Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 114
                                               

Komitas

Komitas, alebo Komitas Vardapet, vlastným menom Soghomon Soghomonjan bol arménsky hudobný skladatel, folklorista, zakladatel arménskej etnomuzikológie. Napísal významné teoretické práce o ludovej hudbe, zbieral ludové piesne a sám komponoval, zvl ...

                                               

Karol Július Schröer

Karol Július Schröer bol rakúsky jazykovedec, literárny kritik a spisovatel, syn Tobiáša Gottfrieda Schröera. Pôsobil ako profesor na prvej bratislavskej reálke, neskôr ako profesor nemčiny a literatúry na viedenskej technike. Vydal údajne najvyd ...

                                               

Bratia Marxovci

Bratia Marxovci bola skupina amerických komikov židovského pôvodu, pôsobiacich v divadle, vo filme a v televízii. Jej členmi boli bratia: Harpo vlastným menom Adolph Arthur Marx, 23. november 1888 - 28. septembra 1964 Gummo vlastným menom Milton ...

                                               

Stefán Karl Stefánsson

Stefán Karl Stefánsson bol islandský herec a spevák. Je známy predovšetkým vďaka roli Robbieho Rottena v detskom seriáli LazyTown.

                                               

Režisér

Režisér je tvorivý umelec syntetizujúci jednotlivé zložky a prvky dramatickej štruktúry do ideovo a štýlovo jednotného, celistvého diela. Je vedúcou osobnosťou tímu umeleckých pracovníkov vo všetkých dramatických umeniach: v rozhlase rozhlasový r ...

                                               

Oudong

Oudong a Ouludong bola kórejská tanečníčka, umelkyňa, maliarka, kaligrafka a spisovatelka. Pochádzala z urodzenej rodiny Pak. Po zániku dynastie Čoson v roku 1910, sa pre svoje nadčasové ludské hodnoty, stala populárnou osobnosťou kórejskej kultúry.

                                               

Hrad

Hrad je: v užšom zmysle objekt stredovekého európskeho stavitelstva, opevnené sídlo krála alebo šlachty a ich služobníctva z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku s obrannou obrana hraníc, ciest, útočiskovou, obytnou, správnou, kontrolnou, re ...

                                               

Zámok (stavba)

Zámok je buď väčšia starostlivo architektonicky riešená stavba, ktorá bola kedysi šlachtickým alebo panovníckym sídlom, alebo podla inej definície synonymum slova hrad na Slovensku v novovekých kontextoch. Presnejšie definície sa rôznia - pozri n ...

                                               

Castrológia

Castrológia al. kastrológia, disciplína integrujúca humanitné vedné odbory zaoberajúce sa štúdiom hradov a fenoménom súvisiacim s ich existenciou. Castrológia integruje skúmania: etnografie a etnológie archeológie špecificky medieválnej archeológ ...

                                               

Donjon

Donjon je veža väčšinou štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, výnimočne aj kruhového. Išlo väčšinou o veže obytné, v prípade potreby mohli slúžiť aj ako veže útočiskové, ktoré boli poslednou líniou obrany hradu alebo pevnosti. Spravidla ide o ...

                                               

Hrad s plášťovým múrom

Hrad s plášťovým múrom je hrad, ktorý nemá žiadnu velkú hlavnú vežu. Základ obrany hradu tvorí mohutná a vysoká obvodová hradba. Za touto hradbou sú ukryté všetky ostatné objekty hradu. Hrady tohto typu sa stavali počnúc 13. storočím. Nepočetná s ...

                                               

Padací most

Padací most je častá súčasť stredovekých hradov a pevností. Začali sa objavovať okolo roku 1300 a velmi sa rozšírili v 14. a 15. storočí v Taliansku a Francúzsku. Jeho zmyslom bolo maximálne sťažiť prístup nepriatela k hlavnej alebo vedlajšej brá ...

                                               

České korunovačné klenoty

České korunovačné klenoty je súbor predmetov, ktoré sa používali pri korunovácii českých králov. Súbor zahŕňa Svätováclavskú korunu, žezlo, královské jablko, ďalej potom kožené puzdra na korunu, žezlo a jablko, podušku pod korunu, korunovačný plá ...

                                               

Francúzske korunovačné klenoty

Francúzske korunovačné klenoty boli symbolom královskej hodnosti a používali sa najmä pri korunovácii francúzskych králov a královien. Po zosadení krála Ľudovíta XVI. a vyhlásení Prvej francúzskej republiky boli klenoty rôzne prenášané. Pôvodný r ...

                                               

Královské jablko

Královské jablko je jeden z korunovačných klenotov v tvare gule s krížom na hornej strane. Symbolizuje moc a vládu nad svetom je symbolom univerzálnej vlády), ktorú vykonáva kresťanský panovník.

                                               

Rakúske korunovačné klenoty

Rakúske cisárske korunovačné klenoty používali rímsko-nemeckí a neskôr rakúski cisári pri korunováciach a iných dôležitých štátnych obradoch. Na skutočnú korunováciu rakúskeho cisára však nikdy neboli použité.

                                               

Tiara (pápežstvo)

Tiara alebo pápežská tiara je: v užšom zmysle: mimoliturgická pápežská pokrývka hlavy s tromi korunkami. mimoliturgická pápežská pokrývka hlavy; Pápežská koruna je prvý raz spomenutá v súvislosti s pápežom Konštantínom I. v rokoch 708 – 715. Výra ...

                                               

Uhorská koruna (klenot)

Uhorská koruna je koruna uhorských králov. Známa je pod menom svätoštefanská, pretože sa jej pripisuje legenda, že prvá hlava, na ktorú bola pri korunovácii nasadená, bola hlava prvého uhorského krála sv. Štefana. No na základe vedeckých štúdií b ...

                                               

Uhorské korunovačné klenoty

Uhorské korunovačné klenoty alebo korunovačné insígnie sú súbor symbolických predmetov, ktoré sa odovzdávali novokorunovanému uhorskému panovníkovi pri korunovácii. Vo všeobecnosti sa pod korunovačnými klenotmi rozumie koruna, žezlo a jablko. V s ...

                                               

Železná koruna Lombardie

Železná koruna Lombardie je královská koruna a jedna z najstarších královských insígnií v Európe. Koruna sa stala symbolom Longobardského královstva a neskôr aj stredovekého Talianskeho královstva. V súčasnosti je uložená v katedrále Duomo di Mon ...

                                               

Žezlo

Žezlo je súčasť korunovačných klenotov. Je to "na jeden lakeť dlhá" palica z drahého kovu, väčšinou bohato zdobená a osadená drahokamami. Je symbolom svetskej moci panovníka, najmä cisára a krála, neskôr i kniežaťa.

                                               

Stéla

Stéla v archeológii označuje viacero druhov podobných kamenných útvarov: Pôvodne je to pamätník vo forme plochého kamenného bloku. V starovekom Grécku je to náhrobný kameň tvaru stĺpika štvrohranného alebo plochého alebo dosky. Väčšinou stál v po ...

                                               

Stĺp Panny Márie a Najsvätejšej Trojice

Stĺpy Panny Márie a Najsvätejšej Trojice sú typom samostatne stojacich stĺpov s kresťanskou tematikou. Označujú sa aj ako morové stĺpy, alebo podla typu zasvätenia ako mariánske či trojičné stĺpy.

                                               

Pamiatková starostlivosť

Pamiatková starostlivosť alebo ochrana pamiatok je cielená snaha spoločnosti o zachovanie vybraných častí hnutelného a nehnutelného kultúrneho dedičstva, predovšetkým stavieb. V širšom význame sa potom jedná o snahu o zachovanie všetkého svetovéh ...

                                               

Fasádizmus

Termín fasádizmus slovník slovenského jazyka nepozná. No nebol nájdený vhodnejší termín na pomenovanie tejto technológie výstavby. Je to technológia, ktorá sa začala u nás a v Česku používať v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Dovtedy tent ...

                                               

Historické centrum

Historické centrum alebo historické jadro alebo staré mesto je zvyčajne časť mesta, ktorá sa nachádza na pôdoryse ohraničenom obrysom pôvodných stredovekých hradieb. Nachádzajú sa tu väčšinou najvýznamnejšie a historicky najhodnotnejšie starobylé ...

                                               

Kultúrna pamiatka (Česko)

Za kultúrnu pamiatku vyhlasuje Ministerstvo kultúry Českej republiky podla zákona Českej národnej rady o pamiatkovej starostlivosti č. 20/1987 Zb., Nehnutelnú alebo hnutelnú vec, prípadne ich súbor, ktorý Má priamy vzťah k významným osobnostiam a ...

                                               

Purizmus (pamiatková starostlivosť)

Purizmus alebo puristická metóda je obnova historického objektu do hypotetického stavu určitého vybraného obdobia jeho existencie. V praxi to znamená odstránenie detailov, konštrukcií, častí stavby alebo aj celých stavieb a/alebo naopak doplnenie ...

                                               

Brooklyn Bridge

Brooklyn Bridge alebo po slovensky Brooklynský most je jeden z najstarších visutých mostov v Spojených štátoch. Bol dokončený v roku 1883. Má dĺžku 1 825 m a vedie ponad rieku East River východná rieka a spája dve časti mesta New York, Manhattan ...

                                               

Golden Gate Bridge

Golden Gate Bridge Golden Gate, Most cez Zlatú bránu, most Zlatá brána, Most cez Goldengatskú zátoku) je visutý most, ktorý preklenuje kalifornskú úžinu Golden Gate a spája mesto San Francisco na južnej strane s mestom Sausalito na severnej stran ...

                                               

Pevnosť Csillág

Pevnosť Csillag je pevnosť v maďarskom meste Komárom. Tvorila hlavnú pevnostnú stavbu Dunajského predmostia, ktoré je súčasťou fortifikačného systému mesta Komárno.

                                               

Abeceda (jazykoveda)

Abeceda alebo zastarano alfabeta môže byť: v ešte širšom zmysle: pravé hláskové písmo a spoluhláskové písmo a abugida alebo len pravé hláskové písmo a abugida abecedné písmo alfabetické písmo, teda sústava znakov niektorej písmovej sústavy napr. ...

                                               

Abreviatúra (staré rukopisy)

Abreviatúra je skratka častých slov v starých rukopisoch a tlačiach. V rukopisoch používali pisári abreviatúry na zjednodušenie a zrýchlenie písania písania. Pri spracovaní sa ponechávalo prvé písmeno alebo písmená slova alebo hlavné spoluhlásky ...

                                               

Abugida

Abugida neoslabičné písmo, neoslabikové písmo, neosylabár, neosylabárium, pseudoabecedné písmo, pseudoalfabetické písmo, pseudoabeceda, alfasylabické písmo, ďalšie synonymá pozri v článku alfasylabické písmo) je písmo, ktorého jednotlivý znak rep ...

                                               

Ampersand

Ampersand znamená významové "zlúčenie". V slovenčine ho možno nahradiť spojkou a, v angličtine and, v rôznych schémach aj znamienkom +. V slovenskom texte sa väčšinou číta jednoducho a, prípadne et. Často sa používa v názvoch firiem.

                                               

Arabské písmo

Arabské písmo je nepravé spoluhláskové písmo, ktoré sa používa na zápis arabčiny a ďalších semitských aj nesemitských jazykov. Považuje sa za druhé najrozšírenejšie písmo sveta hneď po latinke. Patrí medzi písma, ktoré majú pôvod v aramejskom pís ...

                                               

Braillovo písmo

Braillovo písmo je špeciálny druh písma, resp. systému písania, určeného pre nevidiacich a slabozrakých. Funguje na princípe plastických bodov vyrazených do papiera, ktoré čitatel vníma hmatom. Písmo je pomenované podla francúzskeho učitela Louis ...

                                               

Čínske písmo

V čínskom písme sa nerobia medzery medzi slovami. Pojem slovo má v čínskom prostredí inú hodnotu: ide o koncept čisto jazykový, nie pravopisný. V znakovom zápise je jedinou jednotkou menšou ako veta znak; ten vo výslovnosti zodpovedá takmer vždy ...

                                               

Dejiny písma

Písmo vzniklo z prirodzenej potreby trvalejšieho zaznamenávania ludskej reči a ďalšieho sprostredkovania myšlienok a udalostí v ich živote. Na dejiny písma sa možno pozerať troma hlavnými spôsobmi: možno sledovať, ako sa postupne vývojom menil ty ...

                                               

Démotické písmo

démotické písmo alebo ludové písmo bolo staroegyptské písmo, ktoré sa vyvinulo zo severnej formy hieratického písma používaného na území nílskej delty, aj vývojový stupeň starej egyptčiny, ktorý nasledoval po neskorej staroegyptčine a predchádzal ...

                                               

Desaťprstová hmatová metóda

Desaťprstová hmatová metóda je metóda písania textu na písacom stroji alebo klávesnici počítača desiatimi prstami. Ide o najefektívnejší ručný spôsob písania znakov na normalizovanej klávesnici. Trénovaní jedinci dosahujú pri desaťminútovom teste ...

                                               

Dévanágarí

Dévanágarí alebo nágarí alebo devanágari či devanagari je písmo typu abugida, ktoré sa používa v Indii a Nepále. Píše sa zlava doprava, nerozoznáva velké znaky od malých a má charakteristickú horizontálnu čiaru, ktorá prechádza hornou časťou znak ...

                                               

Dysgrafia

Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhladnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom.

                                               

Egyptské hieroglyfické písmo

hieroglyfické písmo alebo hieroglyfy bolo hieroglyfické písmo starovekého Egypta. V starších textoch sa toto písmo označovalo aj ako čisté egyptské hieroglyfické písmo/hieroglyfy a ako egyptské hieroglyfické písmo sa označovalo toto písmo plus hi ...

                                               

Faistský disk

Faistský disk alebo disk z Faistu je archeologický nález z mesta Faistos na Kréte. Je to hlinený disk s priemerom asi 15 cm a hrúbkou 1 cm so špirálovito usporiadanými, opakujúcimi sa obrazcami po oboch stranách. Jednotlivé obrazce vznikli odtlač ...

                                               

Fenické písmo

Fenické písmo fénické) je kváziabecedné spoluhláskové písmo, ktoré používali Feničania na zápis feničtiny, severozápadného semitského jazyka. Vyvinulo sa z proto-kanaánskej abecedy približne v 11. storočí pred Kr. Malo 22 hlások. Z fenického písm ...

                                               

Fonetické písmo (len zvuky)

Fonetické písmo je písmo, ktorého znaky znamenajú len zvuky. Patrí sem: pravé hláskové písmo abugida spoluhláskové písmo slabičné písmo

                                               

Glyf (znak)

Glyf môže byť: A) v informačných technológiách: Glyf je rozpoznatelný abstraktný grafický symbol, ktorý je nezávislý od akéhokolvek špecifického "dizajnu" Variant definície: Glyf je abstrakný identifikovaný grafický symbol, nezávislý od akéhokolv ...

                                               

Graféma

Graféma môže byť: najmenšia funkčná jednotka písma bez ohladu na to, na ktorej štruktúrnej úrovni jazyka písmový systém funguje, t.j. v slovnom písme logogram, v slabičnom písme znak slabiky a v segmentálnom t.j. hláskovom/abecednom písme písmeno ...

                                               

Grécke písmo

Používa sa takmer výlučne na zápis gréčtiny, grécke písmená sa však používajú aj v iných jazykoch, hlavne v jazykoch, ktoré sa používajú v Grécku, ako arumunčina, arvanitčina a turečtina Karamanlidov. Grécka abeceda sa používa aj na matematické s ...