Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115
                                               

Klinové písmo

Klinové písmo alebo klinopis alebo zriedkavo klinopisné písmo má dve základné definície: 1) písmo, ktorého znaky sú tvorené kombináciou čiar, ktoré majú tvar klinu, resp. neskôr často skôr tvar klinca čiže tvar čiary zakončenej trojuholníkom aleb ...

                                               

Koptské písmo

Koptské písmo alebo koptská abeceda je písmo, ktoré používa koptský jazyk, posledné vývojové štádium staroegyptčiny. Súbor znakov je založený na gréckej abecede rozšírenej o znaky prebrané z démotického písma. V skutočnosti jestvuje niekolko kopt ...

                                               

Kórejské písmo

V kórejčine nie je rozdiel v zápise znelých b, d, g, dž a neznelých spoluhlások p, t, k, č. Hoci Kórejčania tieto zvuky z počutia nerozlišujú, existuje rozdiel v znelosti týchto spoluhlások podla pozície, v ktorej sa nachádzajú. Pravidlom je, že ...

                                               

Latinské písmo

V súčasnosti existuje vyše 150 písiem abecied zostavených na základe latinky: 40 európskych, vyše 30 ázijských, asi 40 afrických, viac ako 20 amerických a viac ako 10 oceánskych. Spolu všetky tieto abecedy používa približne 30 % obyvatelstva Zeme ...

                                               

Ligatúra (písmo)

Ligatúra sa označuje spojenie dvoch znakov v texte. V klasickej podobe ide o "zviazanie" dvoch znakov pri písaní – najviac sa v dnešnom latinskom písme prejavuje v tzv. "písanom" písme, kde sú spolu previazané všetky písmena v jednom slove. Pri k ...

                                               

Lineárne písmo A

Lineárne písmo A alebo krétske lineárne písmo A je písmo, ktoré používala v prvej polovici 2. tisícročia pred Kr. minojská civilizácia. Je dodnes nerozlúštené. Lineárne písmo sa pravdepodobne vyvinulo z obrázkového piktografického písma, ktoré sa ...

                                               

Lineárne písmo B

Lineárne písmo B alebo krétske lineárne písmo B alebo krétsko-mykénske lineárne písmo B bolo písmo, ktoré sa používalo na zápis mykénskeho jazyka, ranej formy gréčtiny. Používali ho mykénski Achájci, usadení na pevninskom Grécku i na minojskej Kr ...

                                               

Logografické písmo

Logografické písmo má v literatúre niekolko podobných ale odlišných definícií: e) ďalšie synonymum: analytické písmo ad c/ad d alebo písmo ad f pozri nižšie d)ďalšie synonymá: logoideografické písmo, ideologografické písmo písmo, v ktorom jednotl ...

                                               

Neotifinag

Neotifinag alebo neo-tifinag je verzia tifinagu vytvorená Berberskou akadémiou v Paríži v roku 1967. Píše sa zlava doprava. V Maroku je verzia tohto písma konkrétne táto: od roku 2003 oficiálna a učí sa na školách hoci paradoxne pred rokom 2003 b ...

                                               

Oghamové písmo

Oghamové písmo bolo tvarovo velmi špecifické hláskové písmo rozšírené v 4 7./9. stor. po Kr. v Írsku, Škótsku a Walese na ostrove Man. Jazykom písma bola staroírčina, piktčina a neskôr aj latinčina. Názov ogam alebo ogham je odvodený od slova Ogm ...

                                               

Piktografické písmo

Piktografické písmo alebo obrázkové písmo alebo piktografia môže byť: v užšom zmysle: typ písma, ktorý vývojovo predchádza logografickému a ideografickému písmu; detaily definície tohto typu písma sa rôznia, typické definície sú porovnaj článok t ...

                                               

Piktogram

Piktogram alebo zriedkavo piktograf môže byť: obrázkový znak, ktorý znamená priamo to, čo zobrazuje opak najmä ideogramu a symbolického znaku znak piktografického písma v širšom alebo užšom zmysle, pozri piktografické písmo v jazykovede zjednoduš ...

                                               

Písací stroj

Písací stroj sa skladá z klávesnice a mechanického alebo elektricky poháňaného zariadenia, ktoré prenáša písaný text. Tento mechanizmus môže byť vybavený pamäťou, zariadením na opravu písaného textu. Ďalšou súčasťou je výstupné zariadenie, ktoré ...

                                               

Písmeno

Písmeno alebo litera môže byť: v užšom zmysle v širšom zmysle: základná funkčná jednotka akéhokolvek písma písmového systému graféma v zmysle základná jednotka písma na zachytenie hlások korešpondujúca s fonémou grafický symbol, ktorý označuje je ...

                                               

Podpis

Podpis je vlastnoručne písaný znak, ktorým sa potvrdzuje identita a úmysel. Je to špecificky napísané meno, časť mena alebo iný identifikačný znak. V práve je podpis jedinečné vyjadrovanie vôle s obsahom alebo účelom dokumentu, osvedčenia, vyhlás ...

                                               

Pojmové písmo (Frege)

Pojmové písmo je u G. Fregeho jazyk symbolov, ktorý má umožňovať artikuláciu matematických dôkazov s takou priehladnosťou, aby nemohli vznikať nijaké pochybnosti o ich správnosti. Pojmové písmo má umožňovať čo najprísnejšiu kontrolovatelnosť dôka ...

                                               

Pravé hláskové písmo

Pravé hláskové písmo je písmo, v ktorom niektoré znaky reprezentujú spoluhlásky, iné znaky zas samohlásky, a celkovo sú teda reprezentované znakmi všetky hlásky. Inými slovami je to písmo, ktorého znak reprezentuje fonému alebo alofónu alebo ktor ...

                                               

Prepis z japonského písma do latinky

Latinka resp. prepis z japonského písma do latinky sa po japonsky nazýva rómadži. Známe prepisy do latinky sú svojim spôsobom ďalším japonským "písmom", teda ďalší ekvivalent hiragany, katakany alebo kandži. Existuje viac spôsobov prepisu japonči ...

                                               

Protoliterate period

Protoliterate period alebo Protoliterate phase je anglické označenie obdobia v dejinách starovekých štátov Predného východu, najmä Mezopotámie. Názov má znamenať "obdobie začiatkov písma". Termín sa nepoužíva len v súvislosti s dejinami písma, al ...

                                               

Rébus (jazykoveda)

Rébus alebo rébusový princíp je zámena jednej jazykovej jednotky ako celku alebo len jej časti inou jazykovou jednotkou, a to takou, že dve zamieňané jednotky sú totožné len čo do znenia, nie čo do významu. Tento princíp sa využíva najmä tam, kde ...

                                               

Rodina písiem

Rodina písiem/písem/písma alebo okruh písiem/písem/písma je zoskupenie jednotlivých písem podla príbuznosti inej než príbuznosti založenej na type písma, teda najmä podla geografickej a/alebo genealogickej príbuznosti a/alebo podla podobného výzo ...

                                               

Rukopis (písanie)

Rukopis alebo písmo je modifikácia písma získaná písaním rukou. Rukopisom sa zároveň označujú charakteristické črty ručného písma určitej osoby. V rukom písanom písomnom prejave možno rozlíšiť grafickú a jazykovú stránku. V kriminalistike rukopis ...

                                               

Runy (germánske písmo)

Runy alebo runové písmo je starogermánske hranaté písmo. Predpokladá sa, že vzniklo v 1. storočí odvodením od rímskeho písma. Často sa vytesávali do kameňa alebo ryli do dreva, zbraní a ozdôb. Písmo bolo vokalizované, jedna runa bola samohláska a ...

                                               

Slabičné písmo

Slabičné písmo sa volá sylabogram, sylabograf, slabičný / slabikový / sylabický znak) má viacero podobných definícií: e) bod b + spoluhláskové písmo d) bod b + logosylabické písmo b) písmo, v ktorom jeden znak jedna graféma reprezentuje jednu sla ...

                                               

Spoluhláskové písmo

Spoluhláskové písmo môže byť: c) bod b + písmo, v ktorom sa grafémami vyjadrujú len spoluhlásky a niektoré alebo všetky samohlásky sa značia pomocou niektorých spoluhláskových znakov tzv. matres lectionis a) hláskové písmo, v ktorom sa grafémami ...

                                               

Stenografia

Stenografia je metóda zapisovania súvislých jazykových prejavov zjednodušeným písmom určeným na velmi rýchly, lahší a úspornejší zápis informácií. Jeho znaky pre hlásky sú značne zjednodušené oproti bežnému písmu, niektorými znakmi sa skrátene oz ...

                                               

Sumerské písmo

Sumerské písmo je najstaršie známe písmo v Mezopotámii. Používalo sa v Mezopotámii od konca 4. tisícročia do 18. storočia pred Kr. Vyvinulo sa z neho akkadské písmo, z ktorého sa následne vyvinula celá škála klinových písem Predného východu. Sume ...

                                               

Tána

Tána je písmo, ktorým sa zapisuje maldivčina. Je to písmo velmi podobné arabskému písmu. 1 Slovenský prepis je vytvorený analógiou k prepisu arabčiny podla článku v časopise Slovenská reč 2005.

                                               

Thajské písmo

Thajské písmo je abugida, ktorá sa používa na zápis thajčiny a niektorých menšinových jazykov v Thajsku. Má 44 spoluhláskových grafém, 15 samohláskových symbolov, ktoré sa združujú do 28 samohláskových foriem a 4 tonálne znamienka.

                                               

Tibetské písmo

Tibetské písmo alebo tibetská abeceda je písmo, ktoré patrí do indickej rodiny písiem. Používa sa v čínskej autonómnej oblasti Tibet. Tibetské písmo vytvoril v 7. storočí, počas panovania král Songcän Gampa, tibetský učenec Thönmi Sambhóta na zák ...

                                               

Tifinag

Používa sa prakticky len na velké nápisy alebo písanie listov a poézie a používajú ho najmä ženy. Inak používatelia tohto písma píšu latinkou a/alebo arabským písmom. Umelo vytvorená verzia tifinagu nazývaná neotifinag sa však od začiatku 21. sto ...

                                               

Typ písma (jazykoveda)

Typ písma je písmo vymedzené z hladiska spôsobu, ktorým sa sústava tvorená písmovými znakmi a konvenciami na ich používanie vzťahuje na jazykový systém. Zjednodušený úvod k tomuto článku si možno prečítať aj v článku písmo jazykoveda; ďalšie vysv ...

                                               

Znak (písmo)

Znak môže byť: v užšom zmysle: základná jednotka iba znakového písma v širšom zmysle: symbol používaný v písme/pri písaní, ktorý sa odlišuje od ostatných svojim významom a nie svojim špecifickým tvarom; velmi podobný je termín graféma v širšom zm ...

                                               

Rešerš

Rešerš je vyhladávanie údajov na istú tému v publikovanej literatúre ako aj súhrn či prehlad týchto údajov. Rešerš literatúry na určitú tému je neoddelitelnou súčasťou napr. bakalárskej práce.

                                               

Seminárna práca

Seminárna práca je typ písomnej práce, ktorá sa pripravuje na strednej alebo vysokej škole. Jej rozsah nie je určený žiadnymi normami a závisí od požiadaviek učitela, ktorý prácu študentom zadal. Na strednej škole sú často seminárne práce vypraco ...

                                               

Detská univerzita Komenského

Detská univerzita Komenského je každoročné podujatie, ktoré organizuje Univerzita Komenského v Bratislave a Divadlo Aréna v spolupráci s ďalšími organizátormi a partnermi. Bola založená v roku 2003 z iniciatívy riaditela Divadla Aréna Juraja Kuku ...

                                               

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je plameň horiaci v betlehemskej jaskyni, kde sa podla tradície údajne narodil Ježiš Kristus. Plameň betlehemského svetla si chodia skauti každoročne odpáliť v predvianočnom období, odkial ho roznášajú do miest a obcí po celej ...

                                               

Bystrá (stretnutie gréckokatolíckej mládeže)

Bystrá je stretnutie gréckokatolíckej mládeže, väčšinou z východného Slovenska, ktoré sa od roku 1996 organizuje každoročne v rekreačnom stredisku Bystrá pri Humennom.

                                               

Godzone

Godzone je slovenský kresťanský evanjelizačný projekt, ktorého hlavným poslaním je evanjelizácia mládeže. Realizuje ho občianske združenie" SP” zo Sliača a zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Rada pre mládež a univerzity Kon ...

                                               

Družba 84

Družba 84 bol spoločný názov pre medzinárodné športové podujatia, ktoré sa konali v roku 1984 pre športovcov krajín, ktoré bojkotovali OH 1984 v Los Angeles. Súťaže v jednotlivých športoch sa konali v deviatich socialistických krajinách.

                                               

Európske hry

Európske hry sú kontinentálne medzinárodné multi-športové podujatie, organizované Európskym olympijským výborom pod patronátem MOV od roku 2015.

                                               

Hry dobrej vôle

Iniciátorom myšlienky vzniku Hier dobrej vôle bol americký mediálny magnát Ted Turner, majitel televíznej spoločnosti CNN. Poslaním tohto podujatia bolo obnovenie športových zápolení medzi USA a ZSSR v období studenej vojny. V 80. rokoch 20. stor ...

                                               

Slovensko na Univerziádach

Slovensko sa zúčastňuje svetových Univerziád od roku 1993 ako samostatná republika, v rokoch 1959 – 1991 štartovali slovenskí športovci v rámci výprav Česko-Slovenska.

                                               

Svetové armádne hry

Svetové armádne hry alebo Svetové vojenské hry sú medzinárodné multi-športové podujatie pre príslušníkov armádnych športových klubov, organizované Medzinárodnou radou vojenského športu. Podujatie sa koná každé štyri roky. Prvé bolo v roku 1995 v ...

                                               

Bigbít

Bigbít alebo beatová / bítová hudba alebo beat / bít je žáner populárnej hudby, ktorý vznikol v Spojenom královstve na začiatku šesťdesiatych rokov. Beatová hudba nemá nijakú významnú spojitosť s bítnickou generáciou v literatúre päťdesiatych rokov.

                                               

Britská invázia

Britská invázia je výraz, ktorý opisuje prienik rock and rollových, bigbítových a popových hudobných umelcov zo Spojeného královstva na predtým uzavretý hudobný trh Spojených štátov medzi rokmi 1964 – 1966. U britskej mládeže začal byť koncom 50. ...

                                               

Bubenícke sólo

Bubenícke sólo je inštrumentálne sólo hrané na bicej súprave. Bicie sólo môže byť chápané ako súčasť improvizácie bubeníka v skladbe alebo ako samostatná skladba. Bicie sóla mali najväčšiu popularitu v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. st ...

                                               

Dub (hudobný štýl)

Dub je žáner hudby, ktorý vznikol z reggae v 60-tych rokoch, a je obyčajne považovaný za podžáner, hoci sa rozšíril nad rámec reggae. Hudba tohto žánru pozostáva prevažne s inštrumentálnych remixov existujúcich skladieb, a dosahuje sa tým, že je ...

                                               

Heavy metal

Heavy metal alebo metal je druh rockovej hudby, ktorý sa ako vymedzený hudobný štýl objavil na prelome 60. a 70. rokov v Spojenom královstve a Spojených štátoch. Korene má v hardrockových kapelách, ktoré kombinovaním blues a rocku vytvorili nový ...

                                               

Rhythm and blues

Rhythm and blues alebo rhythmnblues je pojem ktorý po prvýkrát použil Jerry Wexler z Billboard magazínu v USA v roku 1949 na označenie afroamerickej populárnej hudby, ktorá kombinovala džez, gospel a blues. Nahradil ním dovtedy používaný termín " ...