíšenia skúmanej entity od iných entít konštruovania entity, používania entity a vyjadrovania špecifík významového útvaru, napríklad pojmu. Definíc ...

                                               

Dejiny vedy

Veda 18. storočia je ucelený obraz sveta, ktorého základným, zjednocujúcim jadrom je jednoznačné, absolútnu úplnosť si nárokujúce vysvetlenie všetkých prírodných javov pohybom a vzájomným pôsobením diskrétnych telies, čo sa vyjadruje diferenciáln ...

                                               

Dišputa

Dišputa je vedecká rozprava dvoch alebo viacerých osôb, slúžiaca na vycibrenie názorov na určitú odbornú tému, odborná diskusia.

                                               

Eidetická veda

Eidetická veda je veda o podstate na rozdiel od vedy o faktoch. Podla Edmunda Husserla je to veda o esenciách. Jeden z 18 zmyslových receptorov človeka podla B. Simplesa je eidetická predstavivosť, kde druhom podnetu je neuroelektrické uchovávani ...

                                               

Ekomuzeológia

Ekomuzeológia je smer muzeológie, pre ktorý je charakteristická angažovanosť v súčasnej ekologickej a kultúrnej kríze a to tak, že sa snaží v intenciách eko-paradigmy presadzovať globálny prístup muzeológie k totalite prírody a spoločnosti. Ekomu ...

                                               

Finančná veda

Finančná veda je súborný vedný odbor, ktorý teoreticky skúma ekonomiku štátnych financií a rozdelenie daňového bremena, finančné právo, finančnú matematiku, finančnú štatistiku a dejiny finančných sústav; ekonomika financií, ktorá teoreticky skúm ...

                                               

Humánna veda

Humánna veda je veda, ktorá sa zaoberá človekom. Vymedzenie voči duchovným vedám a prírodným vedám je často velmi sporné. Patrí sem najmä psychológia, sociológia, pedagogika, politológia, sociálna psychológia, antropológia, humánna biológia, humá ...

                                               

Hypotéza

Hypotéza je druh domnienky; je to veta, tvrdenie, ktoré vedci formulujú vtedy, keď na danom stupni poznania nevedia vysvetliť určité skupiny javov alebo udalostí a hypotéza sa ich pokúša vysvetliť. Hypotéza je tvrdenie alebo systém tvrdení, o kto ...

                                               

Invariantnosť

Invariantnosť je nemennosť, najmä vlastnosť veličín, rovníc, zákonov ostať nezmenenými, zachovať sa pri určitých transformáciách sústavy súradníc a času.

                                               

ITC

ITC je podobne ako EVP údajne existujúci fenomén, ktorý umožňuje pomocou eletronických prostriedkov zaznamenať odkazy mŕtvych ludí z tzv. druhej strany.

                                               

Jazyk vedy

Jazyk vedy je sústava komunikačných prostriedkov vedy, ktorá zahŕňa jazykové prostriedky v tradičnom zmysle slova a všetky ďalšie prostriedky, ktoré sú schopné reprezentovať vedecky relevantné informácie.

                                               

Jednotná veda

Jednotná veda je spájanie, vzájomné zosúlaďovanie a prezentovanie výkonov bádatelov z rôznych vedných oblastí na báze neutrálneho systému formúl, symboliky zbavenej nečistôt historických jazykov a spoločnom systéme pojmov. O vedu v tomto zmysle, ...

                                               

Jogová veda

Jogová veda alebo Jóga Šástra je veda, ktorá o. i. vypracovala určité pozitívne hygienické metódy pre mentálnu a telesnú hygienu, ktoré tvoria disciplínu označovanú v jogovom názvosloví krija joga. Joga Šástra vyžaduje od adepta jogy, aby k vyšší ...

                                               

Kampanológia

Kampanológia je náuka o zvonoch. Zaoberá sa výzdobou, dejinami, funkciou a akustikou zvonov, metódami ich výroby, spôsobom ich ladenia, ako aj tým, ako na nich hrať.

                                               

Klasifikácia vied

Klasifikácia vied je členenie, delenie vied podla určitých klasifikačných znakov do usporiadaných a navzájom subordinovaných tried, takže každá veda nachádza v tomto systéme jednoznačne určené miesto. Cielom klasifikácie je zistenie a znázornenie ...

                                               

Komeniológia

Komeniológia je systematický výskum prínosu J. A. Komenského do svetovej kultúry, vedecké skúmanie života, činnosti, diela a pôsobenia J. A. Komenského.

                                               

Kompilát

Kompilát alebo kompilácia je dielo, väčšinou vedecké, ktoré vzniklo skompilovaním viacerých iných diel. Kompilát niekedy nemá ďaleko k plagiátu. Ak niekto označí dielo za kompilát, má to väčšinou pejoratívny nádych. Výnimočne môže byť kompilát po ...

                                               

Kultúrna veda

Kultúrna veda je v užšom zmysle akákolvek disciplína skúmajúca ludskú kultúru alebo ludské kultúry v užšom zmysle, teda najmä etnológia a etnografia, kultúrna sociológia a kultúrna geografia. V širšom zmysle je to humánna veda alebo duchovná veda ...

                                               

Kvalitatívny výskum

Kvalitatívny výskum je druh výskumu, v ktorom sa kladie dôraz na výklad skúmaných javov očami samotných aktérov skúmaného diania a ktorého výsledkom je detailný opis neraz individuálnych prípadov. V pedagogike to je výskum, ktorý sa zakladá na in ...

                                               

Lekárska veda

Lekárske vedy alebo medicínske vedy sú vedy ktoré sa zaoberajú chorobami. Zaoberajú sa rozpoznávaním, príčinami, prevenciou, liečením a prejavmi chorôb.

                                               

Metodologická koncepcia vedy

Metodologická koncepcia vedy je filozofická teória opisujúca štruktúra vedeckého poznania, jeho zmeny a vývoj, všeobecné metódy poznania používané vedcami.

                                               

Modelovanie

Modelovanie je skúmanie objektov pomocou iných, spravidla umele konštruovaných objektov, v ktorých sa vyjadrujú, charakterizujú a definujú iba vybrané vlastnosti, stránky a vzťahy originálneho objektu: Je to reprodukcia charakteristík určitého ob ...

                                               

Modelovanie založené na pravidlách

Modelovanie založené na pravidlách využíva pravidlá, ktoré nepriamo opisujú matematický model. Takto zapísaný model môže byť buď preložený ako Markovov reťazec alebo diferenciálne rovnice. Možnosťou je aj priame manipulovanie s pravidlami. Modelo ...