Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch: kultúrna/sociálna/sociokultúrna antropológia v užšom zmysle b) V širšom zmysle pojem antropológia zahŕňa to isté čo je uvedené v bode a) plus kultúrnu/so ...

                                               

Kultúrna antropológia

Kultúrna antropológia môže byť: 3. v najširšom zmysle aj archeológiu, prehistóriu a lingvistickú antropológiu b) najmä v USA: disciplína antropológie zahŕňajúca 1. to, čo v bode "a" plus - a to predovšetkým - etnografiu a etnológiu a folkloristik ...

                                               

Biologická antropológia

Biologická antropológia, antropológia, antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia, nepresne: biológia človeka - angl. human biology, v 19. stor. aj prírodopis človeka) je veda študujúca variabilitu, morfológiu a fyziológiu ludského organizmu v r ...

                                               

Forenzná antropológia

Forenzná antropológia alebo súdna antropológia je aplikácia fyzickej antropológie v kriminalistike. Náplňou forenznej antropológie je predovšetkým identifikácia biologického materiálu, najmä rozpoznanie ludských pozostatkov. V rámci ludských pozo ...

                                               

Historická antropológia

Historická antropológia je subdisciplínou dvoch vied o človeku – histórie a antropológie. Historici historickej antropológie sa zaoberajú analýzou a interpretáciou konania a myslenia človeka alebo menších sociálnych skupín v minulosti, často s po ...

                                               

Etnická antropológia

Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu fyzickú. Etnická antropológia skúma pôvod a vývoj ludských rás a následných etnických odlišnos ...

                                               

Symbolická antropológia

Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristickou črtou je výskum kultúry ako systému zdielaných symbolov a významov. Najvýznamnejší ...

                                               

Filozofická antropológia

Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania človeka ako tvora vo svojom sociálnom prostredí a ako tvorcu svojich vlastných hodnôt. Hoci v ...

                                               

Aplikovaná kultúrna antropológia

Aplikovaná kultúrna antropológia je praktické využívanie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná kultúrna antropológia sa pôvodne zameriavala na riešenie problematiky koloniálnych správ ...

                                               

Psychoanalytická antropológia

Psychoanalytická antropológia je výskum etnografických daností pomocou psychoanalytických interpretácií. Určité postoje oidipovského komplexu sa napr. používajú ako vysvetlujúce schémy pôvodu dnešných kultúrnych súvislostí. Pscyhoanalytická antro ...

                                               

Teoretická antropológia

Teoretická antropológia je základ jednotlivých antropologických disciplín a smerov. Vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategóriami, študuje teórie a hypotézy a uskutočňuje všeobecnú analýzu metód a techník výskumu. Usiluj ...

                                               

Kognitívna antropológia

Kognitívna antropológia je vedecký odbor v rámci kultúrnej antropológie, v ktorom sa vedci snažia vysvetliť vzorce zdielania vedomostí, kultúrnych inovácií a ich prenosu v čase a priestore s využitím metód a teórií kognitívnych vied, často v úzke ...

                                               

Homo

Homo môže byť: písané s velkým H: latinský názov rodu človek, pozri človek Homo v slangu: homosexuál písané s malým h: človek rozumný Predpona homo- môže znamenať: rovnaký, zhodný čiže rovnako-, rovno- týkajúci sa homosexuálov napr. homofóbia lud ...

                                               

Človek (Homo)

Človek je rod z čelade hominidi. V systéme použitom v tejto wikipédii je to konkrétne jediný rod z podčelade hominini. Rod človek zahŕňa jediný žijúci druh človek rozumný Homo sapiens a ostatné druhy rodu, ktoré už vyhynuli.

                                               

Homo helmei

Homo helmei alebo Homo sapiens helmei je v užšom zmysle nález z lokality Florisbad helmei"), v širšom zmysle je to označenie pre tento a podobné nálezy z Afriky, ale prípadne aj Európy a Ázie. Nasledujúci text sa zaoberá len pojmom Homo helmei v ...

                                               

Archaický Homo sapiens

Archaický Homo sapiens je označenie pre dávnejšie nálezy druhu Homo sapiens, a to buď pri širokom chápaní druhu Homo sapiens alebo pri úzkom chápaní druhu Homo sapiens.

                                               

Homo habilis wushanensis

Homo habilis wushanensis alebo Homo erectus wushanensis alebo Homo wushanensis sú niektoré z možných označení pre sporný nález hominida či ludoopa z roku 1985 z čínskej lokality Lung-ku-pcho, starý asi 1.9/2 mil. rokov.

                                               

Homo gautengensis

Homo gautengensis je vyhynutý druh človeka, ktorý opísal D. Curnoe v roku 2010 prehodnotením starších nálezov, väčšinou zaraďovaných do druhu Homo habilis alebo Homo ergaster.

                                               

Človek zručný

Do 70. až 80. rokov existoval len jeden druh raných Homo - Homo habilis. Z neho bol následne v roku 1978, a to spočiatku pod názvom Pithecanthropus rudolfensis odčlenený druh Homo rudolfensis, čiastočne možno aj druh Homo ergaster a nedávno preva ...

                                               

Homo europaeus

Homo europaeus môže byť: podla Linnaeus 1758: Európania, belosi okrem alpských horalov a zdivočelých ludí podla Wilsera: podobne ako u Linnea, ale bez Východoeurópanov podla G. V. de Lapougea a pod.: severoeurópska rasa ludí

                                               

Človek heidelberský

Človek heidelberský alebo heidelberský človek alebo homo heidelbergensis je druh z rodu človek. V najužšom zmysle zahŕňa len nález z Maueru, v širších významoch zahŕňa aj podobné nálezy z Európy, Afriky a prípadne aj Ázie – podrobnosti pozri nižš ...

                                               

Človek pracujúci

Človek pracujúci aj africký Homo erectus alebo raný africký Homo erectus ; lat. Homo ergaster, Homo erectus ergaster, Homo sapiens ergaster) je druh rodu človek, ktorý žil najmä v Afrike od 1.9/1.8/1.75 mil. do 1.5/1.4/1.2/1 mil./600 000 rokov BP.

                                               

Ecce Homo

Ecce Homo môže byť Ecce Homo Antonello da Messina Ecce Homo Juan Luna Ecce Homo Bosch, 1490 Ecce Homo Bosch, 1470 Ecce Homo latinsky ajhla človek), slová, ktoré predniesol Pontius Pilát, keď ukázal davu umučeného Krista; vrátane diel, ktoré zobra ...

                                               

Každodenný život

Každodenný život je jedna zo základných foriem osvojovania si sveta človekom, vyznačujúca sa jej pôvodnou predchodnosťou pred ostatnými.

                                               

Clarence (americký seriál)

Clarence je americký animovaný série, ktorý vytvoril Skyler Page. Seriál mal premiéru 14 apríl 2014 na Cartoon Network-e. Séria sa zameriava na troch priatelov, Clarence, Jeff a Sumo a ich každodenný život. Séria sa odohráva na fiktívnom meste Ab ...

                                               

Prax

Prax, skutočnosť) môže byť: vo filozofii: pozri prax filozofia opak teórie, konanie, činnosť prípravné cvičné obdobie v zamestnaní, pozri prax cvičné obdobie bežný, každodenný život zaužívaný spôsob konania, zavedený postup skúsenosti získané pra ...

                                               

Realizmus vo svetovej literatúre

Realizmus svetovej literatúry sa rozvíja v 2. polovici 19. storočia, v období industrializácie. Autori sa odvracajú od snov a ideálov ku skutočnosti a realite. Na realizmus má silný vplyv nacionalizmus, kolonializmus a liberalizmus.

                                               

Eugen Kumičić

Eugen Kumičić bol chorvátsky spisovatel a politik. Písal aj pod pseudonymom Jenio Sisolski. Vyštudoval gymnázium v Rijeke, študoval medicínu v Prahe, históriu, filozofiu a geografiu vo Viedni. Učil na stredných školách v Splite, Zadare a Záhrebe. ...

                                               

Každodennosť

Každodennosť je vlastnosť každodenných entít, procesov. Zahŕňa také formy života, ktoré rutinne vnímame ako bežné a samozrejmé. Má kognitívnu ale aj emocionálnu povahu, ktorú vytvárajú vzťahy v pracovnom a privátnom svete. Zároveň je lahko predví ...

                                               

Deň náš každodenný

Napriek tomu, že Krivánek * 1931 - † 1997, vyštudoval odbor na divadelnej fakulte, jeho kariéra sa uberala filmovým smerom. Zamestnal sa v Spravodajskom filme, kde neskôr pôsobil ako režisér. Medzi jeho výraznejšie snímky raného obdobia patrí nap ...

                                               

Žáner

Žáner môže byť: scény a obrazy každodenného života v literatúre, divadle, filme, televízii a podobne zriedkavo: spôsob, odbor, druh skupina umeleckých diel či spôsobov vyjadrovania, ktoré majú určité rovnaké znaky, pozri žáner umelecký druh v ume ...

                                               

Geissenovci – Ťažký život milionárov

Geissenovci – Ťažký život milionárov je nemecká dokumentárna reality show, zaoberajúca sa životom nemeckej milionárskej rodiny. Vysiela ju nemecká televízia RTL II a v súčasnosti beží 17. séria. Seriál sa stal úspešným aj na Slovensku, kde ho od ...

                                               

Každodenné

Každodenné je sféra osvojovania si sveta človekom mimo vedy, umenia, náboženstva, filozofie. Kognitívnymi produktami každodenného osvojovania si sveta človekom sú každodenné predstavy alebo pojmy o entitách väčšinou z bezprostredného okolia človeka.

                                               

Ján Albrecht

Ján Albrecht bol slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg, prekladatel. Pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, na Bratislavskom konzervatóriu na Vysokej škole múzických umení. Mal m ...

                                               

Karl Jaspers

Ak sa náš život nemá rozplynúť a stratiť, musí byť v nejakom poriadku. Vo svojej každodennosti musí byť nesený nejakým všeobjímajúcim, musí dosiahnuť súlad práce, naplnenia a výnimočných okamihov, aby sa tak v opakovaní prehlboval. Potom bude tot ...

                                               

Kultúra

Kultúra môže byť: všeobecne umenie a/alebo vzdelanosť vôbec súbor výkonov/čŕt nejakej komunity, považovaných luďmi všeobecne za prejav "vyššej" vyvinutosti ludí napr. ludská kultúra analogické výkony/črty u jednotlivcov, v ich prejavoch, správaní ...

                                               

Jazyková kultúra

Jazyková kultúra je vo východoeurópskej lingvistickej tradícii cielavedomá činnosť smerujúca k zveladeniu spisovnej formy jazyka a jazykových prejavov v nej realizovaných.

                                               

Badenská kultúra

Badenská kultúra bola kultúra v strednej Európe cca 2800 pred Kr. až 2200 pred Kr. podla staršieho datovania resp. 3600/3500/3400 – 2900/2800 pred Kr. podla novšieho datovania v južnom Nemecku, Česku, dolnom Rakúsku, na Slovensku, Maďarsku, južno ...

                                               

Harappská kultúra

Harappská kultúra Harappa, kultúra/civilizácia povodia/poriečia/údolia Indusu, kultúra/civilizácia povodia/poriečia/údolia rieky Indus, protoindická kultúra/civilizácia, induská kultúra/civilizácia ; nesprávne je namiesto slova "Indusu" slovo "In ...

                                               

Západná kultúra

Západná kultúra alebo kultúra Západu je kultúra, ktorá vzišla zo spojenia grécko-rímskej antiky a kresťanstva a tvorí puto, ktorým sú zjednotené národy Západu. Západná kultúra mocne pôsobí na kultúry iných častí Zeme, obzvlášť silné bolo toto pôs ...

                                               

Mykénska kultúra

Mykénska kultúra alebo mykénske obdobie alebo neskoroheladská kultúra alebo neskoroheladské obdobie je časť egejskej kultúry, grécka kultúra, ktorú vytvorili Gréci na gréckej pevnine v 16. - 12. storočí pred Kristom. Nadväzuje úzko na strednú hel ...

                                               

Arabská kultúra

Arabská kultúra alebo islamská kultúra je kultúra po arabsky hovoriacich národov, teda nielen Arabov; súčasť azijskej kultúry a európskej kultúry. Arabská kultúra vyrastá osvojením si starých kultúr Predného Východu, predovšetkým helenistickej a ...

                                               

Kultúra (spoločenské vedy)

Kultúra je spravidla definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Kultúra je časťou sociálnych vzťahov spoločnosti a stojí na rovnakej úrovni ako politický, právny a ...

                                               

Obejdská kultúra

Obejdská kutúra alebo ubajdská kultúra, nazvaná podla náleziska Tell Ubajd pri Ure, bola neoliticko-chalkolitická kultúra na území Mezopotámie v rokoch 5000 – 3500 pred Kr. Ide o prvú kultúru spoločnú pre celú Mezopotámiu.

                                               

Kultúra so západnou lineárnou keramikou

Kultúra so západnou lineárnou keramikou bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou v širšom zmysle. Datuje sa do cca 5700 pred Kr. – 5000 pred Kr. podla novšieho datovania, resp. 5000 – 4200 pred Kr. podla sta ...

                                               

Egejská kultúra

Egejská kultúra alebo egejská civilizácia alebo krétsko-mykénska kultúra je súhrnné označenie pre kultúry Egejskej oblasti v medenej a bronzovej dobe. Vyvíjala sa pod vplyvom vyspelých kultúr Ázie a Egypta.

                                               

Otomanská kultúra

Otomanská kultúra alebo otomansko-fűzesabonský komplex bola kultúra v starej bronzovej dobe podla konvenčného datovania resp. pred 1600 pred Kr. podla novšieho datovania) v severozápadnom Rumunsku, východnom Maďarsku, juhozápadnej Podkarpatskej R ...

                                               

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA je slovenské politické hnutie. Prezentuje sa ako hnutie, v ktorom majú priestor nezávislé osobnosti a odborníci. Vzniklo 11. novembra 2011 registráciou na Ministerstve vnútr ...

                                               

Obyčajní ludia (Moric)

Nemýliť s OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Obyčajní ludia, skratka OL, do 28.10.2011 Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť, skratka SLNKO je mimoparlamentná slovenská politická strana.

                                               

Kam idú ludia?

"Rádio láska" Andrej Šeban/Kamil Peteraj - 4:15 "Babylonia" Marika Gombitová/Kamil Peteraj - 5:15 "Dvaja" Andrej Šeban/Kamil Peteraj - 3:39 "Úlomky spomienok" Marika Gombitová/Kamil Peteraj - 5:23 "Žiadny hazard na účet srdca" Marika Gombitová/Ka ...

Users also searched:

...