Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122
                                               

Estetiticizmus

Estetiticizmus je názor na život a umenie, ktorý považuje umeleckú formu a pôžitok z umenia za najvyššiu hodnotu a kritérium všetkého; životný postoj estétov.

                                               

Fenomenologická estetika

Fenomenologická estetika je smer estetiky 20. stor., ktorý sa rozvinul začiatkom 20. stor. pod Husserlovým vplyvom a neskôr rozvinul v súlade s princípmi fenomenológie do rôznych záujmových smerov a druhov najmä v Nemecku, Francúzsku a Taliansku.

                                               

Katarzia

Katarzia je vnútorná očista, predovšetkým zážitkom. Výsledný povznášajúci a očisťujúci účinok, dosahovaný najmä prežívaním deja umeleckého diela. Katarziu možno chápať aj ako dianie alebo opatrenie, ktoré má viesť k dosiahnutiu stavu očisty.

                                               

Krása

Hegel, G. W. F.: Krása je jednota idey a zmyslového; zmyslové vyžarovanie idey. Xenofón: Krása podla Xenofóna je vlastná tomu, čo plní optimálne svoj účel. Užitočné je krásne v tom, k čomu je to užitočné. Iba vonkajší zmyslový prejav nie je dosta ...

                                               

Krásno (filozofia)

Krásno je to, čo v skutočnosti poznávame a prežívame ako krásne javy. Podla synkriticizmu je to jeden z cielov kultivovania; ťažsie dosiahnutelné ako ošklivé.

                                               

Marxistická estetika

Marxistická estetika je estetika rozvíjaná na základe dialektického materializmu a historického materializmu. Dominuje v nej idea straníckosti, ludovosti a teória odrazu ako jednej z foriem materialistickej reinterpretácie antického pojmu mimézis ...

                                               

Moderna (začiatok 20. storočia)

Moderna je velmi všeobecné označenie pre rôzne umelecké, filozofické i náboženské prúdy, ktoré sa napospol vymedzujú proti nejakým predchádzajúcim a starším. V širšom slova zmysle aj označenie pre európsky novovek, prípadne i len jeho novšie časť.

                                               

Námet

Námet je úsek skutočnosti, ktorý je pri transformácii do významového útvaru určený na vyjadrenie v texte. V estetike je to prejav ideového zaujatia umelca životom a motívom. Vyjadruje to, čo možno v motíve zovšeobecniť. Námet je hlavnou myšlienko ...

                                               

Ozdoba

Ozdoba je hladanie krásy prostredníctvom skrášlujúcich doplnkov, čo platí najmä v oblasti odievania. Ozdoba má často podobu cenných predmetov, ako sú napríklad šperky. Zdá sa, že túžba ozdobovať sa je všeobecne rozšírenou potrebou ludstva. Otázka ...

                                               

Škaredosť (nepeknosť)

Škaredosť alebo ošklivosť alebo mrzkosť alebo špatnosť je nepeknosť na vzhlad; to, čo sa pri nazeraní nepáči; opak pojmov krása alebo peknosť. Škaredé má význam ako predmet pretvárania na krásno, preto nejde ani tak o odstraňovanie ošklivého, ako ...

                                               

Umeleckosť

Umeleckosť podla Jána Albrechta označuje umelecké schopnosti človeka, neoddelitelnú súčasť ludskej entity, ludského správania sa a psychiky, osobitnú vlastnosť integrovanej ludskej antropologickej podstaty. Prejavuje sa v umeleckom diele, ale aj ...

                                               

Cardistry

Cardistry je druh akčného umenia, pri ktorom umelec predstavuje svoje zručnosti s kartami a ich trikmi – flourishmi. Názov pochádza z angličtiny, spojením slov "card" a "artisrty". Najmä v anglicky hovoriacich krajinách sa umelec nazýva "cardist" ...

                                               

Manipulácia (ilúzia)

Manipulácia je jedna z kategórií kúzelníckeho umenia. Manipulácia je postavená na zručnosti, rýchlosti, obratnosti a dokonalej koordinácii a súhre prstov a dlaní rúk. Zdokonalovanie manipulačných techník sa uskutočňuje precíznym cvičením hmatovýc ...

                                               

Literatúra

Literatúra: b) v užšom zmysle je to len umelecká literatúra a) tiež písomníctvo alebo slovesnosť alebo slovesná tvorba je súhrn všetkých písmom zaznamenaných textov vrátane technických textov, korešpondencie a pod.

                                               

Ad usum Delphini

Ad usum Delphini alebo in usum Delphini bolo označenie špeciálnych vydaní klasických autorov pre účely vzdelávania mladého následníka trónu, predovšetkým za vlády Ľudovíta XIV. Boli z nich odstránené "nevhodné pasáže". Dnes niekedy používané ako ...

                                               

Amazon Kindle

Amazon Kindle je čítačka elektronických kníh založená na technológii elektronického papiera, umožňujúca lepšiu čitatelnosť a omnoho väčšiu výdrž batérie než LCD. Zariadenie je vyvíjané a predávané spoločnosťou Amazon.com. Prvá generácia zariadení ...

                                               

Anekdota (nevydané)

Anekdota je spis, ktorý spisovatelia za svojho života nevydali, alebo opis tajných udalostí vynechaných dejepiscami a až neskôr vydaný z neznámych prameňov. Ako anekdota sa označovali z rôznych dôvodov nezverejňované texty. Najstarším známym diel ...

                                               

Anotácia

Anotácia je krátka charakteristika, stručný opis informačného zdroja nasledujúci bibliografickú citáciu. Anotácia môže obsahovať sumár klúčových bodov zdroja, opis druhu zdroja a jeho ohodnotenie. Na rozdiel od abstraktu, čo je krátky objektívny ...

                                               

Báseň

Báseň je literárne dielo vo veršoch, väčšinou krátkeho rozsahu a lyrického ladenie. Predstavuje celok esteticky svojbytnej výpovede o svete, zjednotenej postojom autora ku skutočnosti a zacielenej na spoločenské pôsobenie. Podla druhu básne delím ...

                                               

Básnik

Básnik alebo poet alebo poeta je umelec pracujúci so slovom, ktorý tvorí básne. Ako poeta natus rodený básnik sa označuje básnik narodený s talentom, ktorý netreba zvlášť cibriť – básnik, ktorý sa rodí básnikom. Ako poeta doctus učený básnik zas ...

                                               

Bestseller

Svetové: Vladimir Nabokov – Lolita Joanne Rowling – Harry Potter Erich von Däniken – Spomienky na budúcnosť Stephen Hawking – Stručná história času Mario Puzo – Krstný otec Walter Isaacson – Steve Jobs Michael Moore – Hlúpi bieli muži Douglas Ada ...

                                               

Bibliofília

Bibliofília, slovensky knihomilstvo je termín vyjadrujúci lásku ku krásnym a často vzácnym knihám a ich zbieranie. Odvodene výraz označujúci krásnu knihu, vydanú so zvláštnym zretelom k úprave, často ilustrovanú originálnymi grafikami. Vychádza s ...

                                               

Biografická metóda

Biografická metóda je metóda literárnej vedy riadiaca sa ideou, že hlavným a rozhodujúcim momentom tvorby a literárneho diela je osobnosť a život autorov; u niektorých používatelov biografickej metódy vystupuje literárne dielo dokonca ako len ved ...

                                               

Cento (literatúra)

Cento je reprodukčný metatextový postup, ktorého konštrukčným princípom je eliptické tesné spojenie citovaných textov pôvodných diel. Autorské inštrukcie pre recepciu sú zakotvené v metatextovych operáciách selekcie citátov a montáže. Pre cento j ...

                                               

Cirkevný otec (stredovek)

Cirkevní otcovia alebo Cirkevní Otcovia sú predstavitelia patristiky; duchovno-náboženskí spisovatelia kresťanstva do 7.storočia /zač. 8. storočia, ktorých svedectvo Cirkev považuje za zvlášť záväzné pre vieru. Tvoria spojovací článok medzi antic ...

                                               

Citovanie (doslovné uvádzanie)

Citovanie alebo citácia je doslovné uvádzanie výroku, vety a pod. podla pôvodcu, autora a diela. Výsledok citovania, teda doslovne uvedený text s uvedením zdroja alebo doslovne opakovaný výrok, sa nazýva citát alebo citácia. Citovanie sa používa ...

                                               

Datív

Datív je jeden z gramatických pádov v mnohých jazykoch. V slovenčine a niektorých iných jazykoch sa označuje aj ako tretí pád. V slovenskom jazyku je otázka na tretí pád "komu, čomu?". Vyjadruje významový útvar, ktorý je výsledkom uvedomenia si p ...

                                               

Dissertatio cum Nuncio Sidereo

Dissertatio cum Nuncio Sidereo je spis Jána Keplera, vydaný počas jeho pobytu na dvore cisára Rudolfa II v Prahe v roku 1610. Kelper týmto spisom reagoval na knihu Sidereus Nuncius, v ktorej Galileo Galilei publikoval svoje prvé pozorovanie ďalek ...

                                               

Dramatik

Medzi prvých známych dramatikov západnej civilizácie ktorých diela sa zachovali, patria antickí Gréci. Tí písali drámy pre výročné Aténske sútaže, ktoré sa konali okolo 5. storočie pred Kr. Týchto súťaží sa účastnili významní dramatici ako Aischy ...

                                               

Dynamický opis

Dynamický opis je v literatúre druh opisu; opak statického opisu. Opisuje sa ním objekt v pohybe alebo nejaká činnosť. Dynamický opis môžeme nazvať aj meniaci sa opis, vyvíjajúci sa opis. Je to opis dejov, procesov či činností, ktoré sa opakujú. ...

                                               

Epigram

Epigram je dnes lyrický žáner, ktorý stručne a duchaplne vystihuje nejakú životnú pravdu. Ide o satirickú báseň s prekvapujúcou pointou. V antike to bol druh nápisu. Dnešné epigramy sú vlastne dvojdielne básne: Prvá časť nastoluje problém či myšl ...

                                               

Epilóg (literatúra)

Epilóg je ukončenie literárneho diela. Autor v epilógu môže načrtávať ďalšie osudy postáv, lúčiť sa s miestom deja alebo čitatelom. Svoj pôvod má v antickej dráme. U spisovatelov neskorších období sa epilóg vyskytoval viac v epike ako dráme. Zo s ...

                                               

Excerpt

Excerpt alebo excerptum alebo výpisok je písomný záznam o prečítanom a preštudovanom texte. Excerptá sa robia spravidla pri štúdiu textov. Najjednoduchší a najúčelnejší spôsob záznamu o prečítaných dielach alebo kratších štúdiách je excerpčný lístok.

                                               

Explication de texte

Explication de texte je metóda rozboru literárneho diela vypracovaná a používaná vo francúzskom školstve, ktorá predstavuje praktickú analýzu umeleckého textu bez teoretického zovšeobecnenia. Cielom explication de texte je celistvé uchopenie lite ...

                                               

Fantasy literatúra

Fantasy literatúra je druh literatúry populárny predovšetkým u mládeže a detí. Za "otca fantasy" je považovaný J.R.R. Tolkien, ktorý v roku 1937 svojou knihou Hobit vytvoril nový žaner populárnej literatúry - fantasy literatúra. Zobrazuje prvky, ...

                                               

Glosár

Glosár je zbierka glos, presnejšie: abecedný zoznam všetkých alebo len významovo nepriezračných slov doložených v starej literárnej pamiatke často ako príloha k jej edícii, často s vysvetleniami, pozri glosár stará pamiatka dnes v stredoveku: slo ...

                                               

Heslový menovatel

Heslový menovatel je prvá časť predmetového hesla, vystihujúca tematiku spracovanej literatúry, priestorové, časové, príp. iné obmedzenie tejto tematiky alebo hladisko spracovania. Môže byť jednočlenný alebo niekolkočlenný.

                                               

Hlavná postava

Hlavná postava je v literatúre, filme alebo inom diele postavou, ktorá je v diele klúčová a nenahraditelná. Hlavné postavy majú väčšinou velkú časť dialógov a sú tiež podrobne opisované ostatnými postavami. Často je názov hlavnej postavy zároveň ...

                                               

Interpretácia (literárna veda)

Interpretácia je jazykový, obsahový a/alebo estetický výklad textu literárneho diela. Východiskom interpretácie je literárny text a cielom interpretácie čo najadekvátnejšie pochopenie a výklad zmyslu umeleckého diela, pričom pozornosť sa venuje k ...

                                               

Irónia

Irónia je posun významu, pri ktorom kladný výraz či súd má pejoratívny zmysel. Je to výrazový prostriedok, v ktorom sa realizuje komické. V širšom zmysle je irónia akýkolvek jemný, zastretý výsmech či posmech. Pre Sokrata platónskych dialógov je ...

                                               

Karikatúra

Karikatúra je úmyselne skreslené a prehnané zobrazenie osoby alebo javu. V literatúre je to presnejšie charakteristika, v ktorej sa hyperbolizujú vlastnosti človeka, a to vonkajšie, vnútorné, povahové alebo charakterové.

                                               

Katolícka moderna

Katolícka moderna je literárny, predovšetkým básnický smer, ktorý sa na Slovensku začal rozvíjať počas prvej česko–slovenskej republiky. Autorov respektíve predstavujú kňazi, ktorí sa vo všeobecnosti rozdelovali na dve skupiny: autorov pôsobiacic ...

                                               

Komentár (výklad)

Komentár je sprievodný výklad bližšie vysvetlenie vydávaného textu; vedecký výklad nejakého spisu, napríklad textov gréckych a rímskych autorov; vysvetlivky a poznámky k málo zrozumitelnému alebo úryvkovitému dielu Komentár ako výklad, bližšie vy ...

                                               

Komiks

Komiks je označenie pre sekvenčne usporiadanú postupnosť obrázkov alebo podobných znakov, ktorá sprostredkúva informácie a/alebo na čitatela esteticky pôsobí. Niektorí autori medzi komiksy zaraďujú aj karikatúru. Obrázky sú väčšinou kreslené ale ...

                                               

Kvestia

Kvestia je otázka, rozprava pri dišpute – stredoveký svetský odborný prozaický žáner; napr. fyzická kvestia Jeana Buridana o Aristotelových Fyzikách.

                                               

Laika (komiks)

Laika je grafický román od spisovatela menom Nick Abadzis. Kniha ponúka fiktívne rozprávanie o živote a smrti Lajky, prvej živej bytosti, ktorá sa dostala na obežnú dráhu Zeme. Román rozpráva príbeh z pohladu rôznych postáv: Jeleny Dubrovskej, of ...

                                               

Latinská stredoveká literatúra

Literatúra latinská stredoveká je latinská literatúra, ktorá sa pestovala v 6. - 15. storočí v západnej Európe a strednej Európe. Nadviazala na rímsku literatúru. Významná súčasť stredovekej kultúry.

                                               

Lexikálna jednotka

Lexikálna jednotka je komplexná, ďalej analyzovatelná jazyková mikroštruktúra s množstvom jazykových a mimojazykových vzťahov, ktoré sa nedajú opísať ani vyložiť čiastkovou metódou, ale musia sa podrobiť mnohoaspektovému opisu a výkladu, t. j. na ...

                                               

Literárna história

Literárna história je disciplína literárnej vedy; história literatúry alebo jej predmet, čiže vývin literatúry. Zaoberá sa umeleckou literatúrou v jej chronologickom vývine od najstarších čias až po súčasnosť.

                                               

Literárna komunikácia

Literárna komunikácia je pôsobenie literatúry v spoločenskom obehu. Od procesu literárnej komunikácie sa očakáva sprostredkovanie estetickej informácie.